Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 5068670 commit 94f14f4d5898b14f9e8b70d7689d3100e7c47b05 koenr committed Apr 27, 2004
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/nl/help/coursehiddentopics.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Verborgen onderwerpen van het vak</b></p>
+
+<P>Met deze optie kun je instellen of de aanwezigheid van verborgen onderwerpen aan leerlingen getoond wordt.</p>
+
+<p>Je kunt verborgen onderwerpen compleet verbergen of in samengeklapte vorm laten zien.</p>
+
+<p>Deze instelling is alleen van toepassing op vakken die in het "Onderwerp format" staan.</p>
+

0 comments on commit 94f14f4

Please sign in to comment.