Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Oct 18, 2005
1 parent a670108 commit 935050f6c911c4cf2572c378537edce0107a031a
Showing with 63 additions and 5 deletions.
  1. +63 −5 lang/ca/workshop.php
View
@@ -1,26 +1,35 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['absent'] = 'Absent';
$string['accumulative'] = 'Acumulativa';
$string['action'] = 'Acció';
$string['addacomment'] = 'Afegeix un comentari';
+$string['addcomment'] = 'Afegeix comentari';
$string['afterdeadline'] = 'Després de la data límit: $a';
+$string['ago'] = 'Fa $a';
+$string['agrade'] = 'Qual.<br />Aval.';
$string['agreetothisassessment'] = 'Accepta aquesta avaluació';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Totes les qualificacions tenen un màxim de: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
+$string['allsubmissions'] = 'Totes les trameses';
$string['alreadyinphase'] = 'Ja en fase $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Modifica elements d\'avaluació';
$string['amendtitle'] = 'Modifica títol';
+$string['analysis'] = 'Anàlisi';
$string['analysisofassessments'] = 'Anàlisi de les avaluacions';
$string['assess'] = 'Avalua';
$string['assessedon'] = 'Avaluada el $a';
$string['assessment'] = 'Avaluació';
$string['assessmentby'] = 'Avaluació per $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Avaluació omesa';
+$string['assessmentend'] = 'Fi de les avaluacions';
+$string['assessmentendevent'] = 'Fi de les avaluacions de: $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Qualificació de l\'avaluació: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Avaluació encara no acceptada';
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Avaluació encara no qualificada';
+$string['assessmentof'] = 'Avaluació de $a';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquesta tramesa';
$string['assessments'] = 'Avaluacions';
@@ -29,41 +38,58 @@
$string['assessmentsdone'] = 'S\'han efectuat les avaluacions';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Nombre d\'avaluacions excloses per a aquest $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Les avaluacions han de ser acceptades';
+$string['assessmentstart'] = 'Inici de les avaluacions';
+$string['assessmentstartevent'] = 'Inici de les avaluacions de: $a';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'L\'avaluació va ser acceptada el $a';
$string['assessor'] = 'Avaluador';
+$string['assessthisassessment'] = 'Qualifica aquesta avaluació';
$string['assessthissubmission'] = 'Avalua aquesta tramesa';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'La tasca no es troba en la fase correcta';
+$string['assmnts'] = 'Avaluacions';
+$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
+$string['attachments'] = 'Fitxers adjunts';
$string['authorofsubmission'] = 'Autor de la tramesa';
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Qualificació automàtica d\'aquesta avaluació';
$string['averageerror'] = 'Mitjana d\'error';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'S\'està esperant la qualificació de $a';
$string['beforedeadline'] = 'Abans de la data límit: $a';
+$string['by'] = 'Tramès per';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
$string['closeassignment'] = 'Tanca la tasca';
$string['comment'] = 'Comentari';
$string['commentby'] = 'Comentari de';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Comparació d\'avaluacions';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirma la supressió d\'aquest $a';
$string['correct'] = 'Correcte';
$string['criterion'] = 'Criteri';
+$string['currentphase'] = 'Fase actual';
+$string['date'] = 'Data';
$string['deadline'] = 'Data límit';
$string['deadlineis'] = 'La data límit és $a';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['detailsofassessment'] = 'Detalls de l\'avaluació';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Discrepa d\'aquesta avaluació';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Visualització de les qualificacions actuals';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Visualització de les qualificacions finals';
+$string['displayofgrades'] = 'Visualització de qualificacions';
$string['dontshowgrades'] = 'No mostris les qualificacions';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editacomment'] = 'Edita un comentari';
$string['editingassessmentelements'] = 'S\'estan editant els elements d\'avaluació';
+$string['editsubmission'] = 'Edita tramesa';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Pes de l\'element';
+$string['enterpassword'] = 'Introduïu la contrasenya';
$string['errorbanded'] = 'Marge d\'error';
$string['errortable'] = 'Taula d\'errors';
+$string['examplesubmissions'] = 'Exemples de trameses';
$string['excellent'] = 'Excel·lent';
