Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

new files

 • Loading branch information...
1 parent 635afd7 commit 99f7b6e5a397c47d2a869c07ba40b508566f928c rcantada committed
Showing with 288 additions and 16 deletions.
 1. +8 −0 lang/tl/block_search_forums.php
 2. +2 −1  lang/tl/censor.php
 3. +1 −0  lang/tl/editor.php
 4. +19 −0 lang/tl/enrol_authorize.php
 5. +1 −0  lang/tl/enrol_paypal.php
 6. +22 −0 lang/tl/help/forum/index.html
 7. +11 −0 lang/tl/help/forum/mods.html
 8. +33 −0 lang/tl/help/glossary/index.html
 9. +7 −0 lang/tl/help/glossary/mods.html
 10. +24 −0 lang/tl/help/hotpot/index.html
 11. +6 −0 lang/tl/help/hotpot/mods.html
 12. +1 −0  lang/tl/help/journal/index.html
 13. +10 −0 lang/tl/help/journal/mods.html
 14. +4 −0 lang/tl/help/label/mods.html
 15. +21 −0 lang/tl/help/lesson/index.html
 16. +5 −0 lang/tl/help/lesson/mods.html
 17. +14 −0 lang/tl/help/resource/index.html
 18. +7 −0 lang/tl/help/resource/mods.html
 19. +7 −0 lang/tl/help/scorm/mods.html
 20. +5 −0 lang/tl/help/survey/index.html
 21. +9 −0 lang/tl/help/survey/mods.html
 22. +18 −0 lang/tl/help/wiki/index.html
 23. +11 −0 lang/tl/help/wiki/mods.html
 24. +31 −0 lang/tl/help/workshop/index.html
 25. +5 −0 lang/tl/help/workshop/mods.html
 26. +1 −0  lang/tl/moodle.php
 27. +5 −15 lang/tl/scorm.php
View
8 lang/tl/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Abanteng paghahanap';
+$string['blocktitle'] = 'Hanapin sa mga Talakayan';
+
+?>
View
3  lang/tl/censor.php
@@ -2,6 +2,7 @@
// censor.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
-$string['filtername'] = 'Bawal na Salita';
$string['badwords'] = 'shit,fucked,fucker,fuck,dickhead, dick,cockhead,cock,cunt,asshole,arsehole,prick,bitch, jism,whore,slut,wanker, wank,bastard,dildo,masturbate, orgasm,penis,nigger, pussy,vagina,putangina,puta,putang-ina, puke,pekpek,titi,gago,tarantado,tangnamo,kiki, burat,tarugo,kantot,hindot';
+$string['filtername'] = 'Bawal na Salita';
+
?>
View
1  lang/tl/editor.php
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['createfolder'] = 'Lumikha ng folder';
$string['createlink'] = 'Magsingit ng Web Link';
$string['cut'] = 'Gupitin ang pinilì';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Ikinalulungkot namin, nguni\'t hindi mo magagamit sa kasalukuyan ang mga normal na shortcut sa keyboard (ni ang buton na Paste) para sa Pagpaste ng teksto sa online na editor na ito. Dahil ito sa isang katangiang panseguridad na bahagi ng ilang bersiyon ng Mozilla at Firefox na browser.<br /><br />May tatlong kilalang solusyon na maaari mong tangkaing gamitin: <br /> (1) Sa halip na CTRL-v, gamitin ang SHIFT-Insert<br /> (2) Gamitin ang Edit->Paste na menu sa iyong browser <br /> (3) Palitan ang mga preference sa iyong browser sa pamamagitan ng pag-edit sa user.js na file. <br /><br />Iklik ang OK na buton sa ibaba para sa karagdagang tulong, o Balewalain upang makabalik sa editor';
$string['delete'] = 'Burahin';
$string['filebrowser'] = 'Pantingin ng File';
$string['findwhat'] = 'Hanapin';
View
19 lang/tl/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Pangalan na panglog-in';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Password (hindi lubos na kinakailangan)';
+$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Subukin ang mga transaksiyon';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Susi ng transaksiyon';
+$string['ccexpire'] = 'Petsa ng Pagkapasó';
+$string['ccno'] = 'Bilang ng Credit Card';
+$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvvhelp'] = 'Tingnan ang likod ng card (huling 3 numero)';
+$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga nagbibigay ng CC. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
+$string['enrolname'] = 'Gateway ng Authorize.net Credit Card ';
+$string['nameoncard'] = 'Pangalan sa card';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ipadala ang Bayad';
+$string['zipcode'] = 'Zip code';
+
+?>
View
1  lang/tl/enrol_paypal.php
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['business'] = 'Ang email address ng pangnegosyong Paypal account mo';
+$string['costorkey'] = 'Piliin lamang pô ang isa sa mga sumusunod na paraan ng pag-eenrol.';
$string['description'] = 'Pinapahintulutan ng modyul na Paypal ang pagaayos ng may bayad na kurso. Kung ang bayad sa anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi pinagbabayad para makapasok. May pangbuong site na bayad na itatakda mo rito bilang default para sa buong site, at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na maitatakda mo para sa bawat kurso nang indibidwal. Ang bayad sa kurso ay nananaig sa bayad sa site.';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ipadala ang bayad sa pamamagitan ng Paypal';
