Permalink
Browse files

Just some fixes and adds

  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Apr 27, 2004
1 parent 290eac9 commit 993b6f7c0b89ddda567b2ff19de394bf29e1a405
Showing with 33 additions and 11 deletions.
  1. +2 −1 lang/cs/admin.php
  2. +2 −1 lang/cs/editor.php
  3. +2 −1 lang/cs/error.php
  4. +27 −8 lang/cs/lesson.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
$string['cachetext'] = 'Životnost mezipaměti textu';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovat nahrané soubory';
$string['upgradelogs'] = 'Pro plnou funkčnost musí být vaše staré protokoly upgradovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Ve způsobu uchovávání protokolů došlo k nějakým změnám. Chcete-li zobrazovat vaše dosavadní protokoly na základě činností, musí být všechny uložené protokoly upgradovány. V závislosti na jejich množství může toto trvat dlouhou dobu (i několik hodin) a obzvláště na větších stránkách to zatíží vaši databázi. Jakmile jednou proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (nechte okno prohlížeče otevřené). Nemusíte mít obavy - vaše stránky budou v průběhu upgradu pro ostatní stále dostupné.<br /><br />Chcete teď upgradovat vaše protokoly?';
$string['upgradinglogs'] = 'Upgradovat protokoly';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
$string['about'] = 'O tomto editoru';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'Náhled';
$string['properties'] = 'Vlastnosti';
$string['redo'] = 'Opakovat poslední akci';
+$string['removelink'] = 'Odstranit odkaz';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['right'] = 'Vpravo';
$string['rows'] = 'Sloupcù';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" není platný název pole';
$string['missingfield'] = 'Chybí pole \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nemohl být nainstalován. Vyžaduje novější verzi Moodle (používáte verzi $a->currentmoodle, potřebujete $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Prozatím není dostupné';
$string['restricteduser'] = 'Je mi líto, ale stávajícímu účtu \"$a\" bylo zakázáno toto provést.';
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel \"$a\" nebyl přidán (neznámá chyba)';
View
@@ -1,36 +1,43 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovìdi';
-$string['addanewpage'] = 'Pøidat novou stránku';
-$string['addpagehere'] = 'Pøidat stránku SEM';
+$string['addabranchtable'] = 'Pøidat rozcestník';
+$string['addanendofbranch'] = 'Pøidat konec cesty';
+$string['addaquestionpage'] = 'Pøidat stránku s otázkou';
$string['answer'] = 'Odpovìï';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpovìdi na numerické otázky by mìl tvoøit pár nejmen¹í a nejvìt¹í mo¾né hodnoty';
$string['attempt'] = 'Pokus: $a';
$string['attempts'] = 'Pokusù';
$string['available'] = 'Dostupná od';
+$string['branchtable'] = 'Rozcestník';
$string['canretake'] = '$a mù¾e projít znovu';
$string['casesensitive'] = 'Na malých/VELKÝCH zále¾í';
-$string['checknavigation'] = 'Zkontrolujte navigaci';
-$string['checkquestion'] = 'Zkontrolujte otázku';
+$string['checkbranchtable'] = 'Zkontrolovat rozcestník';
+$string['checknavigation'] = 'Zkontrolovat navigaci';
+$string['checkquestion'] = 'Zkontrolovat otázku';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potvrïte odstranìní této stránky';
$string['congratulations'] = 'Gratulujeme - dosáhli jste konce pøedná¹ky';
$string['continue'] = 'Pokraèovat';
$string['deadline'] = 'Uzávìrka';
+$string['deleting'] = 'Odstraòování';
$string['deletingpage'] = 'Odstranìní stránky: $a';
+$string['description'] = 'Popis';
$string['displayofgrade'] = 'Zobrazit studentùm body';
+$string['endofbranch'] = 'Konec cesty';
$string['endoflesson'] = 'Konec pøedná¹ky';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['firstanswershould'] = 'První odpovìï by mìla skoèit na &quot;správnou&quot; stránku';
$string['gradeis'] = 'Poèet bodù: ';
+$string['here'] = 'Zde';
$string['importquestions'] = 'Importovat otázky';
-$string['jumpto'] = 'Skoèit na';
-$string['maximumnumberofanswers'] = 'Nejvìt¹í mo¾ný poèet odpovìdí';
+$string['jump'] = 'Pøejít na';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nejvìt¹í mo¾ný poèet odpovìdí/cest';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nejvìt¹í mo¾ný poèet pokusù';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nejmen¹í mo¾ný poèet otázek';
$string['modulename'] = 'Pøedná¹ka';
$string['modulenameplural'] = 'Pøedná¹ky';
-$string['morethanoneanswer'] = 'Více ne¾ jedna odpovìï';
$string['movepagehere'] = 'Pøesunout stránku sem';
$string['moving'] = 'Pøesun stránky: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Pøesun na dal¹í stránku';
@@ -39,6 +46,8 @@
$string['noanswer'] = 'Nebyla dána ¾ádná odpovìï';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Nenalezeny ¾ádné záznamy o pokusech: nebodováno';
$string['normal'] = 'Normální - následuj plán pøedná¹ky';
+$string['notdefined'] = 'Není definováno';
+$string['notitle'] = 'Bez názvu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Poèet správných odpovìdí: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Poèet správných pøiøazení: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Poèet stránek k zobrazení:';
@@ -47,12 +56,16 @@
$string['outof'] = 'maximum $a';
$string['page'] = 'Stránka: $a';
$string['pagecontents'] = 'Obsah stránky';
+$string['pages'] = 'Stránky';
$string['pagetitle'] = 'Název stránky';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Prosím, zkontrolujte jednu odpovìï';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Prosím, zkontrolujte jednu nebo více odpovìdí';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Prosím, vlo¾te va¹i odpovìï';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Prosím, pøiøaïte odpovídající páry';
+$string['questionoption'] = 'Volba otázky';
$string['questiontype'] = 'Typ otázky';
+$string['reached'] = 'dosa¾eno';
+$string['redisplaypage'] = 'Znovuzobrazit stránku';
$string['response'] = 'Reakce';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Selhala kontrola: Tento pokus byl odstranìn';
$string['savepage'] = 'Ulo¾it stránku';
@@ -61,8 +74,14 @@
$string['singleanswer'] = 'Jediná odpovìï';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To je správná odpovìï';
$string['thatsthewronganswer'] = 'To je ¹patná odpovìï';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Následující stránky odkazují na tuto stránku';
$string['thispage'] = 'Tato stránka';
+$string['useeditor'] = 'Pou¾ít editor';
+$string['usemaximum'] = 'Pou¾ít maximum';
+$string['usemean'] = 'Pou¾ít støední hodnotu';
$string['youhaveseen'] = 'Nìkteré ze stránek této pøedná¹ky jste ji¾ vidìli.<br />Chcete zaèít na poslední stránce, kterou jste nav¹tívili?';
$string['youranswer'] = 'Va¹e odpovìï';
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'Stávající poèet bodù: $a';
+$string['youshouldview'] = 'Mìli byste vidìt: $a';
?>

0 comments on commit 993b6f7

Please sign in to comment.