Permalink
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents 8e6e5ad + 4dbfb1b commit 9a31f96622d0e9963c409a8ebf84888d75610b0d @stronk7 stronk7 committed Oct 6, 2011
@@ -30,3 +30,4 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
@@ -31,9 +31,14 @@
$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
+$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';
+$string['databasename'] = 'Име на базата данни';
+$string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за база данни';
$string['dataroot'] = 'Директория за данни';
+$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
$string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
$string['paths'] = 'Пътища';
$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
@@ -31,3 +31,4 @@
$string['language'] = 'Език';
$string['next'] = 'Следваща';
$string['previous'] = 'Предишна';
+$string['reload'] = 'Презареждане';
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.0 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['thislanguage'] = 'Romansh Sursilvan';
@@ -31,7 +31,7 @@
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Не удается создать каталог языка';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не удается создать временный каталог';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Невозможно загрузить компоненты.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP файл';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Не удалось загрузить ZIP-файл';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не удалось найти компонент';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Не удалось сохранить MD5-файл';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Не удалось сохранить ZIP-файл';

0 comments on commit 9a31f96

Please sign in to comment.