Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

grade module help files translated, removed journal references to other

docs
  • Loading branch information...
commit 953de03fc10c5b52c46b043ba4685c47853eb355 1 parent 0ca9ddb
rcantada authored
View
3  lang/tl/admin.php
@@ -11,6 +11,7 @@
$string['change'] = 'baguhin';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Kapag binuhay mo ito, pahihintulutan ang mga kurso na itakda ang sarili nilang tema. Nananaig ang mga tema ng kurso sa iba pang piniling tema (site,user, o tema ng sesyon)';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Kung nais mong limitahan ang lahat ng bagong email na address sa ilang partikular na domain, ilista ang mga ito rito na pinaghihiwalay ng mga espasyo. Lahat ng iba pang domain ay di tatangapin. hal.<strong>kolehiyonatin.edu.ph .gov.ph</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Bilang default na hakbang panseguridad, ang mga normal na user ay hindi pinapahintulutan na mag-embed ng multimedia (tulad ng Flash) sa loob ng mga teksto sa pamamagitan ng mga tag na EMBED at OBJECT sa kanilang HTML (bagama\'t magagawa pa rin ito nang ligtas sa pamamagitan ng mediaplugin filter). Kung gusto mong pahintulutan ang mga tag na ito, buhayin ang opsiyon na ito.';
$string['configallowunenroll'] = 'Kapag ginawa mo itong \'Oo\',pahihintulutan ang mga mag-aaral na alisin ang sarili nila sa pagkaka-enrol sa isang kurso anumang oras nila ibigin. Kundi ay hindi sila pahihintulutan, at ang prosesong ito ay magagawa lamang ng mga gurò at administrador.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Nais mo bang pahintulutan ang mga user na itago/ipakita ang mga panggilid na block sa buong site na ito? Gumagamit ang katangiang ito ng javascript at mga cookie upang maalala ang katayuan ng bawat napipitpit na block, at ang tanging maaapektuhan nito ay ang tanaw ng user.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Kapag binuhay mo ito, ang mga user ay pahihintulutang magtakda ng sarili nilang tema Nananaig ang tema ng user sa tema ng site (pero hindi sa mga tema ng kurso)';
@@ -89,7 +90,7 @@
$string['configwarning'] = 'Mag-ingat sa pagbabago ng mga kaayusang ito - ang dikilalang halaga ay maaaring magdulot ng problema.';
$string['configzip'] = 'Isulat ang lokasyon ng zip program mo (pang-Unix lamang, opsiyonal). Kung itinakda, gagamitin ito sa paglikha ng zip archive sa server. Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang mga internal na routine.';
$string['confirmation'] = 'Kumpirmasyon';
-$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
$string['edithelpdocs'] = 'Iedit ang mga tulong na dokumento';
$string['editstrings'] = 'Iedit ang mga string';
$string['filterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string';
View
8 lang/tl/docs/developer.html
@@ -133,8 +133,8 @@
Aktibidad sa Pag-aaral</h3>
<blockquote>
<p> Ito ang mga pinakaimportanteng modyul, na nasa 'mod' na
-direktoryo. May pitong default na modyul: takdang-aralin, pagpipilian,
-talakayan, diyornal, pagsusulit, rekurso, at survey. Ang bawat modyul ay
+direktoryo. May anim na default na modyul: takdang-aralin, pagpipilian,
+talakayan, pagsusulit, rekurso, at survey. Ang bawat modyul ay
nasa hiwalay na subdirektoryo at binubuo ng mga sumusunod na
kinakailangang elemento (kasama pa ang mga ekstrang script na unique sa
bawat modyul):
@@ -274,7 +274,6 @@
<li>assignment.php - mga string para sa assignment module</li>
<li>choice.php - mga string para sa choice module</li>
<li>forum.php - mga string para sa forum module</li>
- <li>journal.php - mga string para sa journal module </li>
<li>quiz.php - mga string para sa quiz module</li>
<li>resource.php - mga string para sa resource module</li>