View
22 lang/tl/help/forum/index.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p>Mga Talakayan</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Pahintulutan ang pinag-uusapan</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Kalakip</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Uri ng Talakayan</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Maks na laki ng kalakip</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Mga Rating</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rssarticles.html">Bilang ng bagong artikulong RSS</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=rsstype.html">RSS feed para sa talakayang ito</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Pagsali</a></li>
+
+</ul>
+
View
11 lang/tl/help/forum/mods.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Talakayan</b></p>
+<div class="indent">
+Ito marahil ang pinakaimportanteng aktibidad - dito nagaganap
+ang pinakamaraming pag-uusap. Ang mga talakayan ay maaaring balangkasin
+sa iba't-ibang paraan, at maaaring gamitin dito ang pagrerate ng kapwa
+mag-aaral sa bawat posting. Puwedeng makita ang mga posting sa
+sari-saring format, at maaaring maglagay ng mga kalakip. Kung sasali ang
+isang tao sa talakayan, makakatanggap siya ng kopya ng bawat posting sa
+email niya. Maaring ring isali ng guro ang sinuman kahit hindi siya
+nagboluntaryo.
+</div>
View
33 lang/tl/help/glossary/index.html
@@ -0,0 +1,33 @@
+<p>Talahulugan</p>
+
+<blockquote>
+Mga pantulong na file sa antas Talahulugan:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=description.html">Pagbibigay deskripsiyon sa isang talahulugan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=globalglossary.html">Pagtatakda ng isang pangkalahatang talahulugan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=mainglossary.html">Pagtatakda ng punong talahulugan ng kurso</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=defaultapproval.html">Pagtanggap ng mga talâ</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowduplicatedentries.html">Nadobleng talâ sa mga talahulugan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=studentcanpost.html">Makakapagpost ng talâ ang mga mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowcomments.html">Mga opinyon sa talâ</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=displayformat.html">Format ng pagpapakita para sa mga talâ</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=entbypage.html">Bilang ng talâ na ipapakita sa bawat pahina</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=shows.html">Opsiyon sa pagtingin sa frame na Tanaw Baybayin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalink.html">Pagbuhay ng mga awtomatikong paglink sa isang talahulugan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=filetoimport.html">Pag-angkat ng mga talâ</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=importcategories.html">Pag-angkat ng mga kategoriya</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=destination.html">Patutunguhan ng mga talâ na aangkatin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rsstype.html">RSS feed para sa talahulugang ito</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rssarticles.html">Bilang ng bagong artikulong RSS</a></li>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+Mga pantulong na file na nasa antas ng talâ:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalinkentry.html">Pagbuhay ng awtomatikong paglink sa isang talâ</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=aliases2.html">Mga Susing-salita / Alyas</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=casesensitive.html">Awto-paglink na mahalaga ang laki ng titik</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Awto-paglink na pangbuong salita</a></li>
+</ul>
+</blockquote>
View
7 lang/tl/help/glossary/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Talahulugan</b></p>
+<div class="indent">
+<p>Pinapahintulutan ng aktibidad na ito na gumawa at magmentina ng listahan ng mga depinisyon ang mga kalahok, tulad ng isang diksiyunaryo.</p>
+<p>Maaaring hanapin o tingnan ang mga talâ sa iba't-ibang format.</p>
+<p>Pinapahintulutan din ng talahulugan na iluwas ng guro ang mga talâ sa isang talahulugan papunta sa isa pa (ang punong talahulugan) sa loob ng iisang kurso.</p>
+<p>Panghuli, maaaring lumikha ng awtomatiko ng mga link na nakaturo sa mga talang ito, saanman sa buong kurso.</p>
+</div>
View
24 lang/tl/help/hotpot/index.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p>Hot Potatoes</p>
+
+
