Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 8b6b50b commit 939f26a96c7841920bc87f945e0ee9c92ae4de3a stigbjarne committed Nov 28, 2003
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><b>Tilstedeværelse</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=mods.html">Tilstedeværelse</a></li>
+ </ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif">&nbsp;
+<b>Tilstedeværelse</b></p>
+<ul>
+<p>
+Denne modulen gir deg oversikt over tilstedeværelse til hver deltaker i en viss aktivitet
+i Moodle.
+</p>
+</ul>
@@ -0,0 +1,32 @@
+<p align="center"><b>Å bruke chatten</b></p>
+
+<p>
+Modulen chat inneholder noen få funksjoner for å gjøre chattingen litt
+triveligere.&nbsp;
+</p>
+<dl>
+<dt><b>Smilefjes: </b>Alle smilefjes (smilies) du kan skrive andre steder i Moodle kan du også skrive
+her. De blir vist som et bilde, f.eks.&nbsp; :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dt>
+
+<dt>&nbsp;</dt>
+
+<dt><b>Lenker: </b>Internettadresser forvandles automatisk til klikkbare lenker. </dt>
+
+<dt>&nbsp;</dt>
+
+<dt><b>Å uttrykke følelser: </b>Du kan starte en linje med "/me" eller ":" for å uttrykke følelser. Hvis du
+heter f.eks. Lasse og skriver ":ler"
+eller "/me ler!" så kommer alle til å se "Lasse ler!" i chatten. </dt>
+
+<dt>&nbsp;</dt>
+
+<dt><b>Pipelyd: </b>Du kan sende en lyd til andre ved å klikke på lenken &quot;Tuut&quot; ved siden av navnet
+på den du vil pipe til. Du kan også gi lydsignal til alle ved å skrive &quot;beep
+all&quot;. </dt>
+
+<dt>&nbsp;</dt>
+
+<dt><b>HTML: </b>Om du kan noen HTML-koder kan du bruke det i teksten til f.eks. å legge til
+bilder, spille av lyd eller lage tekst med ulike skrifttyper, farger og
+størrelser.</dt>
+</dl>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><b>Modulen chat</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Å bruke chatten</a></li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Chatter</b></p>
+<ul>
+Modulen chat lar deltakerne kommunisere i sanntid (samtidig) via nettet. Dette
+er nyttig når brukerene vil forstå hverandre og emnet som diskuteres bedre. Det
+er stor forskjell på å kommunisere synkront (samtidig) f.eks. i en chat og å
+kommunisere asynkront, f.eks. i et forum. Denne modulen inneholder et sett med
+funksjoner for å håndtere og se på diskusjoner i chatterommene.
+ </ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Legg til emne</b></p>
+
+<p>
+Du kan bruke denne lenken for å legge til et emne i dialogen. Det er alltid lurt
+å ha et emne i dialogen. Da blir det lettere å holde fokus på saken og svarer på
+emnet. Om du vil begynne å kommunisere om et annet emne er det ofte bedre å
+avslutte den aktuelle dialogen og innlede en ny.
+</p>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Å avslutte dialoger</b></p>
+<p>
+Du kan når som helst avslutte en dialog. Å avslutte dialogen innebærer at du
+stopper den og fjerner den fra listen over gjeldende dialoger, dvs. at den ikke
+vises på denne siden.&nbsp;
+</p>
+
+<p>
+Du kan åpne og lese avsluttede dialoger, men du kan ikke skrive i dem. Likevel,
+avsluttede dialoger fjernes helt etter hvert.&nbsp;
+</p>
+
+<p>
+Om du avslutter denne dialogen må du innlede en ny om du vil fortsette å
+'snakke' med denne personen. Denne personen vises atter igjen i listen over&nbsp; personer
+du kan innlede en dialog med.
+</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Å slette dialoger</b></p>
+<p>
+Dette valget angir hvor lang tid det skal gå før <b>avsluttede </b>dialoger
+slettes.&nbsp;
+</p>
+<p>
+Om du velger '0' her blir dialogene aldri slettet.