<li>survey.php - mga string para sa survey module</li>
@@ -417,6 +416,5 @@
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
</body>
-</html>
+</html>
View
4 lang/tl/docs/faq.html
@@ -434,7 +434,7 @@
<p class="answer"><strong>Kailangan</strong> mong iayos ang cron nang
wasto kung gusto mong magpadala ng mga awtomatikong email ang Moodle
-mula sa mga talakayan, diyornal, takdang-aralin atbp. Gumagawa rin ang
+mula sa mga talakayan, takdang-aralin atbp. Gumagawa rin ang
prosesong ito ng ilang gawaing paglilinis tulad ng pagbura ng lumang
dinakukumpirmang user, pagsipa sa mga nakaenrol na dating mag-aaral at
gayon nang gayon. </p>
@@ -473,4 +473,4 @@
moodler Exp $</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
32 lang/tl/docs/features.html
@@ -55,7 +55,7 @@
ini-encrypt atbp. </li>
<li>Karamihan sa mga lugar na pagsusulatan ng teksto (rekurso,
-posting sa talakayan, entry sa diyornal atbp.) ay maaaring i-edit sa
+posting sa talakayan, atbp.) ay maaaring i-edit sa
pamamagitan ng naka-embed na WYSIWYG HTML editor </li>
</ul>
@@ -169,7 +169,7 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
</li>
<li>Hanay ng mga pangkursong aktibidad na naiaakma sa iba't-ibang
-sitwasyon - Talakayan, Diyornal, Pagsusulit, Rekurso, Pagpilì,
+sitwasyon - Talakayan, Pagsusulit, Rekurso, Pagpilì,
Sarbey, Takdang-Aralin, Chat(Huntahan), Workshop </li>
<li>Naipapakita sa home page ng kurso ang mga huling pagbabago sa
@@ -177,11 +177,11 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
pakiramdam ng komunidad </li>
<li>Karamihan sa mga pook na kailangang magsulat ng texto (rekurso,
-post sa talakayan, entry sa diyornal atbp.) ay maeedit sa pamamagitan ng
+post sa talakayan, atbp.) ay maeedit sa pamamagitan ng
naka-embed na WYSIWYG HTML editor </li>
<li>Maaaring makita sa isang pahina (at idownload bilang spreadsheet
-file) ang lahat ng marka para sa Talakayan, Diyornal, Pagsusulit at
+file) ang lahat ng marka para sa Talakayan, Pagsusulit at
Takdang-Aralin.
</li>
@@ -189,7 +189,7 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
aktibidad para sa bawat mag-aaral na may mga graph at detalye hinggil sa
bawat modyul (huling pagpasok, ilang beses na binasa) at saka isang
detalyadong "kuwento" ng paglahok ng bawat mag-aaral, kabilang ang mga
-post, entry sa diyornal atbp. sa iisang pahina. </li>
+post, atbp. sa iisang pahina. </li>
<li>Naka-integrate ang mail - maaaring i-mail ang mga kopya ng post
sa talakayan, puna ng guro atbp. sa anyong HTML o plain text. </li>
@@ -295,25 +295,6 @@ <h3 >Modyul na Talakayan</h3>
</ul>
- <h3 >Modyul na Diyornal</h3>
- <ul>
-
- <li>Pribado ang mga diyornal sa para sa mag mag-aaral at guro </li>
-
- <li>Maaaring gabayan ang bawat entry sa diyornal ng bukas na tanong.
-</li>
-
- <li>Para sa bawat partikular na entry sa diyornal, maaaring suriin
-ang buong klase sa isang pahina, sa isang form
-</li>
-
- <li>Ang puna ng guro ay inilalakip sa pahina ng entry ng diyornal,
-at pinasasabihan ang may-akda sa pagkakroon na ng puna sa pamamagitan ng
-email
-</li>
-
- </ul>
-
<h3 >Modyul na Pagsusulit</h3>
<ul>
@@ -448,6 +429,5 @@ <h3 >Modyul na Workshop</h3>
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
</body>
-</html>
+</html>
View
18 lang/tl/docs/teacher.html
@@ -226,22 +226,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a id="activities" name="activities"></a>Pagsasaayos
<br />
<br />
- <dt><strong>Diyornal</strong></dt>
- <dd>Ang bawat aktibidad na diyornal ay isang entry sa buong diyornal
-ng kurso. Para sa bawat isa, makapagbibigay ka ng open-ended na tanong
-na gagabay sa isusulat ng mga mag-aaral, gayundin ang haba ng oras na
-mananatiling bukas ang idyornal (sa lingguhang format ng kurso lamang).
