Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Small corrections

  • Loading branch information...
commit 95f871eb01a94634db82d0e1565e2d95670e8866 1 parent 2227082
authored

Showing 1 changed file with 3 additions and 15 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 18  lang/pl/calendar.php
18  lang/pl/calendar.php
... ...
@@ -1,9 +1,7 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // calendar.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
  2
+      // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['april'] = 'Kwiecieñ';
6  
-$string['august'] = 'Sierpieñ';
7 5
 $string['calendar'] = 'Kalendarz';
8 6
 $string['calendarheading'] = 'Kalendarz $a';
9 7
 $string['clickhide'] = 'Ukryj';
@@ -12,7 +10,6 @@
12 10
 $string['courseevents'] = 'Terminy kursu';
13 11
 $string['dayview'] = 'Widok dnia';
14 12
 $string['daywithnoevents'] = 'Nie ma ¿adnych terminów do wy¶wietlenia w tym widoku';
15  
-$string['december'] = 'Grudzieñ';
16 13
 $string['default'] = 'Domy¶lna/e';
17 14
 $string['deleteevent'] = 'Usuñ termin';
18 15
 $string['detailedmonthview'] = 'Szczegó³owy widok miesi±ca';
@@ -25,14 +22,14 @@
25 22
 $string['errorinvalidminutes'] = 'Okre¶l czas trwania w minutach podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
26 23
 $string['errorinvalidrepeats'] = 'Okre¶l ilo¶æ spotkañ podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
27 24
 $string['errornodescription'] = 'Musisz wpisaæ opis terminu';
28  
-$string['errornoeventname'] = 'Imiê jest wymagane';
  25
+$string['errornoeventname'] = 'Nazwa jest wymagana';
29 26
 $string['eventdate'] = 'Data';
30 27
 $string['eventdescription'] = 'Opis';
31 28
 $string['eventduration'] = 'Okres';
32 29
 $string['eventendtime'] = 'Data koñcowa';
33 30
 $string['eventinstanttime'] = 'Czas';
34 31
 $string['eventkind'] = 'Typ terminu';
35  
-$string['eventname'] = 'Imiê';
  32
+$string['eventname'] = 'Nazwa';
36 33
 $string['eventrepeat'] = 'Powtórzenia';
37 34
 $string['eventsfor'] = 'Terminy $a';
38 35
 $string['eventstarttime'] = 'Czas pocz±tkowy';
@@ -43,26 +40,18 @@
43 40
 $string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
44 41
 $string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
45 42
 $string['explain_timeformat'] = 'Mo¿esz wybraæ czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Je¶li wybierzesz \"domy¶lny\", wówczas ten format bêdzie automatycznie wybrany w zgodzie z jêzykiem, który u¿ywasz na tej stronie';
46  
-$string['february'] = 'Luty';
47 43
 $string['fri'] = 'Pi.';
48 44
 $string['friday'] = 'Pi±tek';
49 45
 $string['globalevents'] = 'Terminy globalne';
50 46
 $string['gotocalendar'] = 'Przejd¼ do kalendarza';
51 47
 $string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
52 48
 $string['hidden'] = 'ukryty';
53  
-$string['january'] = 'Styczeñ';
54  
-$string['july'] = 'Lipiec';
55  
-$string['june'] = 'Czerwiec';
56 49
 $string['manyevents'] = 'Terminy $a';
57  
-$string['march'] = 'Marzec';
58  
-$string['may'] = 'Maj';
59 50
 $string['mon'] = 'Pn';
60 51
 $string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
61 52
 $string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
62 53
 $string['newevent'] = 'Nowy termin';
63 54
 $string['noupcomingevents'] = 'Brak nadchodz±cych spotkañ';
64  
-$string['november'] = 'Listopad';
65  
-$string['october'] = 'Pa¼dziernik';
66 55
 $string['oneevent'] = '1 termin';
67 56
 $string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
68 57
 $string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
@@ -75,7 +64,6 @@
75 64
 $string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
76 65
 $string['sat'] = 'So.';
77 66
 $string['saturday'] = 'Sobota';
78  
-$string['september'] = 'Wrzesieñ';
79 67
 $string['shown'] = 'pokazane';
80 68
 $string['spanningevents'] = 'Bie¿±ce terminy';
81 69
 $string['sun'] = 'Ni.';

0 notes on commit 95f871e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.