Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 206f68c commit 92f43f046423fe2b16537c486ae9635ceed3f6b2 carlesbellver committed Apr 11, 2005
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/ca/quiz.php
View
4 lang/ca/quiz.php
@@ -130,7 +130,7 @@
$string['numerical'] = 'Numèrica';
$string['paragraphquestion'] = 'Tipus de pregunta no compatible: pregunta de paràgraf a la línia $a. Aquesta pregunta s\'ha ignorat.';
$string['passworderror'] = 'La contrasenya és incorrecta';
-$string['percentcorrect'] = 'El percentatge és correcte';
+$string['percentcorrect'] = 'Percentatge de correctes';
$string['publish'] = 'Publica';
$string['publishedit'] = 'Heu de tenir permisos en el curs per afegir o editar preguntes d\'aquesta categoria';
$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
@@ -157,7 +157,7 @@
$string['readytosend'] = 'Esteu a punt d\'enviar el qüestionari complet perquè sigui qualificat. Esteu segur que voleu continuar?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Pregunta afegida recentment!';
$string['regrade'] = 'Torna a calcular les qualificacions';
-$string['regradecomplete'] = 'S\'han recalculat les qualificacions';
+$string['regradecomplete'] = 'Recalcula les qualificacions';
$string['regradecount'] = 'S\'han modificat $a->changed de $a->attempt qualificacions';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['report'] = 'Informes';

0 comments on commit 92f43f0

Please sign in to comment.