Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Oct 13, 2004
1 parent 17a28ea commit 93f999fa1a377a13e3eb70dae6e7a2548a36e7ae
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/nl/help/workshop/mods.html
@@ -1,8 +1,8 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Workshop</B></P>
-<UL>
-<P>Een workshop is een activiteit met beoordeling door medeleerlingen met heel wat opties.
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<b>Workshop</b></p>
+<ul>
+<p>Een workshop is een activiteit met beoordeling door medeleerlingen met heel wat opties.
Het is mogelijk om deelnemers elkaars werk of voorbeeldtaken te laten beoordelen en dat op verschillende manieren.
De module coördineert ook het verzamenlen en verspreiden van deze beoordelingen op tal van manieren. De Workshopmodule
is een bijdrage van Ray Kingdom.
-</P>
-</UL>
+</p>
+</ul>

0 comments on commit 93f999f

Please sign in to comment.