Permalink
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 12, 2004
1 parent 189bec8 commit 94ea7d1b2595241911c3fa7cb76e6c412ee43457
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
  2. +2 −2 lang/nl/help/wiki/wikitype.html
@@ -2,6 +2,6 @@
<P>Door binaire bestanden toe te laten, krijg je twee mogelijkheden extra:<BR>
<OL>
- <LI>Je kunt afbeeldingen uploaden en gebruiken op wikipagina's. Wanneer je een pagina bewerkt, verschijnt er een uploadbox langs waar je de bestanden kunt uploaden. Na het uploaden wordt er een afbeeldingscode getoond en kun je de afbeelding invoegen door van haakjes gebruik te maken. Bijvoorbeeld: [internal://c34f7af3a29b17dc2ff4b74ccd5c750f.gif].</LI>
+ <LI>Je kunt afbeeldingen uploaden en gebruiken op wikipagina's. Wanneer je een pagina bewerkt, verschijnt er een uploadbox langs waar je de bestanden kunt uploaden. Na het uploaden wordt er een afbeeldingscode getoond en kun je de afbeelding invoegen door van haakjes gebruik te maken. Bijvoorbeeld: [internal://mijnafbeelding.gif].</LI>
<LI>Je kunt bestanden als bijlage bij een Wikipagina voegen. Je kunt ze dan bekijken door op <i>Bijlage</i> te klikken. De grootte van de bestanden wordt beperkt door de instelling van de maximum uploadgroote op niveau van het vak en op niveau van de site.</LI>
</OL></P>
@@ -3,8 +3,8 @@
<UL>
<li>Een leraar kan altijd elke wiki van zijn vak bewerken</li>
<li>Er zijn drie wiki-types: Leraar, Vak/Groep, Leerling</li>
- <li>De activiteit kan in de Moodle groepmodi gezet worden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
- <li>Dezelfde "Inhoud bij start" wordt voor alle groepen geplaatst</li>
+ <li>Deze activiteit heeft de Moodle groepmogeijkheden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
+ <li>De "Inhoud bij start" is voor alle groepen dezelfde.</li>
</UL>
Raadpleeg volgende matrix:

0 comments on commit 94ea7d1

Please sign in to comment.