-Sa kabuuan, maaaring gumawa ng isang diyornal bawat linggo. Ganyakin
-ang mga estudyante na magsulat nang reflective at kritikal sa mga
-diyornal, dahil ang makakakita lamang nito ay sila at ikaw. Pagkatapos,
-mamamarkahan at malalagyan mo na ng komento ang lahat ng entry para sa
-linggo o paksang iyon, at awtomatikong padadalhan ng email ang mga
-mag-aaral na nagsasabi sa kanila tungkol sa iyong feedback. Hindi
-dinisenyo ang mga diyornal na madagdagan nang tuluyan - kung kailangan
-mong gawin ito, magdagdag ng maraming aktibidad na diyornal.
-</dd>
- <br />
- <br />
<dt><strong>Rekurso</strong></dt>
<dd>Ang mga rekurso ay ang mga nilalaman ng kurso mo. Ang bawat
rekurso ay anumang file na inapload mo o itinuro mo sa pamamagitan ng
@@ -357,4 +341,4 @@ <h3 class="sectionheading"><a id="further" name="further"></a>Dagdag na
<p align="center"><font size="1">Version: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
martin Exp $</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
8 lang/tl/grades.php
@@ -38,10 +38,10 @@
$string['gradeexceptionshelp'] = 'Tulong sa mga Eksepsiyon ng Marka';
$string['gradehelp'] = 'Tulong sa Marka';
$string['gradeitem'] = 'Aytem ng Marka';
-$string['gradeitemaddusers'] = 'Iliban sa Pagmamarka';
-$string['gradeitemmembersselected'] = 'Iniliban sa Pagmamarka';
-$string['gradeitemnonmembers'] = 'Isinama sa Pagmamarka';
-$string['gradeitemremovemembers'] = 'Isama sa Pagmamarka';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Iliban sa Pagkuwenta';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Iniliban sa Pagkuwenta';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Isinama sa Pagkuwenta';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Isama sa Pagkuwenta';
$string['gradeitems'] = 'Mga Aytem ng Marka';
$string['gradeletter'] = 'Titik na Marka';
$string['gradeletterhelp'] = 'Tulong sa Titik na Marka';
View
6 lang/tl/help/courseformats.html
@@ -3,7 +3,7 @@
<p><b>Lingguhang format</b></p> <p style="margin-left: 3em"> Ang kursong ito ay inorganisa ng
lingguhan, na may malinaw na petsa ng pagsisimula at petsa ng
pagtatapos. May mga aktibidad sa bawat linggo. ang ilan sa mga ito,
-tulad ng diyornal, ay maaaring "may taning" alalong baga'y magagamit
+tulad ng takdang-aralin, ay maaaring "may taning" alalong baga'y magagamit
lamang sa loob ng dalawang linggo, na pag natapos ay hindi na ito
magagamit. </p>
@@ -14,7 +14,6 @@
kailangang magtakda ng mga petsa.
</p>
-
<p><b>Panlipunang format</b></p>
<p style="margin-left: 3em">
@@ -22,5 +21,4 @@
Tambayan, na nakalista sa pangunahing pahina. Maigi ito sa mga
sitwasyong mas impormal. Maaari ngang hindi ito mga kurso. Halimbawa,
maaari itong gamiting paskilan ng mga patalastas ng kagawaran.