$string['excludingdroppedassessments'] = 's\'estan excloent les avaluacions omeses';
$string['expectederror'] = 'Valor esperat d\'error suposant: $a';
$string['feedbackgoeshere'] = 'La retroacció va aquí';
+$string['firstname'] = 'Nom';
$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
$string['good'] = 'Bo';
$string['grade'] = 'Qualificació';
@@ -75,14 +101,18 @@
$string['gradeforreliability'] = 'Qualificació de la fiabilitat';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació dels alumnes';
$string['gradeforsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa';
+$string['gradegiventoassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació';
$string['gradeofsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa: $a';
+$string['grades'] = 'Qualificacions';
$string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
$string['gradingstrategy'] = 'Estratègia de qualificació';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Oculta les qualificacions fins que siguin acceptades';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Oculta els noms als $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Inclou la qualificació del professor';
$string['incorrect'] = 'Incorrecte';
+$string['invaliddates'] = 'Les dates que heu introduït no són possibles.<br />Utilitzeu el botó Enrere del navegador per tornar al formulari i corregiu les dates.';
$string['iteration'] = 'Repetició de l\'$a complet';
+$string['lastname'] = 'Cognoms';
$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs tramesos';
$string['listassessments'] = 'Llista les avaluacions';
$string['listofallsubmissions'] = 'Llista de totes les trameses';
@@ -99,22 +129,31 @@
$string['mail8'] = 'La tasca $a és una part revisada del treball.';
$string['mail9'] = 'Si us plau avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
$string['managingassignment'] = 'S\'està gestionant la tasca';
+$string['maximum'] = 'Màxim';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
+$string['minimum'] = 'Mínim';
$string['modulename'] = 'Taller';
$string['modulenameplural'] = 'Tallers';
$string['movingtophase'] = 'S\'està passant a la fase $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'Noms no mostrats a $a ';
$string['newassessments'] = 'Noves avaluacions';
+$string['newattachment'] = 'Nou fitxer adjunt';
$string['newgradings'] = 'Noves qualificacions';
$string['newsubmissions'] = 'Noves trameses';
$string['noassessments'] = 'Sense avaluacions';
$string['noassessmentsdone'] = 'No s\'ha fet cap avaluació';
+$string['noattachments'] = 'No hi ha fitxers adjunts';
$string['nosubmission'] = 'No hi ha trameses';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'No hi ha trameses per avaluar';
+$string['notallowed'] = 'No teniu permís per entrar en aquesta pàgina ara';
$string['notavailable'] = 'No disponible';
+$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'No s\'han tramès prou exemples.';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Teniu en compte que la qualificació es compon d\'una sèrie d\'\"elements d\'avaluació\". Això fa la qualificació més senzilla i consistent. Com a professor heu d\'afegir aquests elements abans de presentar la tasca als estudiants. Això s\'aconsegueix fent clic en la tasca, dins del curs. Si encara no hi ha elements se us demanarà que els afegiu. Podeu canviar el nombre d\'elements en la pantalla \"Edita tasca\", o modificar els elements en la pantalla \"Gestiona tasca\".';
$string['notgraded'] = 'No qualificat';
+$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['notitlegiven'] = 'Sense títol';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Encara no s\'ha fet cap tramesa';
+$string['nowork'] = 'El període de trameses ha acabat.<br />No heu tramès el vostre treball.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories d\'una rúbrica';
$string['numberofassessments'] = 'Nombre d\'avaluacions';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Nombre d\'avaluacions canviades: $a ';
@@ -133,8 +172,11 @@
$string['overallpeergrade'] = 'Qualificació global dels companys: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Qualificació global del professor: $a';
$string['ownwork'] = 'Treball propi';
+$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Taller protegir amb contrasenya';
$string['percentageofassessments'] = 'Percentatge d\'avaluacions per ometre';
$string['phase'] = 'Fase';
+$string['phase0'] = 'Inactiu';
+$string['phase0short'] = 'Inactiu';
$string['phase1'] = 'Prepara la tasca';
$string['phase1short'] = 'Prepara';
$string['phase2'] = 'Permet $a trameses';
@@ -152,6 +194,8 @@
$string['present'] = 'Present';
$string['reasonforadjustment'] = 'Raó de l\'ajustament';
