Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061030)

  • Loading branch information...
1 parent dc1b900 commit 94a7364394ecbbfa11a51d671ad0ea6ae73d261c moodler committed Oct 30, 2006
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/fi_utf8/installer.php
@@ -125,7 +125,7 @@
$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
-<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii voidakseen antaa Moodlen käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjäprofiili kuvakkeita) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kirjauskuvioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
+<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii jotta Moodlen voisi käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjä kuvia) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kaavioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
<p>Lisätäksesi GD:n PHP:hen Unix:in alaisena, käännä PHP käyttäen --with-gd parametria.</p>

0 comments on commit 94a7364

Please sign in to comment.