-</p>
-
+</p>
View
10 lang/tl/help/courserecent.html
@@ -4,14 +4,14 @@
ng kurso.</p>
<p>Ipinapakita nito ang lahat nang naganap sa kurso noong huling
-maglog-in ang viewer sa kurso, kasama ang bagong mga post, bagong user,
-ipinasang diyornal atbp.</p>
+maglog-in ang viewer sa kurso, kasama ang mga bagong post, bagong user,
+ atbp.</p>
<p>Iminumungkahi na panatiliin mong buhay ang katangiang ito sa inyong
kurso, dahil nakakatulong itong makita ng user ang mga ginagawa sa
kurso. Kung alam natin ang ginagawa ng iba, makatutulong itong
magbunsod ng bayanihan sa klase.</p>
-<p>Mas gugustuhin mong patayin ang katangiang ito kung napakalaki o
-napakalimit ng gamit sa isang kurso, dahil maaari itong magpabagal sa
-pagpapakita ng pahina ng kurso.</p>
+<p>Maaaring mas gugustuhin mong patayin ang katangiang ito kung napakalaki o
+napakalimit ng paggamit sa isang kurso, dahil maaari itong magpabagal sa
+pagpapakita ng pahina ng kurso.</p>
View
4 lang/tl/help/glossary/usedynalink.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Ang pagbuhay ng katangiang ito ay magpapahintulot sa awtomatikong
paglink sa mga indibidwal na talâ sa talahulugang ito sa tuwing lilitaw
ang mga pangkonseptong salita at kataga sa kurso. Kabilang dito ang
-post sa talakayan, internal na rekurso, lagom ng linggo, diyornal at
+post sa talakayan, internal na rekurso, lagom ng linggo, at
iba pa.
</p>
@@ -16,4 +16,4 @@
post sa talakayan, halimbawa), dapat ay ipaloob mo ang teksto sa
&lt;nolink&gt; at &lt;/nolink&gt; na mga tag.</p>
-<p>Tandaan na ang mga pangalan ng kategoriya ay inililink din .</p>
+<p>Tandaan na ang mga pangalan ng kategoriya ay inililink din .</p>
View
4 lang/tl/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Ang pagbuhay ng katangiang ito ay magpapahintulot sa
awtomatikong paglink ng mga tala sa tuwing lilitaw ang pangkonswptong
salita at kataga sa kurso. Kabilang dito ang post sa talakayan,
-internal na rekurso, lagom ng linggo, diyornal at iba pa.
+internal na rekurso, lagom ng linggo, at iba pa.
</p>
<p>Kung hindi mo gustong malink ang isang partikular na teksto ( sa
@@ -13,4 +13,4 @@
<p>Para mabuhay ang katangiang ito, kailangang buhayin ang awto paglink
sa antas na talahulugan.
-</p>
+</p>
View
32 lang/tl/help/grade/category.html
@@ -0,0 +1,32 @@
+<p style="text-align: center"><b>Kategoriya</b></p>
+
+<p>Dito puwedeng ilagay sa mga kategoriya, ikurbada at gawing
+&quot;dagdag na marka&quot;
+ang mga minarkahang aytem. Maaari ring magdagdag ng mga bagong
+kategoriya o burahin ang kasalukuyan.
+</p>
+
+<ul>
+ <li>Kategoriya: Isaayos kung saang kategoriya ilalagay ang minarkahang
+ aytem. Piliin lamang ang angkop na kategoriya sa drop down
+list. Ang mga aytem na hindi inilagay sa isang kategoriya o nasa isang
+kategoriya na binura ay awtomatikong ilalagay sa "Walang kategoriya"
+ </li>
+
+ <li>Kumurba Sa: Pinapahintulutan kang ikurbada ang mga marka.
+Itakda ang aytem na ito sa gusto mong pagbatayan na bilang ng
+partikular na minarkahang aytem. Kaya kung ang maks na marka ay 30 at
+ang &quot;kumurba sa&quot; ay itinakda sa 28, ang mga marka at bahagdan
+ng mga mag-aaral ay kukuwentahin alinsunod sa posibleng 28 puntos sa
+halip na 30.
+</li>
+
+ <li>Dagdag na Marka: Tsekan ang kahong ito kung nais mong
+kuwentahin bilang dagdag na marka ang isang partikular na kategoriya.
+Tandaan lamang pô na ang pagtatakda ng lahat ng aytem sa isang
+partikular na kategoriya na maging dagdag na marka ay magbubunga ng mga
+di-inaasahang resulta, at malamang na di na isama sa pagkuwenta ang
+kategoriya o ang dagdag na marka.