+</p>
@@ -0,0 +1,26 @@
+<p align="center"><b>Typer dialoger</b></p>
+<p>Det fins tre typer dialoger.</p>
+
+<ol>
+ <li><b>Lærer til student </b>&nbsp;<br />
+Denne varianten tillater dialoger mellom lærere og studenter. Dialoger kan
+innledes av den ene eller den andre parten. I listen over personer (som er mulig
+å ha en dialog med) kan læreren bare se studenter og omvendt, studenter ser bare
+lærere. </li>
+
+<li><b>Student til student</b><br />
+Dette tillater dialoger mellom studenter. Lærere er <b>IKKE I DET HELE TATT </b>
+innblandet i denne typen dialoger. </li>
+
+<li><b>Alle</b>
+<br />
+Dette tillater hvem som helst i en klasse å starte en dialog med alle andre i
+klassen. Mulighetene blir da:
+<ul>
+ <li>Student - Student</li>
+ <li>Student - Lærer</li>
+ <li>Lærer - Student</li>
+ <li>Lærer - Lærer</li>
+</ul>
+</li>
+</ol>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p><b>Dialog</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=mods.html">Dialog (kort)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=info.html">Dialog (utfyllende)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=dialoguetype.html">Ulike typer dialoger</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=addsubject.html">Legg til emner</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=deleteafter.html">Å slette dialoger</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=multiple.html">Flere dialoger
+ samtidig mellom samme personer</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=maildefault.html">Sett standardvalget for e-post</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=sendmail.html">Å sende
+ e-postbeskjed</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=closedialogue.html">Avslutt dialog</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&file=writing.html">Skriving</a></li>
+
+</ul>
@@ -0,0 +1,23 @@
+<img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" /> &nbsp;<b>Dialoger 2</b></p>
+
+<p>Denne modulen gir deg en enkel metode for å la to personer kommunisere. En
+lærer kan åpne en dialog med en student og omvendt. Studenter kan også åpne
+dialoger med hverandre. En lærer eller en student kan delta i mange dialoger som
+pågår samtidig. </p>
+
+<p>
+En dialog kan inneholde så mange innlegg som helst, vanligvis foregår &quot;samtalen&quot;
+med et antall innlegg og et antall tilhørende svar. Begge parter kan skrive
+innlegg når som helst.
+</p>
+
+<p>
+Du, eller den andre, kan avslutte en dialog når som helst. Avsluttede dialoger
+kan <b>ikke </b>tas opp igjen. En avsluttet dialog kan likevel leses av begge
+parter, under forutsetning av at den fortsat finnes.
+</p>
+
+<p>
+Modulen tar bort avsluttede dialoger og alt innholdet i dem
+etter en viss angitt periode. Denne perioden angis når dialogen innledes.
+</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Angi standardvalg for e-post</b></p>
+<p>
+Dette angir standardvalget for 'Send e-postbeskjed om mine nye innlegg' når noen
+skriver et nytt innlegg. Dersom du setter 'Ja' her vil boksen sendt e-post bli
+markert.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Dialog</b></p>
+
+<ul>
+Denne modulen gir deg en enkel metode for å la to personer kommunisere. En lærer
+kan åpne en dialog med en student og omvendt. Studenter kan også åpne dialoger
+med hverandre. En lærer eller en student kan delta i mange dialoger som pågår
+samtidig.
+</ul>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Flere dialoger samtidig mellom samme personer</b></p>
+
+<p>
+Dette alternativet tillater en person å innlede mer enn en dialog med noen
+andre. Standardvalget er 'Nei', som innebærer at man bare kan innlede en dialog
+med samme person.
+</p>
+
+<p>
+Å tillate flere dialoger kan føre til at systemet blir misbrukt. Noen kan komme
+ut for at andre innleder mange uønskede dialoger med dem.&nbsp;
+</p>
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Å sende en e-postbeskjed</b></p>
+
+<p>
+Om denne ruten er markert blir en beskjed sendt til den du vil ha en dialog med.
+I denne beskjeden er det informasjon om at du har lagt til noe i dialogen (eller
+at du har startet en ny). Beskjedene inneholder <b>ikke </b>selve innlegget
+ditt, bare informasjon om det og, når du mener det passer, en lenke til selve
+dialogen.