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=analysistable.html">Manghad ng pagtatasa</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=navigation.html">Nabigasyon</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=outputformat.html">Format ng ilalabas</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=reportselector.html">Pagpilì ng ulat </a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=responsestable.html">Manghad ng mga tugon</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=shownextquiz.html">Ipapakita ba ang susunod na pagsusulit?</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=forceplugins.html">Puwersahin ang mga media plugin</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=mediaplayers.html">Mga relatibong URL, media player at Hot Potatoes</a></li>
+
+</ul>
+
View
6 lang/tl/help/hotpot/mods.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p><img src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/hotpot/icon.gif" alt="" />&nbsp;<b>Hot Potatoes</b></p>
+<div class="indent">
+Ang modyul na ito, ang modyul na &quot;HotPot&quot;, ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na pamahalaan ang <a href="http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/" target="_blank">Hot Potatoes</a> na mga pagsusulit sa pamamagitan ng Moodle. Ang mga pagsusulit ay nililikha sa kompyuter ng guro, tapos ay inaaplowd sa kursong Moodle.
+
+<br />Pagkatapos makuha ng mga mag-aaral ang mga pagsusulit, may ilang ulat na magpapakita kung paano sinagot ang mga indibidwal na tanong at ilang pangestadistikang trend ng mga iskor.
+</div>
View
1  lang/tl/help/journal/index.html
@@ -0,0 +1 @@
+
View
10 lang/tl/help/journal/mods.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Diyornal</b></p>
+<div class="indent">
+Ang modyul na ito ay napakaimportanteng reflective na aktibidad.
+Hinihiling ng guro sa estudyante na magreflect sa isang partikular na
+paksa, at maaaring iedit at paunlaring ng mag-aaral ang sagot niya sa
+pagtakbo ng kurso. Ang sagot na ito ay pribado at makikita lamang ng
+guro, na puwedeng magbigay ng puna at marka sa bawat entry sa diyornal.
+Magandang ideya na magkaroon ng kahit isang Diyornal na aktibidad bawat
+linggo.
+</div>
View
4 lang/tl/help/label/mods.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Etiketa</b></p>
+<div class="indent">
+Hindi ito tunay na aktibidad - isa itong "dummy" na aktibidad na nagpapahintulot sa iyong magsingit ng teksto at larawan sa iba pang aktibidad sa pahinang pangkurso.
+</div>
View
21 lang/tl/help/lesson/index.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p>Mga Aralin</p>
+
+<ul>
+
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=grade.html"> Ang Marka ng Aralin </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=handlingofretakes.html"> Kung Paano Kukuwentahin ang Muling Pagkuha</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=import.html"> Pag-angkat ng mga bagong tanong</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=jumpto.html"> Ang Link na Lumukso-sa </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxanswers.html"> Ang Maksimum na Bilang ng Sagot sa isang Aralin </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxattempts.html"> Ang Maksimum na Bilang ng Pagkuha (ng isang Mag-aaral)</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxpages.html"> Bilang ng Pahina (Baraha) na Ipakikita </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=minquestions.html"> Ang Minimum na Bilang ng Tanong sa isang Aralin</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=nextpageaction.html"> Aksiyon pagkatapos ng isang Wastong Sagot</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=overview.html"> Kabuuang Tanaw</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=questionoption.html"> Opsiyon ng Tanong</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=questiontypes.html"> Mga Uri ng Tanong</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=retake.html"> Pagpapahintulot sa mga Mag-aaral na Muling Kunin ang Aralin </a></li>
+<li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=useeditor.html"> Paggamit ng HTML Editor</a></li>
+
+</ul>
+
View
5 lang/tl/help/lesson/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif" />&nbsp;<b>Aralin</b></p>
+
+<div class="indent">
+Ang aralin ay nagbibigay ng nilalaman sa isang paraang nakakapukaw at maaaring gamitin sa iba't-ibang sitwasyon. Binubuo ito ng ilang pahina. Ang bawat pahina ay karaniwang nagtatapos sa isang tanong at ilang posibleng sagot. Depende sa piniling sagot ng mag-aaral, susulong sila sa susunod na pahina o uurong sa nakaraang pahina. Ang nabigasyon sa aralin ay maaaring isang diretso lamang o masalimuot, depende sa balangkas ng materyal na ihinahandog.
