Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081027)

  • Loading branch information...
1 parent bd524b5 commit 92aad49de427d34c0e852bc582d45316f70b87b1 moodlerobot committed Oct 27, 2008
@@ -291,6 +291,7 @@
$string['mysqli'] = 'Improved MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHPのMySQLi拡張モジュールが適切に設定されていないため、MySQLと通信できません。あなたのphp.iniファイルをチェックするか、PHPを再コンパイルしてください。MySQLi拡張モジュールは、PHP4では使用できません。';
$string['name'] = '名称';
+$string['nativemysqli'] = 'Improved MySQL (ネイティブ/mysqli)';
$string['next'] = '次へ';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHPのOCI8拡張モジュールが適切に設定されていないため、Oracleと通信できません。あなたのphp.iniファイルをチェックするか、PHPを再コンパイルしてください。';
@@ -288,8 +288,9 @@
$string['mysqli'] = '향상된 MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP가 MySQLi확장자를 이용해 서버와 연동할 수 있도록 적절하게 설정되지 못해서 MySQL로 통신하게 되었습니다. php.ini 파일을 점검해 보거나 PHP를 다시 컴파일 하십시오. MySQLi 확장자는 PHP 4에는 사용할 수 없습니다.';
$string['name'] = '이름';
+$string['nativemysqli'] = '향상된 MySQL (원본/mysqli)';
$string['next'] = '다음';
-$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['oci8po'] = '오라클 (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'OCI8 익스텐션으로 PHP가 오라클서버와 통신하도록 적절히 설정되지 않았습니다. php.ini 파일을 점검하거나 PHP를 다시 컴파일 하십시오.';
$string['odbc_mssql'] = 'ODBC를 통한 SQL*Server (odbc_mssql)';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'ODBC 익스텐션으로 PHP가 SQL*서버와 통신하도록 적절히 설정되지 않았습니다. php.ini 파일을 점검하거나 PHP를 다시 컴파일 하십시오.';
@@ -150,6 +150,7 @@
$string['databaseuser'] = 'Databank gebruikersnaam:';
$string['dataroot'] = 'Gegevens';
$string['datarooterror'] = 'De \'data-map\' die je opgaf kon niet gevonden of gemaakt worden. Verbeter ofwel het pad of maak die map manueel.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'De data-map die je geeft is rechtstreeks toegankelijk vanaf het internet. Je moet een andere map kiezen.';
$string['dbconnectionerror'] = 'We konden geen verbinding maken met de databank die je opgegeven hebt. Controleer je databankinstellingen';
$string['dbcreationerror'] = 'Probleem met het opbouwen van de databank. De databanknaam kon niet aangemaakt worden met de gegevens die je opgegeven hebt';
$string['dbhost'] = 'Hostserver';
@@ -286,6 +287,7 @@
$string['mysqli'] = 'Improved MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet goed geconfigureerd - het kan niet communiceren met MySQL. Controleer je php.ini bestand of hercompileer PHP. De MySQLi-extentie is niet beschikbaar voor PHP 4.';
$string['name'] = 'Naam';
+$string['nativemysqli'] = 'Improved MySQL (native/mysqli)';
$string['next'] = 'Volgende';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geconfigureerd met de OCI8-extentie en kan niet communiceren met Oracle. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';

0 comments on commit 92aad49

Please sign in to comment.