+</li>
+
+</ul>
View
40 lang/tl/help/grade/exceptions.html
@@ -0,0 +1,40 @@
+<p style="text-align: center"><b>Eksepsiyon</b></p>
+
+<p>Magagamit ito sa pagliban ng mag-aaral sa isang indibidwal na
+takdang-aralin. Kapakipakinabang ito kung ang dalawang seksiyon ay
+pinagsama o may mag-aaral na lumipat mula sa ibang seksiyon, ilang
+linggo na ang tumatakbo sa isang semestre. Kapakipakinabang din ito sa
+mga dahilan na labas na sa klase: sakit, nasaktan, atbp. <br /> May
+tatlong hanay:
+</p>
+
+<ul>
+
+ <li>Kaliwa: ay mga mag-aaral sa kurso na &quot;Kasama sa
+Kukuwentahin&quot; ang marka para sa isang partikular na aytem.
+</li>
+ <li>Gitna: Listahan ng lahat ng aytem na minarkahan, kasunod ang
+kabuuang bilang ng mga mag-aaral na iniliban sa pagkuwenta, na
+nakapaloob sa panaklong.
+</li>
+
+ <li>Kanan: Listahan ng mga mag-aaral na iniliban sa isang
+partikular na takdang-aralin
+</li>
+
+</ul>
+
+<p>Para mailiban ang mga mag-aaral, iklik ang takdang aralin sa gitna at
+pagkatapos ay iklik ang pangalan ng mag-aaral sa kaliwang hanay
+(ang pagpapanatiling nakapindot sa CTRL o APPLE ay magpapahintulot sa
+inyong pumilì ng maraming aytem). Pagkatapos ay iklik ang &quot;Iliban
+sa Pagkuwenta&quot; sa ibaba. Ang (mga) mag-aaral ay malilipat mula sa
+kaliwang hanay tungo sa kanang hanay, at ililiban na sila sa pagkuwenta
+ng marka para sa takdang-aralin.
+</p>
+
+<p>Para maisama ang mag-aaral na iniliban; Piliin ang angkop na
+takdang-aralin, iklik ang mag-aaral sa kanang hanay at pangwakas ay
+iklik ang &quot;Isama sa Pagkuwenta&quot; sa may ibaba. Ang mag-aaral
+ay malilipat na mula sa kanang hanay tungo sa kaliwang hanay.
+</p>
View
24 lang/tl/help/grade/letter.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p style="text-align: center"><b>Iskalang detitik</b></p>
+
+<p>Maaari mong itakda ang iskala ng titik na marka mo rito. Sa simula
+ay may &quot;mungkahing&quot; iskala na ihahandog at ang kailangan
+lamang gawin para magamit ang iskala na ito ay iklik ang &quot;Isave ang
+mga Pagbabago&quot;. Subali't kung hindi mo gusto ang iskalang ito,
+palitan lamang ang anumang talâ na ayaw ninyo at iklik ang &quot;Isave
+ang mga Pagbabago&quot; Pagkatapos ng panimulang kaayusang ito,
+makikita mo ang kasalukuyan mong piniling iskala. Iwanang blangko ang
+isang talâ upang di ito mapasama o upang mabura ito sa iskala ng marka.
+<br />
+Mga error na maaaring ninyong makita sa markahan:</p>
+<ul>
+<li>Walang itinakdang marka: Ang ibig sabihin nito ay hindi itinakda
+ang panimulang iskala ng marka. Ang kailangan lamang ninyong gawin ay
+(kung gusto ninyo ang iminungkahing iskala) ay iklik ang &quot;isave ang
+mga pagbabago&quot;
+</li>
+
+<li>Walang Titik na Marka para sa X: Ang ibig sabihin nito ay walang
+angkop na titik na marka para sa X.
+</li>
+
+</ul>
View
48 lang/tl/help/grade/preferences.html
@@ -0,0 +1,48 @@
+<p style="text-align: center"><b>Itakda ang Mas-ibig</b></p>
+
+<p>Magagamit ang sumusunod na kaayusan ng markahan sa
+&quot;Itakda ang Mas-ibig&quot; na pahina.</p>
+
+<ul>
+
+<li>Gamitin ang Abanteng Katangian: Binubuhay/pinapatay nito ang mga
+abanteng katangian ng markahan. Ang normal na mode ay magpapakita
+lamang ng mga puntos at total na walang kategoriya o espesyal na
+pagkuwenta ng mga marka.