+</div>
View
14 lang/tl/help/resource/index.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p>Modyul na Rekurso</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=summary.html">Pagbasa ng Buod</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=types.html">Mga Uri ng Rekurso</a>
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/text.html">Pahinang Teksto</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/html.html">Pahinang HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/file.html">Mga File at pahinang pangweb</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/directory.html">Direktoryo</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/label.html">Etiketa</a></li>
+ </ul></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=parameters.html">Mga Parameter</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=window.html">Kaayusan ng Window</a></li>
+</ul>
View
7 lang/tl/help/resource/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Rekurso</b></p>
+<div class="indent">
+Ang mga rekurso ay nilalaman: impormasyon na nais isama ng guro sa
+kurso. Maaari itong nakahanda nang file na inaplowd sa server ng
+kurso; mga pahina na inedit mismo sa Moodle; o mga panlabas na pahina
+ng web na pinalilitaw na bahagi ng kurso.
+</div>
View
7 lang/tl/help/scorm/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>Paketeng SCORM</b></p>
+<div class="indent">
+Ang paketeng SCORM ay isang bungkos ng nilalaman na web na pinakete sa isang paraaan na sumusunod sa istandard na SCORM para sa mga bagay na pinag-aaralan.
+
+Maaaring maglaman ang mga paketeng ito ng pahinang web, larawan, program na Javascript, presentasyong Flash at anumang gagana sa isang web browser. Pinadadali ng modyul na SCORM ang pag-aaplowd ng anumang istandard na paketeng SCORM at gawin itong bahagi ng kurso mo.
+
+</div>
View
5 lang/tl/help/survey/index.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p>Modyul na Sarbey</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=surveys.html">Mga magagamit na sarbey</a> </li>
+</ul>
+
View
9 lang/tl/help/survey/mods.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Sarbey</b></p>
+<div class="indent">
+Nagbibigay ang modyul na Sarbey ng ilang naverify na intrumento ng
+pagsasarbey na natagpuang kapakipakinabang sa pagtasa at pagganyak sa
+pagaaral sa loob ng kapaligirang online. Maaari itong magamit ng mga
+guro sa pangangalap ng datos mula sa kanilang mga mag-aaral, na
+makakatulong sa kanilang higit na maunawaan ang klase nila at magreflect
+sa kanilang paraan ng pagtuturo.
