Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 3a5a0e6 commit 98cb29d02a805c7d31e33c5bb2c26068c062c99a carlesbellver committed Sep 3, 2004
View
@@ -55,12 +55,13 @@ quiz.php No assignat
resource.php CENT
scheduler.php No assignat
scorm.php CENT
-survey.php No assignat
+survey.php No assignat
wiki.php CENT
workshop.php No assignat
-admin.php CENT
-auth.php CENT
+admin.php CENT
+auth.php CENT
+enrol_*.php CENT
calendar.php CENT
countries.php CENT
editor.php CENT
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Nom d\'usuari amb accés de lectura a la base de dades';
$string['auth_emaildescription'] = 'La confirmació per correu electrònic és el mètode d\'autenticació per defecte. Quan l\'usuari es registra i tria el seu nom d\'usuari i contrasenya, se li envia un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l\'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d\'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Autenticació basada en el correu electrònic';
+$string['auth_fccreators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els diferents grups amb \';\'. Els noms han de ser exactament iguals als del servidor FirstClass. El sistema distingeix majúscules i minúscules.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor FirstClass per comprovar si el nom d\'usuari i la contrasenya són vàlids.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Número de port del servidor (el més comú és el 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adreça del servidor FirstClass. Utilitzeu el número IP o el nom del DNS.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Contrasenya d\'aquest compte.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Utilitza un servidor FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid del compte FirstClass amb conjunt de privilegis de \'Subaministrador\'.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor IMAP per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_imaphost'] = 'L\'adreça del servidor IMAP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant a objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes de LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
@@ -54,6 +62,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Sense autenticació';
$string['auth_pop3description'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor POP3 per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_pop3host'] = 'L\'adreça del servidor POP3. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nom de la bústia amb la qual es fa la connexió (generalment INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)';
$string['auth_pop3title'] = 'Utilitza un servidor POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.';
View
@@ -1,33 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['beep'] = 'bip';
$string['chatintro'] = 'Text de presentació';
$string['chatname'] = 'Nom d\'aquesta sala de xat';
$string['chatreport'] = 'Sessions de xat';
$string['chattime'] = 'Pròxim dia i hora de xat';
+$string['configmethod'] = 'El mètode normal de xat implica que els clients contactin regularment el servidor en cerca d\'actualitzacions. No necessita cap configuració i funciona enlloc, però pot crear una càrrega gran al servidor si s\'apleguen molts usuaris. Utilitzar un dimoni servidor requereix accés a l\'intèrpret d\'ordres d\'Unix, però comporta un entorn de xat ràpid i escalable.';
$string['configoldping'] = 'Després de quant temps d\'estar en silenci cal considerar que un usuari ha marxat?';
$string['configrefreshroom'] = 'Freqüència de refresc de la sala de xat (en segons). Posar aquest valor massa baix farà que la sala sembli més ràpida, però pot carregar excessivament el servidor quan hi ha molt gent xerrant.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Freqüència de refresc de la llista d\'usuaris (en segons)';
+$string['configserverhost'] = 'El nom de l\'ordinador on hi ha el dimoni servidor';
+$string['configserverip'] = 'L\'adreça IP numèrica corresponent al mateix ordinador';
+$string['configservermax'] = 'Nombre màxim de clients permesos';
+$string['configserverport'] = 'Número del port que pot utilitzar el dimoni';
$string['currentchats'] = 'Sessions de xat actives';
$string['currentusers'] = 'Usuaris actuals';
$string['deletesession'] = 'Suprimeix aquesta sessió';
$string['deletesessionsure'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta sessió?';
$string['donotusechattime'] = 'No publiquis el dia i hora dels xats';
$string['enterchat'] = 'Feu clic aquí per entrar al xat';
$string['errornousers'] = 'No s\'ha pogut trobar cap usuari!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Aquests paràmetres són efectius <strong>sempre</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Dimoni servidor de chat\" en chat_method';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Mètode normal\" en chat_method';
+$string['generalconfig'] = 'Configuració normal';
$string['helpchatting'] = 'Ajuda del xat';
$string['idle'] = 'Inactiu';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a ha fet bip a tothom!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a t\'acaba de fer bip!';
$string['messageenter'] = '$a acaba d\'entrar en aquest xat';
$string['messageexit'] = '$a ha abandonat aquest xat';
$string['messages'] = 'Missatges';
+$string['methoddaemon'] = 'Dimoni servidor de xat';
+$string['methodnormal'] = 'Mètode normal';
$string['modulename'] = 'Xat';
$string['modulenameplural'] = 'Xats';
$string['neverdeletemessages'] = 'No suprimeixis mai els missatges';
$string['nextsession'] = 'Pròxima sessió programada';
+$string['noguests'] = 'El xat no està obert a visitants';
$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges encara';
$string['repeatdaily'] = 'A la mateixa hora cada dia';
