Permalink
Browse files

showing double help-files: fixed

  • Loading branch information...
1 parent 161574c commit 97321042a218ddb2820ecd262a37c364fbc66c42 koenr committed Oct 8, 2003
Showing with 0 additions and 118 deletions.
  1. +0 −60 lang/nl/help/index.html
  2. +0 −58 lang/nl/help/mods.html
View
@@ -36,63 +36,3 @@
<li><a href="help.php?file=richtext.html">Richtext HTML editor</a>
<li><a href="help.php?file=emoticons.html">Het gebruik van Smilies (emoticons)</a>
</ul>
-
-<p>Opdrachten</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Opdrachten</a>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Meerdere malen insturen toestaan</a>
-</ul>
-
-<p>Keuzes</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Keuzemogelijkheden</a>
-</ul>
-
-<p>Forums</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Bijdragen toestaan</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Soort forum</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Lid worden van een forum</a>
-</ul>
-
-
-<p>Testen</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Sta nalezen toe</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Toegestane pogingen</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categorieën</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">In feedback de juiste antwoorden laten zien</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Maak meerdere vragen</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Beoordelingsmethode</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importeer vragen uit een bestand</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Koppelen</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Hoogst haalbare cijfer</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Meerkeuzevragen</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Openen en sluiten van de test</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Feedback</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Een nieuwe vraag maken</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Willekeurige set</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Willekeurige kort antwoordvragen paren</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Kort antwoord vragen</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Shuffle answers</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Mix de antwoorden</a>
- <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Waar/Onwaar vragen</a>
-</ul>
-
-<p>Bronnen</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Bron</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Samenvatting</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Programma bronnen</a>
-</ul>
-
-<p>Onderzoeken</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=surveys.html">Beschikbare onderzoeken</a>
-</ul>
-
-<p>Workshop module</p>
-<ul>
- <li>komt er aan...
-</ul>
View
@@ -3,61 +3,3 @@
<P>Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type
cursus op te bouwen.</P>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
-<UL>
-<P>Deze module zou wel eens veruit de belangrijkste kunnen zijn - hier gebeurt de discussie. Als je een nieuw forum toevoegt,
-dan krijg je de keuze uit verschillende types - een eenvoudige één-onderwerp discussie, een vrij-voor-iedereen
-algemeen forum of een discussie met één-discussielijn-per-gebruiker.
-Forumbijdrages kunnen beoordeeld worden door medeleerlingen, ze kunnen in verschillende formaten bekeken worden
-en ze kunnen bijlages bevatten. Door lid te worden van een forum krijgen deelnemers van elke nieuwe bijdrage een kopie
-via e-mail. Een leraar kan lidmaatschap op een forum verplichten indien gewenst.
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Logboeken</B></P>
-<UL>
-<P>Deze module is een belangrijke reflectieactiviteit. De leraar vraagt de student om stil te staan vij een bepaald
-onderwerp en de leerling kan zijn antwoord bewerken en verfijnen binnen een vooraf bepaalde tijdspanne. Het antwoord is privé en kan
-alleen door de leraar bekeken worden. Die kan dan feedback en een cijfer geven bij elke logboekaanvulling. Het is
-gewoonlijk goed om één logboekactiviteit per week aan te bieden.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Bronnen</B></P>
-<UL>
-<P>Bronnen zijn inhoud: informatie die de leraar in het vak wil brengen. Dit kunnen voorbereide bestanden zijn
-die je upload naar de server, pagina's die je rechtstreeks in Moodle maakt of externe webpagina's, die lijken alsof ze
-deel uitmaken van dit vak.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Opdrachten</B></P>
-<UL>
-<P>Via opdrachten kunnen leraren hun leerlingen een taak laten maken waarvoor ze digitale inhoud
-(gelijk welke bestandsindeling) moeten voorbereiden en indienen door het te uploaden naar de server.
-Typische opdrachten zijn verhandelingen, projecten, verslagen enzovoort. Met deze module kun je cijfers geven.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Testen</B></P>
-<UL>
-<P>Met deze module kun je testen maken en publiceren. Ze kunnen bestaan uit multiple choice, waar-onwaar, kort antwoord
-en koppelvragen. Deze vragen worden per categorie bewaard in een databank. Ze kunnen binnen het vak en vakoverschrijdend
-gebruikt worden. In een test kunnen meerdere meerdere pogingen toegestaan worden. Elke poging wordt automatisch bijgehouden en de
-leraar kan kiezen om feedback te geven of de juiste antwoorden te tonen.
-Met deze module kun je cijfers geven.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Keuzes</B></P>
-<UL>
-<P>De keuzemodule is erg eenvoudig - de leraar stelt een vraag en geeft een aantal keuzemogelijkheden als
-antwoord. De module kan nuttig zijn voor een snelle enquête om het denken over een onderwerp te stimuleren;
-om het voor de klas mogelijk te maken te stemmen voor de richting waarnaar een cursus evolueert; of om onderzoeksinformatie
-te vergaren.
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Onderzoeken</B></P>
-<UL>
-<P>De onderzoeksmodule geeft een aantal geïjkte onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn in het onderzoeken
-en stimuleren van het leren in on-line omgevingen. leraren kunnen deze gebruiken om gegevens te vergaren
-over hun leerlingen. Die gegevens kunnen hen helpen bij het leren kennen van de klas en bij het nadenken over
-hun eigen lesgeven.</P>
-</UL>
-
-

0 comments on commit 9732104

Please sign in to comment.