Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 21989b6 commit 924adf9a59f08c1860dca22b03e2bc87747199c2 carlesbellver committed Apr 7, 2004
Showing with 37 additions and 36 deletions.
  1. +7 −7 lang/ca/appointment.php
  2. +11 −11 lang/ca/assignment.php
  3. +9 −9 lang/ca/journal.php
  4. +2 −2 lang/ca/moodle.php
  5. +8 −7 lang/ca/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -9,9 +9,9 @@
$string['date'] = 'Data de la cita';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['early'] = '$a aviat';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'L\'actualització dels comentaris relatius a la tramesa de l\'usuari $a ha fallat';
-$string['feedback'] = 'Comentaris';
-$string['feedbackupdated'] = 'S\'han actualitzat els comentaris relatius a les trameses de $a persones';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tramesa de l\'usuari $a';
+$string['feedback'] = 'Retroacció';
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'ha actualitzat la retroacció en les trameses de $a persones';
$string['late'] = '$a tard';
$string['maximumgrade'] = 'Nota màxima';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
@@ -21,8 +21,8 @@
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si pengeu un fitxer una altra vegada REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
-$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
-$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre la tramesa';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota les meves retroaccions';
+$string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
$string['submissions'] = 'Trameses';
$string['submitappointment'] = 'Trameteu la cita per mitjà d\'aquest formulari';
$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer - esteu segur que n\'heu seleccionat un per penjar-lo?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però la tramesa no s\'ha registrat!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' s\'ha penjat amb èxit';
-$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les notes i els comentaris de la cita';
+$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les qualificacions i la retroacció de la cita';
$string['viewsubmissions'] = 'Visualitza $a cites trameses';
$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
@@ -1,16 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
$string['assignmentdetails'] = 'Detalls de la tasca';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'$a->assignment\'
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher ha posat certa retroacció sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'$a->assignment\'
-Els podeu veure adjunts a la vostra tramesa:
+Podeu veure-ho en la vostra tramesa:
$a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-Els podeu veure adjunts a la vostra <a href=\"$a->url\">tramesa</a>.';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher ha posat certa retroacció sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Podeu veure-ho adjunts a la vostra <a href=\"$a->url\">tramesa</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nom de la tasca';
$string['assignmenttype'] = 'Tipus de tasca';
$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte de la tasca per a totes les tasques del lloc (subjecta als límits del curs i a altres paràmetres locals)';
@@ -19,9 +19,9 @@
$string['duedateno'] = 'Sense data de venciment';
$string['early'] = '$a aviat';
$string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització dels comentaris relatius a la tasca de l\'usuari $a';
-$string['feedback'] = 'Comentaris';
-$string['feedbackupdated'] = 'Actualització dels comentaris relatius a les tasques de $a persones';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
+$string['feedback'] = 'Retroacció';
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'ha actualitzat la retroacció en les tasques de $a persones';
$string['late'] = '$a tard';
$string['maximumgrade'] = 'Nota màxima';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
@@ -31,8 +31,8 @@
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
-$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
-$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre la tramesa';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
+$string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
$string['submissions'] = 'Trameses';
$string['submitassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca per mitjà d\'aquest formulari';
$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer - esteu segur que n\'heu seleccionat un per penjar-lo?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però la tramesa no s\'ha registrat!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' s\'ha penjat amb èxit';
-$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les notes i els comentaris de la tasca';
+$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les qualificacions i la retroacció de la tasca';
$string['viewsubmissions'] = 'Visualitza $a tasques trameses';
$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // journal.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['alwaysopen'] = 'Obert sempre';
@@ -8,16 +8,16 @@
$string['editingended'] = 'El període d\'edició ha finalitzat';
$string['editingends'] = 'El període d\'edició finalitza';
$string['entries'] = 'Entrades';
-$string['feedbackupdated'] = 'S\'han actualitzat els comentaris de $a entrades';
-$string['journalmail'] = '$a->teacher ha enviat alguns comentaris sobre
-la vostra entrada de diari \'$a->journal\'