+</li>
+
+<li>Ipakita ang Maytimbang na Marka: Itinatakda kung ipapakita o hindi
+ang may-timbang na porsiyonto. Mapipilì mo rin kung ito ay makikita o
+hindi ng mga mag-aaral.
+</li>
+
+<li>Ipakita ang mga Puntos: Itinatakda kung ipapakita o hindi ang mga
+puntos. Ang kaayusan na pangmag-aaral ay maaaring baguhin nang hiwalay
+sa tanaw na pangguro.
+</li>
+
+<li>Ipakita ang Bahagdan: Itinatakda kung ipapakita o hindi ang
+porsiyento. Maaaring baguhin ang kaayunan na pangmag-aaral nang hiwalay
+sa tanaw na pangguro.
+</li>
+
+<li>Ipakita ang Titik na Marka: Itinatakda kung ipapakita o hindi ang
+titik na marka para sa kabuuan ng kurso.
+</li>
+
+<li>Titik na Marka: Itinatakda kung paano kinukuwenta ang titik na
+marka. Alin sa dalawa, gagamit ito ng hilaw na bahagdan o may-timbang
+na bahagdan.
+</li>
+
+<li>Muling ilathala ang header: Itinatakda kung gaano kalimit ilathala
+ang heading ng mga hanay. Makakatulong ito sa pagsubaybay sa isang
+malaking klase ng mga mag-aaral.
+</li>
+
+<li>Ipakita ang mga Nakatagong Aytem: Magpapakita o magtatago ng mga
+aytem ng marka. Nag-aaplay lamang ito sa tanaw na pangguro. Hindi
+makikita ng mag-aaral ang mga talâ sa markahan para sa mga aytem na
+nakatago sa kanila. Isasama ang mga nakatagong aytem sa kabuuan ng
+mag-aaral kung itinakda ito sa &quot;Oo&quot;.
+</li> </ul>
View
45 lang/tl/help/grade/student.html
@@ -0,0 +1,45 @@
+<p style="text-align: center"><b>Tulong para sa Marka ng Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Sa screen na ito, makakakuha ka ng kabuuang tanaw ng mga marka na
+natanggap mo para sa kursong ito
+</p>
+
+<ul>
+<li>Makikita mo sa may gitna ang lahat ng aytem na may marka para sa
+kursong ito. Ang mga pangalan at marka para sa bawat minarkahang aytem
+ay mga link na magdadala sa iyo sa isang detalyadong tanaw ng partikular
+na aytem na iyon.
+</li>
+
+<li>Ang hanay ng kabuuan ay nasa kanan ng lahat ng takdang-aralin.
+</li>
+<li>Sa ilalim ng kabuuan na heading ay isang 'istat' na link, na
+magpapakita ng isang popu ng mga estadistika na ibinatay sa lahat ng
+takdang-aralin at/o pagsusulit ng mga kalahok sa kursong ito.
+Makakakuha ka ng impormasyon hinggil sa:
+ <ul>
+
+ <li>Pinakamataas na kabuuang iskor: ang pinakamataas na kabuuan
+ng lahat ng iskor ng isang kalahok sa kursong ito</li>
+
+ <li>Pinakamababang kabuuang iskor: ang pinakamababang kabuuan
+ng lahat ng iskor ng isang kalahok sa kursong ito
+</li>
+
+ <li>Katamtamang kabuuang iskor: ang kabuuan ng lahat ng total
+na iskor sa kursong ito, na hinati sa dami ng mga kalahok
+</li>
+
+ <li>Median: ang iskor na nasa gitna ng lahat ng inirank na
+kabuuang iskor
+</li>
+
+ <li>Mode: ang iskor na nakuha ng pinakamaraming bilang ng
+kalahok</li>
+
+ <li>Standard deviation: sukat ng latag ng mga resulta
+</li>
+
+ </ul>
+</li>
+</ul>
View
120 lang/tl/help/grade/teacher.html
@@ -0,0 +1,120 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Marka</b></p>
+
+<p>Sa kaunaunahang beses na bisitahin mo ang markahan, ito ay nasa
+normal o simpleng mode. Makikita mo lahat ng mag-aaral, ang mga marka
+nila para sa bawat aytem na minarkahan, at ang kabuuan para sa bawat
+mag-aaral.