+</p>
+
+<p>
+Du behøver egentlig bare å sende slike beskjeder om du tror det er usannsynlig
+at mottakeren kommer til å se innlegget ditt. Mottakeren er kanskje ikke så ofte
+inne på dialogen. I deltakerlisten kan du se når denne personen sist var
+innlogget.&nbsp;
+</p>
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p align="center"><b>Skriving</b></p>
+<p>Når du skriver tekster som andre skal lese, prøv å skrive direkte til
+mottakerne.</p>
+<p>Forklar tankene dine så enkelt og tydelig som du kan for å unngå
+misforståelser. Et godt eksempel er å unngå lange og vanskelige ord når det
+klarer seg med et kort og enkelt et. </p>
+<p>I foraene er det stor hjelp dersom du holder innleggene dine korte og holder
+dem til emnet. I stedet for lange, uoversiktlige innlegg med mange ulike poenger
+og meninger er det ofte bedre å skrive flere, kortere innlegg. Noen ganger hører
+de også hjemme i ulike fora.&nbsp; </p>
+<p>Rediger teksten din så mye som mulig til den blir slik du ønsker at den skal
+være. I foruminnlegg har du også maksimum redigeringstid etter at innlegget er
+lagret (standarden er 30 minutter, denne avgjør administrator). Du kan med andre
+ord redigere det du har skrevet før det går ut på e-post til alle som abonnerer
+på det aktuelle forumet. </p>
+<p>Når du svarer på andres innlegg bør du tenke ut interessante spørsmål du kan
+stille. Dette hjelper både deg og den du svarer å tenke (og lære!) om det emnet
+dere diskuterer. </p>
+<p align="right"><a href="../help.php?file=questions.html">Mer info om å stille
+spørsmål</a></p>
+<p align="right"><a href="../help.php?file=reading.html">Mer info om lesing</a></p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><b>Journal</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=journal&file=mods.html">Journal </a></li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" />&nbsp;<b>Journaler</b></p>
+<ul>
+
+Denne modulen er en svært viktig aktivitet for refleksjon.
+Læreren gir studenten/eleven i oppgave å reflektere over et bestemt tema og
+studenter/elever og lærere kan diskutere over tid. Diskusjonen er privat, bare
+læreren og studenten selv kan se diskusjonen. Læreren kan gi tilbakemelding
+fortløpende, og kan også velge å gi&nbsp; karakterer for hver gang studenten
+skriver. Vanligvis er det lurt å ha igang en journal minst hver uke.
+<p>Journaler kan også brukes til å la studentene stille spørsmål til lærere uten
+at medstudenter/medelever får lese disse. </p>
+</ul>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif" />&nbsp;<b>Etiketter</b></p>
+<ul>
+Dette er egentlig ingen aktivitet. Det er en 'liksom-aktivitet' for å legge inn
+tekst og grafikk mellom andre aktiviteter på en studieside.&nbsp;
+</ul>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p><b>Modulen ressurs</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Type ressurs</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Sammendrag</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Programressurser</a></li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" />&nbsp;<b>Ressurser</b></p>
+<ul>
+Ressurser er innhold - informasjon som læreren kan ønske å legge ut i
+studiesiden. Dette kan være alt fra planer, forelesninger, bilder osv.
+Varianter: Filer som er lastet opp til serveren, filer som redigeres direkte i Moodle
+og eksterne nettsider som lenkes opp fra studiesiden.
+</ul>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Programressurser</b></p>
+<p>
+En programressurs er en ekstern ressurs som kan ta imot data som
+sendes fra Moodle.
+</p>
+<p>
+Data overføres via HTTP GET (som en del av URL) og inneholder:</p>
+
+<ul>
+<li>extern_nav: URL-en som kaller på ressursen</li>
+<li>extern_usr: Brukernavnet til gjeldende bruker</li>
+<li>extern_nam: Hele navnet til gjeldende bruker</li>
+<li>extern_tim: Gjeldende klokkeslett</li>
+<li>extern_pwd: Et unikt passord</li>
+</ul>
+
+<p>Alt dette blir endret i nær framtid. </p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><b>Modulen undersøkelse</b></p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=survey&file=mods.html">Tilgjengelig undersøkelser</a></li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" />&nbsp;<b>Undersøkelse</b></p>
+<ul>
+Modulen undersøkelse inneholder et sett med ferdiglagde undersøkelser som passer
+til evaluering og stimulering av nettbasert undervisning. Lærerne kan samle inn
+informasjon om studentene/elevene. Dette kan hjelpe lærere å forstå studentene
+bedre og dermed også å gi bedre undervisning.
+</ul>

0 comments on commit 939f26a

Please sign in to comment.