$string['repeatnone'] = 'No es repeteix - publica només la data i hora especificades';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['PM'] = 'Saint Pierre i Miquelon';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palestina';
$string['PT'] = 'Portugal';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paraguai';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -8,7 +8,10 @@
$string['address'] = 'Adreça';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['anchorhelp'] = 'Només crea l\'àncora. Heu de crear l\'enllaç a mà.';
+$string['anchorname'] = 'Nom de l\'àncora';
+$string['anchors'] = 'Àncores';
+$string['baseline'] = 'Línia base';
$string['bold'] = 'Negreta';
$string['borderthickness'] = 'Gruix del contorn';
$string['bottom'] = 'Bottom';
@@ -21,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Tanca';
$string['cols'] = 'Cols';
$string['copy'] = 'Copia la selecció';
+$string['createanchor'] = 'Crea àncora';
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Protecció del correu electrňnic';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Nom del servidor de la base de dades';
+$string['dbname'] = 'La base de dades que cal utilitzar';
+$string['dbpass'] = 'Contrasenya per accedir al servidor';
+$string['dbtable'] = 'Taula de la base de dades';
+$string['dbtype'] = 'Tipus de servidor de bases de dades';
+$string['dbuser'] = 'Nom d\'usuari per accedir a la base de dades';
+$string['description'] = 'Podeu fer servir una base de dades externa (gairebé de qualsevol mena) per controlar les inscripcions. Se suposa que la base de dades externa té un camp que conté un ID de curs i un altre camp amb un ID d\'usuari. Aquests camps es comparen amb els camps que trieu de les taules locals de cursos i d\'usuaris.';
+$string['enrolname'] = 'Base de dades externa';
+$string['localcoursefield'] = 'El nom del camp de la taula local de cursos que s\'utilitzarà per comparar les entrades de la base de dades remota (p. ex. idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'El nom del camp de taula local d\'usuaris que s\'utilitzarà per comparar amb el registre remort (p. ex. idumber)';
+$string['remotecoursefield'] = 'El camp de la base de dades remota en el qual s\'espera trobar l\'ID del curs';
+$string['remoteuserfield'] = 'El camp de la base de dades remota en el qual s\'espera trobar l\'ID de l\'usuari';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,21 @@
-<?php
-$string['enrolname'] = "Fitxer de text";
-$string['filelockedmailsubject'] = "Error important: fitxer d'inscripcions";
-$string['filelockedmail'] = "El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions (\$a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos per tal que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.";
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
+$string['enrolname'] = 'Fitxer de text';
+$string['filelockedmail'] = 'El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions basades en un fitxer de text ($a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos de manera que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Error important: fitxer d\'inscripcions';
+$string['location'] = 'Ubicació del fitxer';
+$string['mailadmin'] = 'Notifica a l\'administrador per correu electrònic';
+$string['mailusers'] = 'Notifica als usuaris per correu electrònic';
+
?>
View
@@ -1,6 +1,12 @@
-<?php
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
-$string['enrolname'] = "Intern";
-?>
+$string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
+<ul>
+<li>Un professor o administrador l\'inscriuen a mà des del menú d\'Administració del curs</li>
+<li>Un curs pot tenir definida una mena de contrasenya, coneguda com a \"clau d\'inscripció\". Qualsevol que conegui aquesta clau pot entrar per si mateix al curs.</li>
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Intern';
+?>
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['business'] = 'L\'adreça de correu electrònic del vostre compte de Paypal';
+$string['description'] = 'El mòdul Paypal permet configurar cursos de pagament. Si el cost d\'un curs és zero, aleshores no es demana als estudiants que paguin per entrar-hi. Hi ha un cost general del lloc que definiu aquí com a cost per defecte de tots els cursos del lloc i un paràmetre del curs que podeu definir per a cada curs individualment. El cost del curs té preferència sobre el cost per defecte.';
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Envia pagament via Paypal';
+
+?>
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
+$string['filenotfound'] = 'El fitxer sol·licitat no es pot trobar';
$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
+$string['usernotavailable'] = 'Els detalls d\'aquest usuari no estan disponibles per a vós.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot triar subscriure\'s';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
+$string['existingsubscribers'] = 'Subscriptors actuals';
$string['forcesubscribe'] = 'Imposa que tothom estigui subscrit';
$string['forcesubscribeq'] = 'Imposeu que tothom estigui subscrit?';
$string['forum'] = 'Fòrum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Missatges';
$string['posttoforum'] = 'Envia al fòrum';
$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Subscriptors potencials';
$string['processingdigest'] = 'S\'està processant el resum de correu de l\'usuari $a';
$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
$string['prune'] = 'Separa';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
$string['unsubscribeshort'] = 'Cancel·la subscripció';
+$string['yesforever'] = 'Sí, per sempre';
+$string['yesinitially'] = 'Sí, inicialment';
$string['youratedthis'] = 'La vostra valoració';
$string['yournewtopic'] = 'Nou tema de debat';
$string['yourreply'] = 'La vostra resposta';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 98cb29d

Please sign in to comment.