+</p>
+
+<ul>
+
+<li> Puwede mong pagsunud-sunurin ang mga mag-aaral alinsunod sa
+apelyido o unang pangalan sa pamamagitan ng pagklik ng angkop na link na
+nasa ilalim ng hanay na pangmag-aaral sa kaliwa o kanan mang panig. Sa
+umpisa ay pagsusunud-sunurin ito ng markahan alinsunod sa apelyido.
+</li>
+<li> Ang mga pangalan ng mag-aaral ay mga link na magpapakita ng
+mag-aaral lamang na iyon at marka niya. Kapakipakinabang ito kapag may
+mag-aaral kang kasama na tinitingnan ang markahan, at kailangan mong
+protektahan ang privacy ng iba pang marka ng mag-aaral.</li>
+
+<li> Ang buton sa itaas ay lilikha ng excel na spreadsheet o isang text
+file na ang mga datos ay pinaghihiwalay ng tab, para sa mga marka ng
+kurso na maaari mong idownload sa iyong lokal na makina.
+</li>
+
+<li> Ipapakita ng pangunahing heading ang salitang 'Mga Marka' kung
+ginagamit mo ang normal na mode (default). Kundi ay ipapakita nito ang
+pangalan ng kategoriya na kasalukuyan mong tinitingnan kung binuhay mo
+ang abanteng kaayusan.
+</li>
+
+<li> Sa may gita ay makikita mo ang lahat ng minarkahang aytem para sa
+isang kurso (o isang partikular na kategoriya lamang kung nasa abanteng
+mode). Ang mga pangalan para sa bawat minarkahang aytem ay mga link na
+magdadala sa iyo sa kaayusan ng partikular na aytem na iyon.
+</li>
+
+<li> Isang hanay ng mga kabuuan ang nasa kanan ng lahat ng
+takdang-aralin (o kategoriya kung nasa abanteng mode). May dalawang
+pana sa kanan ng heading na Kabuuan, na magsusunod-sunod sa kabuuan ng
+mga mag-aaral alinsunod sa pababa o pataas na pagkakasunod-sunod.
+</li>
+
+<li> Sa kanan ng heading na kabuuan (o para sa bawat indibidwal na
+kategoriya kung nasa abanteng mode) ay isang 'istats' na link na
+magpapakita ng isang popup ng mga estadistika na nakabatay sa kabuuan
+para sa klase.
+</li>
+</ul>
+<p>Kung paano baguhin ang mga partikular na kaayusan ng markahan. Ang
+link na kailangan mong iklik para mabago ang kaayusan ay nakapaloob sa
+dobleng panipi. Marami pang impormasyon at tulong ang magagamit sa
+bawat kaugnay nitong screen.
+</p>
+
+<ul>
+ <li><h3>Payak:</h3>
+ <ul>
+ <li>Pagbuhay ng abanteng mode: &quot;Itakda ang
+Mas-ibig&quot; </li>
+ <li>Pagbabago ng kalimitan ng pag-ulit ng
+heading ng hanay: &quot;Itakda ang Mas-ibig&quot;
+</li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><h3>Abante:</h3>
+ <ul>
+
+ <li>Pagbabago ng kung anong hanay ang ipapakita:
+&quot;Itakda ang Mas-ibig&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatakda kung paano kinukuwenta ang
+kabuuang marka: &quot;Itakda ang Mas-ibig&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagbabago ng kategoriya na kinabibilangan ng
+minarkahang aytem: &quot;Itakda ang mga Kategoriya&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagkukurba ng mga marka ng takdang-aralin:
+&quot;Itakda ang mga Kategoriya&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatakda ng isang minarkahang aytem bilang
+dagdag na marka: &quot;Itakda ang mga Kategoriya&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagdaragdag ng kategoriya: &quot;Itakda ang
+mga Kategoriya&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagbura ng kategoriya: &quot;Itakda ang mga
+Kategoriya&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatakda ng mga timbang ng marka:
+&quot;Itakda ang mga Timbang&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatapon ng pinakamababang X na marka
+sa isang kategoriya: &quot;Itakda ang mga Timbang&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagdaragdag ng bonus na puntos sa isang
+kategoriya: &quot;Itakda ang mga Timbang&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatago ng mga Kategoriya sa
+displey at pagkuwenta sa markahan: &quot;Itakda ang mga Timbang&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagtatakda ng iskala ng marka at titik ng
+marka: &quot;Itakda ang mga Titik ng Marka&quot;
+</li>
+
+ <li>Pagliban ng mag-aaral sa takdang-aralin:
+&quot; Eksepsiyon sa Marka&quot;</li>
+ </ul></li>
+</ul>
View
42 lang/tl/help/grade/weight.html
@@ -0,0 +1,42 @@
+<p style="text-align: center"><b>Timbang</b></p>
+
+<p>Dito mo puwedeng itakda ang mga timbang ng marka para sa isang
+kategoriya, gayundin ang pagtapon ng pinakamababang X na takdang aralin
+mula sa kuwentahan ng marka, pagdaragdag ng mga bonus na puntos sa
+isang kategoriya, pagtatago ng kategoriya mula sa pagpapakita o
+pagkuwenta ng marka.
