Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 19c01c7 commit 9a0d245145fac073dd9ad75721dc85c8d3782473 AMOS bot committed Jun 13, 2013
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/sv/error.php
View
4 install/lang/sv/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kan inte skapa databasen.</p>
+<p>Den specificerade databasen existerar inte och den givna användaren har inte rättighet att skapa databasen.</p>
+<p>Administratören för webbplatsen bör verifiera databaskonfigurationen.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Det går inte att skapa en lang-katalog';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Det går inte att skapa en temp-katalog';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Det går inte att ladda ner komponenter';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Det går inte att spara ZIP-fil';
$string['cannotunzipfile'] = 'Det går inte att packa upp fil';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten är av en aktuell version';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Ett databasfel har inträffat [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Det gick inte att kontrollera den nedladdade filen';
$string['invalidmd5'] = 'Kontrollvariabeln var felaktig - försök igen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';

0 comments on commit 9a0d245

Please sign in to comment.