Skip to content
Browse files

Small corrections

  • Loading branch information...
1 parent 2227082 commit 95f871eb01a94634db82d0e1565e2d95670e8866 adamtpaw committed Jul 5, 2004
Showing with 3 additions and 15 deletions.
  1. +3 −15 lang/pl/calendar.php
View
18 lang/pl/calendar.php
@@ -1,9 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
-$string['april'] = 'Kwiecieñ';
-$string['august'] = 'Sierpieñ';
$string['calendar'] = 'Kalendarz';
$string['calendarheading'] = 'Kalendarz $a';
$string['clickhide'] = 'Ukryj';
@@ -12,7 +10,6 @@
$string['courseevents'] = 'Terminy kursu';
$string['dayview'] = 'Widok dnia';
$string['daywithnoevents'] = 'Nie ma ¿adnych terminów do wy¶wietlenia w tym widoku';
-$string['december'] = 'Grudzieñ';
$string['default'] = 'Domy¶lna/e';
$string['deleteevent'] = 'Usuñ termin';
$string['detailedmonthview'] = 'Szczegó³owy widok miesi±ca';
@@ -25,14 +22,14 @@
$string['errorinvalidminutes'] = 'Okre¶l czas trwania w minutach podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
$string['errorinvalidrepeats'] = 'Okre¶l ilo¶æ spotkañ podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
$string['errornodescription'] = 'Musisz wpisaæ opis terminu';
-$string['errornoeventname'] = 'Imiê jest wymagane';
+$string['errornoeventname'] = 'Nazwa jest wymagana';
$string['eventdate'] = 'Data';
$string['eventdescription'] = 'Opis';
$string['eventduration'] = 'Okres';
$string['eventendtime'] = 'Data koñcowa';
$string['eventinstanttime'] = 'Czas';
$string['eventkind'] = 'Typ terminu';
-$string['eventname'] = 'Imiê';
+$string['eventname'] = 'Nazwa';
$string['eventrepeat'] = 'Powtórzenia';
$string['eventsfor'] = 'Terminy $a';
$string['eventstarttime'] = 'Czas pocz±tkowy';
@@ -43,26 +40,18 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
$string['explain_timeformat'] = 'Mo¿esz wybraæ czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Je¶li wybierzesz \"domy¶lny\", wówczas ten format bêdzie automatycznie wybrany w zgodzie z jêzykiem, który u¿ywasz na tej stronie';
-$string['february'] = 'Luty';
$string['fri'] = 'Pi.';
$string['friday'] = 'Pi±tek';
$string['globalevents'] = 'Terminy globalne';
$string['gotocalendar'] = 'Przejd¼ do kalendarza';
$string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
$string['hidden'] = 'ukryty';
-$string['january'] = 'Styczeñ';
-$string['july'] = 'Lipiec';
-$string['june'] = 'Czerwiec';
$string['manyevents'] = 'Terminy $a';
-$string['march'] = 'Marzec';
-$string['may'] = 'Maj';
$string['mon'] = 'Pn';
$string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
$string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
$string['newevent'] = 'Nowy termin';
$string['noupcomingevents'] = 'Brak nadchodz±cych spotkañ';
-$string['november'] = 'Listopad';
-$string['october'] = 'Pa¼dziernik';
$string['oneevent'] = '1 termin';
$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
@@ -75,7 +64,6 @@
$string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
$string['sat'] = 'So.';
$string['saturday'] = 'Sobota';
-$string['september'] = 'Wrzesieñ';
$string['shown'] = 'pokazane';
$string['spanningevents'] = 'Bie¿±ce terminy';
$string['sun'] = 'Ni.';

0 comments on commit 95f871e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.