+</div>
View
18 lang/tl/help/wiki/index.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p>Modyul na Wiki</p>
+<ul>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=ewikiacceptbinary.html">Pahintulutan ang mga Binary File</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=revertauthorfieldpattern.html">Awtor para sa pagpapanumbalik ng maraming binago</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=checklinks.html">Suriin ang mga Link</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=initialcontent.html">Ilagay ang mga panimulang nilalaman</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=howtowiki.html">Kung Paano MagWiki</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=htmlmode.html">Mode na HTML</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikiname.html">Pangalan ng Panimulang Pahina para sa wiki</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=removepages.html">Tanggalin ang mga Pahina</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=revertpages.html">Ipanumbalik ang mga Pahina</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=setpageflags.html">Itakda ang mga Watawat ng Pahina</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=strippages.html">Hubaran ang mga Pahina</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=studentadminoptions.html">Mga Opsiyon sa Pamamahala ng Mag-aaral</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikilinkoptions.html">Mga Opsiyon ng Awto-paglink ng Wiki</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikitype.html">Mga Uri ng Wiki</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikiusage.html">Paggamit ng Wiki</a></li>
+</ul>
View
11 lang/tl/help/wiki/mods.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif" />&nbsp;<b>Wikis</b></p>
+<div class="indent">
+<p>Sa Wiki ay maaaring iakda ang isang dokumento nang kolektibo, sa pamamagitan ng isang simpleng wikang mark-up gamit ang web browser.</p>
+
+<p>Ang ibig sabihin ng "Wiki wiki" sa wikang Hawayano ay "napakabilis", at ito ngang bilis ng paglikha at pagbabago ng mga pahina ang isa sa katangian ng teknolohiyang wiki. Sa pangkalahatan ay walang pagrerebyu bago tanggapin ang pagbabago, at karamihan sa wiki ay bukas sa madla o maski man lamang sa lahat ng tao na makapapasok sa wiki server.</p>
+
+<p>Ang modyul na Moodle Wiki ay nagbibigay sa mga kalahok ng kakayanang magbayanihan sa mga pahinang web; dagdagan ang nilalaman nito, palawigin o baguhin. Ang mga lumang bersiyon ay hindi kailanman binubura at maaaring ibalik.</p>
+
+<p>Ang modyul na ito ay batay sa <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_blank">Erfurt Wiki</a>. </p>
+
+</div>
View
31 lang/tl/help/workshop/index.html
@@ -0,0 +1,31 @@
+<p>Modyul na Workshop</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=graded.html">Isang Pangkapwang Takdang Aralin na Minarkahan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=addingacomment.html">Pagdaragdag ng Opinyon</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=anonymous.html">Pagmamarka na Dimakikilala</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assessmentofexamples.html">Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=elements.html">Mga Elemento ng Takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=teachersgradings.html">Pagpapakita ng mga Marka ng Gurò</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=editingacomment.html">Pag-edit ng Opinyon</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=grading.html">Pagmamarka ng Takdang-aralin ng Kapwa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingstrategy.html">Istratehiya ng Pagmamarka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingsubmissions.html">Pagmamarka ng Ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingassessments.html">Pagmamarka ng Pagtatasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=showinggrades.html">Pagtatago ng Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=includeself.html">Paglahok ng Sarili sa Takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=managing.html">Pamamahala ng Pangworkshop ng Takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofteachersexamples.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nelements.html">Bilang ng Opinyon, Elemento, Banda o Pamantayan</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=numberofassessors.html">Bilang ng Kapwa na Tagatasa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assignmenttype.html">Uri ng Takdang-aralin na Minarkahan ng Kapwa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=resubmit.html">Muling pagpapasa ng mga takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=selfassessment.html">Pagtatasa sa sariling gawa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=specimen.html">Halimbawang Form ng Pagtatasa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=submissionofexamples.html">Pagpapasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=breakdownoffinalgrade.html">Ang mga Bahagi ng Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=calculatingfinalgrade.html">Ang Pagkuwenta sa Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=finalgrades.html">Ang mga Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_student.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Mag-aaral)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_teacher.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Guro)</a></li>
+</ul>
View
5 lang/tl/help/workshop/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif" />&nbsp;<b>Workshop</b></p>
+<div class="indent">
+Ang Workshop ay isang aktibidad hinggil sa pagtatasa ng mag-aaral sa kapwa niya mag-aaral. Marami itong opsiyon. Pinahihintulutan nito ang mga kalahok na tasahin ang kaniya-kaniyang proyekto, gayundin ang mga halimbawang proyekto, sa iba't-ibang paraan. Kinokoordina rin nito ang koleksiyon at pamamahagi ng mga pagtatasang ito sa samu't-saring paraan. Ang modyul na Worksop ay inambag ni Ray Kingdon.