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'ha actualitzat la retroacció en $a entrades';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher ha posat certa retroacció sobre la vostra
+entrada de diari \'$a->journal\'
-Podeu veure els comentaris adjunts a l\'entrada:
+Podeu veure-ho en l\'entrada:
$a->url';
-$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher ha enviat alguns comentaris sobre
-la vostra entrada de diari \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
-Podeu veure els comentaris adjunts a l\'<a href=\"$a->url\">entrada</a>.';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher ha posat certa retroacció sobre la vostra
+entrada de diari \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
+Podeu veure-ho en l\'<a href=\"$a->url\">entrada</a>.';
$string['journalname'] = 'Nom del diari';
$string['journalquestion'] = 'Pregunta del diari';
$string['journalrating1'] = 'Insatisfactori';
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['notstarted'] = 'Encara no heu començat aquest diari';
$string['overallrating'] = 'Valoració global';
$string['rate'] = 'Valoració';
-$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
$string['startoredit'] = 'Comença o edita l\'entrada del diari';
$string['viewallentries'] = 'Visualitza totes les entrades dels diaris';
View
@@ -153,7 +153,7 @@
$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, per si els necessiteu, però si teniu el servidor molt ocupat i experimenteu problemes de rendiment, val més que escurceu la vida dels registres.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, els comentaris dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
@@ -349,7 +349,7 @@
$string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
$string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
$string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
-$string['feedback'] = 'Comentaris';
+$string['feedback'] = 'Retroacció';
$string['filemissing'] = 'Falta $a';
$string['files'] = 'Fitxers';
$string['filesfolders'] = 'Fitxers/carpetes';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['absent'] = 'Absent';
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['afterdeadline'] = 'Després de la data límit: $a';
$string['agreetothisassessment'] = 'Accepta aquesta avaluació';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Totes les qualificacions tenen un màxim de: $a';
-$string['allowresubmit'] = 'Permet repetir la tramesa';
+$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
$string['alreadyinphase'] = 'Ja en fase $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Modifica elements d\'avaluació';
$string['amendtitle'] = 'Modifica títol';
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['excellent'] = 'Excel·lent';
$string['excludingdroppedassessments'] = 's\'estan excloent les avaluacions omeses';
$string['expectederror'] = 'Valor esperat d\'error suposant: $a';
-$string['feedbackgoeshere'] = 'Els comentaris van aquí';
+$string['feedbackgoeshere'] = 'La retroacció va aquí';
$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
$string['good'] = 'Bo';
$string['grade'] = 'Qualificació';
@@ -87,7 +87,7 @@
$string['listassessments'] = 'Llista les avaluacions';
$string['listofallsubmissions'] = 'Llista de totes les trameses';
$string['liststudentsassessments'] = 'Llista les avaluacions dels estudiants';
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Carregant les avaluacions $a';
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Càrrega de les avaluacions del $a';
$string['mail1'] = 'La vostra tasca \'$a\' ha estat avaluada per';
$string['mail10'] = 'Podeu avaluar-lo en la vostra tasca del taller';
$string['mail2'] = 'Els comentaris i la qualificació es poden veure en la tasca del taller \'$a\'';
@@ -202,7 +202,7 @@
$string['teachersgrade'] = 'Qualificació del professor';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a trameses del professor per a avaluació';
$string['thegradeis'] = 'La qualificació és $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Hi ha comentaris del $a';
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Hi ha retroacció del $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Aquestes avaluacions estan qualificades pel $a';
$string['timeassessed'] = 'Temps avaluat';
$string['title'] = 'Títol';
@@ -220,16 +220,17 @@
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Pes per a la qualificació d\'avaluacions';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Pes per a les avaluacions dels companys';
$string['weightforreliability'] = 'Pes per a la fiabilitat';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Per per a les avaluacions del professor';
$string['weights'] = 'Pesos';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Pesos emprats per a la qualificació final';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Pesos emprats per a les trameses';
$string['workshopagreedassessments'] = 'Avaluacions acceptades del taller';
$string['workshopassessments'] = 'Avaluacions del taller';
$string['workshopcomments'] = 'Comentaris del taller';
-$string['workshopfeedback'] = 'Comentaris del taller';
+$string['workshopfeedback'] = 'Retroacció del taller';
$string['workshopsubmissions'] = 'Trameses del taller';
$string['yourassessments'] = 'Les vostres avaluacions';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Les vostres avaluacions dels exemples de $a ';
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Els vostres comentaris van aquí';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'La vostra retroacció va aquí';
?>

0 comments on commit 924adf9

Please sign in to comment.