+</p>
+
+<ul>
+<li>Timbang: Pinapahintulutan ka nitong lagyan ng timbang ang mga marka
+alinsunod sa kategoriya. Ang timbang ay ang bahagdan na iaambag ng
+isang kategoriya sa kabuuang marka. Ang kabuuan ay ililista sa ibaba,
+sa kulay luntian na teksto kung ang mga kabuuang timbang para sa lahat
+ng kategoriya ay tumutumbas sa 100. Kung hindi ay kulay pula ito.
+</li>
+
+<li>Itapon ang X na Pinakamababa: Ginagamit ito sa pagtapon ng X na
+bilang ng pinakamababang iskor sa pagkuwenta ng marka ng mag-aaral.
+Dapat ay parepareho ang halaga ng mg akabuuang puntos para sa isang
+kategoriya kundi ay may mga hindi inaasahang mangyayari sa resulta.
+</li>
+
+<li>Bonus na Puntos: Ginagamit ito sa pagbibigay ng dagdag na puntos na
+hindi magbabago sa kabuuang puntos para sa isang kategoriya. Magagamit
+ito sa pagbabago ng marka kung may dimakatarungang tanong o iba pang
+dahilan. Ipatutupad ito nang pantay-pantay sa lahat ng mag-aaral. Kung
+nais mong magbigay ng dagdag na marka sa partikular na mag-aaral;
+magdagdag ng isang bagong minarkahang aytem at itakda ito na maging
+dagdag na marka sa &quot;Itakda ang mga Kategoriya&quot;.
+</li>
+
+<li>Nakatago: kung may tsek ang kahong ito, aalisin nito ang isang
+kategoriya sa ipapakita at gayun din sa mga kukuwentahin. Madali itong
+paraan ng pagdaragdag ng mga aytem sa markahan kapag natapos na
+lamang itong mabigyan ng marka. Dahil ang mga minarkahang aytem na wala
+pang kategoriya ay awtomatikong ilalagay sa &quot;Walang
+Kategoriya&quot;, maaari mong gawing nakatago ang &quot;Walang
+Kategoriya&quot; na kategoriya at pagkatapos ay habang nagmamarka ka ng
+mga aytem ay ilipat ito sa alinmang kategoriya na nais mo. Makikita na
+ng mga mag-aaral ang marka nila pagkatapos nito.
+</li> </ul>
View
1  lang/tl/quiz.php
@@ -131,6 +131,7 @@
$string['editingtruefalse'] = 'Ineedit ang Tamà/Malî na tanong';
$string['editquestions'] = 'Iedit ang mga tanong';
$string['editquiz'] = 'Iedit ang Pagsusulit';
+$string['errormissingquestion'] = 'Error: Nawawala sa sistema ang tanong na may id na $a';
$string['errornotnumbers'] = 'Error - dapat ay numero ang mga sagot';
$string['errorsdetected'] = 'nakita ang $a (mga) malî';
$string['event1'] = 'Awtosave';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.