+
+</div>
View
1  lang/tl/moodle.php
@@ -601,6 +601,7 @@
$string['locale'] = 'tl';
$string['location'] = 'Lokasyon';
$string['loggedinas'] = 'Nakalog-in ka bilang si $a ';
+$string['loggedinasguest'] = 'Kasalukuyan kang gumagamit ng pambisitang pagpasok';
$string['loggedinnot'] = 'Hindi ka nakalog-in.';
$string['login'] = 'Maglog-in';
$string['login_failure_logs'] = 'Log ng mga bigong log-in';
View
20 lang/tl/scorm.php
@@ -11,13 +11,6 @@
$string['browsemode'] = 'Patingin-tingin na Mode';
$string['chooseapacket'] = 'Pumilì o baguhin ang isang paketeng SCORM';
$string['completed'] = 'Nakumpleto';
-$string['configframesize'] = 'Ang halagang ito ang laki (sa piksel) ng tuktok na frame (na naglalaman ng nabigasyon) kapag nagpatakbo ka ng paketeng scorm.';
-$string['configpopup'] = 'Kapag nagdagdag ka ng bagong paketeng scorm maipapakita ito sa isang popup na window; dapat bang buhayin ang opsiyong ito bilang default?';
-$string['configpopupheight'] = 'Ano ang dapat maging default na taas ng mga bagong popup na window?';
-$string['configpopupresizable'] = 'Dapat bang maging default ang kapabilidad na mabago ang laki ng popup na window?';
-$string['configpopupscrollbars'] = 'Dapat bang maging default ang kapabilidad na mai-scroll ang mga popup na window?';
-$string['configpopupstatus'] = 'Dapat bang maging default ang pagpapakita ng status bar ng mga popup na window?';
-$string['configpopupwidth'] = 'Ano ang dapat maging default na lapad ng mga bagong popup na window?';
$string['coursepacket'] = 'Pakete ng Kurso';
$string['coursestruct'] = 'Balangkas ng Kurso';
$string['datadir'] = 'Filesystem Error: Hindi malikha ang direktoryo ng datos ng kurso';
@@ -31,26 +24,21 @@
$string['expcoll'] = 'Palawakin/Paliitin';
$string['failed'] = 'Bigô';
$string['found'] = 'Natagpuan ang manifest';
-$string['frameheight'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang taas ng frame ng SCO';
+$string['frameheight'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na taas ng frame ng SCO';
+$string['framewidth'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na lapad ng frame ng SCO';
$string['gradeaverage'] = 'Katamtamang marka';
$string['gradehighest'] = 'PInakamataas na marka';
$string['grademethod'] = 'Paraan ng pagmamarka';
$string['gradescoes'] = 'Sitwasyon ng Scoes';
$string['gradesum'] = 'Kabuuang marka';
$string['guestsno'] = 'Hindi maaaring makita ng mga bisita ang mga kursong scorm';
+$string['height'] = 'Taas';
$string['incomplete'] = 'Dikumpleto';
$string['missing_attribute'] = 'Nawawala ang attribute na $a->attr sa tag na $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Nawawala ang tag na $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Scorm';
-$string['newheight'] = 'Default na taas ng window (sa piksel)';
-$string['newresizable'] = 'Pahintulutan na mabago ang laki ng window';
-$string['newscrollbars'] = 'Pahintulutan na mai-scroll ang window';
-$string['newstatus'] = 'Ipakita ang status bar';
-$string['newwidth'] = 'Default na lapad ng window (sa piksel)';
-$string['newwindow'] = 'Bagong window';
-$string['newwindowopen'] = 'Ipakita ang paketeng scorm na ito sa isang bagong popup na window';
$string['next'] = 'Ituloy';
$string['no_attributes'] = 'Kailangang may mga attribute ang tag na $a->tag';
$string['no_children'] = 'Kailangan ay may anak ang tag na $a->tag';
@@ -63,6 +51,7 @@
$string['packagedir'] = 'Filesystem Error: Hindi malikha ang direktoryo ng pakete';
$string['passed'] = 'Pasado';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
+$string['popup'] = 'Buksan ang kasalukuyang SCO sa isang bagong window';
$string['position_error'] = 'Ang $a->tag na tag ay hindi maaaring maging anak ng $a->parent na tag';
$string['prev'] = 'Nakaraan';
$string['regular'] = 'Regular na Manifest';
@@ -80,5 +69,6 @@
$string['validationtype'] = 'Ang mas-ibig na ito ay itinatakda ang DOMXML library na ginagamit sa pagtiyak kung tanggap ang SCORM Manifest. Kung hindi mo alam kung ano ito, pabayaan ang pinilì na.';
$string['versionwarning'] = 'Ang bersiyon ng manifest ay mas luma sa 1.3, babala sa $a->tag na tag';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a na pagkuha';
+$string['width'] = 'Lapad';
?>

0 comments on commit 99f7b6e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.