$string['reassess'] = 'Torna a avaluar';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Publica les qualificacions del professor';
+$string['removeallattachments'] = 'Suprimeix tots els fitxers adjunts';
$string['repeatanalysis'] = 'Repeteix l\'anàlisi';
$string['reply'] = 'Contesta';
$string['returnto'] = 'Torna a';
@@ -162,6 +206,7 @@
$string['savemyassessment'] = 'Desa la valoració';
$string['savemycomment'] = 'Desa el comentari';
$string['savemygrading'] = 'Desa la qualificació';
+$string['savemysubmission'] = 'Desa la meva tramesa';
$string['saveoverallocation'] = 'Desa el nivell d\'assignació global';
$string['scale10'] = 'Puntuació sobre 10';
$string['scale100'] = 'Puntuació sobre 100';
@@ -175,20 +220,28 @@
$string['scaleyes'] = 'Escala de 2 punts Sí/No';
$string['select'] = 'Tria';
$string['selfassessment'] = 'Autoavaluació';
+$string['showdescription'] = 'Mostra la descripció del taller';
$string['showgrades'] = 'Mostra qualificacions';
+$string['showsubmission'] = 'Mostra la tramesa: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari de mostra d\'avaluació';
$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a :';
$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviacions estàndard de cero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br /> Aquest element ha sigut exclós de l\'anàlisi.';
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a';
$string['studentassessments'] = '$a avaluacions';
$string['studentgrades'] = '$a qualificacions';
$string['studentsubmissions'] = '$a trameses';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a trameses dels estudiants per a avaluació';
$string['submission'] = 'Tramesa';
+$string['submissionend'] = 'Final de les trameses';
+$string['submissionendevent'] = 'Final de les trameses de: $a';
$string['submissions'] = 'Trameses';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Ja no es permet fer més trameses';
+$string['submissionstart'] = 'Inici de les trameses';
+$string['submissionstartevent'] = 'Inici de les trameses de: $a';
$string['submissionsused'] = 'S\'han utilitzat $a trameses en aquesta taula';
$string['submitassignment'] = 'Tramet tasca';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Envieu la vostra tasca utilitant aquest formulari';
+$string['submitexample'] = 'Tramet exemple';
$string['submitexampleassignment'] = 'Tramet tasca d\'exemple';
$string['submitrevisedassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca revisada mitjançant aquest formulari';
$string['submitted'] = 'Tramesa';
@@ -205,18 +258,21 @@
$string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses dels estudiants';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses del professor';
+$string['uploadsuccess'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament';
+$string['usepassword'] = 'Utilitza contrasenya';
$string['verypoor'] = 'Molt pobre';
-$string['view'] = 'Veu';
-$string['viewassessmentofteacher'] = 'Veu avaluació de $a';
-$string['viewotherassessments'] = 'Veu altres avaluacions';
+$string['view'] = 'Mostra';
+$string['viewassessment'] = 'Mostra avaluació';
+$string['viewassessmentofteacher'] = 'Mostra avaluació de $a';
+$string['viewotherassessments'] = 'Mostra altres avaluacions';
$string['warningonamendingelements'] = 'AVÍS: S\'han tramès avaluacions.<br />NO canvieu el nombre d\'elements, els tipus d\'escala o els pesos dels elements.';
$string['weight'] = 'Pes';
$string['weightederrorcount'] = 'Recompte d\'errors ponderat: $a';
$string['weightforbias'] = 'Pes per al biaix';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Pes per a la qualificació d\'avaluacions';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Pes per a les avaluacions dels companys';
$string['weightforreliability'] = 'Pes per a la fiabilitat';
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Per per a les avaluacions del professor';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Pes per a les avaluacions del professor';
$string['weights'] = 'Pesos';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Pesos emprats per a la qualificació final';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Pesos emprats per a les trameses';
@@ -225,8 +281,10 @@
$string['workshopcomments'] = 'Comentaris del taller';
$string['workshopfeedback'] = 'Retroacció del taller';
$string['workshopsubmissions'] = 'Trameses del taller';
+$string['wrongpassword'] = 'La contrasenya és incorrecta';
$string['yourassessments'] = 'Les vostres avaluacions';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Les vostres avaluacions dels exemples de $a ';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'La vostra retroacció va aquí';
+$string['yoursubmissions'] = 'Les vostres trameses';
?>

0 comments on commit 935050f

Please sign in to comment.