Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080807)

  • Loading branch information...
1 parent e19a489 commit 93f1172f98af36e298f2cd9ee68fd26eb42d872a moodlerobot committed Aug 7, 2008
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -311,4 +311,5 @@
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
+$string['ziprequired'] = 'PHP rozšíření ZIP je povinné. Nelze již používat binárky info-ZIP nebo knihovnu PclZip.';
?>

0 comments on commit 93f1172

Please sign in to comment.