Permalink
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Aug 7, 2005
1 parent 6465ae7 commit 9a6a1a572e2f88660e9bb6fbe260a3abf57cccf5
View
@@ -35,6 +35,12 @@
$string['latexpreamble'] = 'Giới thiệu về LaTeX';
$string['latexsettings'] = 'Quản lý hiển thị của LaTeX';
$string['managedstpresets'] = 'Quản lý DST định trước';
+$string['mediapluginavi'] = 'Kích hoạt lọc .avi';
+$string['mediapluginmov'] = 'Kích hoạt lọc .mov';
+$string['mediapluginmp3'] = 'Kích hoạt lọc .mp3';
+$string['mediapluginmpg'] = 'Kích hoạt lọc .mpg';
+$string['mediapluginswf'] = 'Kích hoạt lọc .swf';
+$string['mediapluginwmv'] = 'Kích hoạt lọc .wmv';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Sự hỗ trợ DST thì làm mất khả năng đối với tất cả người sử dụng bởi vì không có DST định trước được định nghĩa. Bạn có thể định nghĩa một số cái định trước bởi việc sử dụng nút dưới đây.';
$string['pathdvips'] = 'Đường dẫn truy cập <i>dvips</i>';
$string['pathconvert'] = 'Đường dẫn truy cập <i>chuyển đổi</i>';
@@ -1,5 +1,5 @@
<p><b>Điểm tối đa</b></p>
-<p>Nếu bạn chọn một trong ba phương pháp tính điểm cuối (Cao nhất, Trung bình hoặc Tổng), thiết lập này sẽ định nghĩa điểm tối đa hiển thị trong trang Tính điểm.</p>
+<p>Nếu bạn chọn một trong ba phương pháp tính điểm cuối (Cao nhất, Trung bình hoặc Tổng), thiết lập này sẽ định nghĩa điểm tối đa hiển thị trong trang Điểm số.</p>
<p>Cũng như các giá trị điểm tối đa khác trong Moodle, bạn có thể chọn một giá trị từ 1 đến 100.</p>
@@ -5,6 +5,6 @@
Các gói này có thể bao gồm các trang web, đồ họa, các chương trình Javascript,
các trình diễn Flash và bất cứ cái gì khác có thể hoạt động trên trình duyệt web.
- Module SCORM cho phép bạn tải lên một cách dễ dàng bất cứ gói SCORM chuẩn nào
- và biến nó thành một phần trong cua học của bạn.
+ Môđun SCORM cho phép bạn tải lên một cách dễ dàng bất cứ gói SCORM chuẩn nào
+ và biến nó thành một phần trong khóa học của bạn.
</div>
@@ -1,18 +1,18 @@
<p><b>Tập tin gói</b></p>
<p>Gói là một tập tin đặc biệt có phần mở rộng là <b>zip</b> (hoặc pif) bao gồm các
- tập tin định nghĩa cua học AICC hoặc SCORM hợp lệ.</p>
+ tập tin định nghĩa khóa học AICC hoặc SCORM hợp lệ.</p>
<p>Một gói <b>SCORM</b> phải chứa ở gốc của tập tin zip một tập tin tên là <b>imsmanifest.xml</b>,
- là tập tin định nghĩa cấu trúc cua học SCORM, vị trí tài nguyên và nhiều thứ khác nữa.</p>
+ là tập tin định nghĩa cấu trúc khóa học SCORM, vị trí tài nguyên và nhiều thứ khác nữa.</p>
<p>Một gói <b>AICC</b> được định nghĩa bởi vài tập tin (từ 4 đến 7) với phần mở rộng được định nghĩa trước.
Bạn sẽ thấy ý nghĩa của các phần mở rộng ở đây:</p>
<ul>
- <li>CRS - Tập tin Mô tả cua học (bắt buộc)</li>
+ <li>CRS - Tập tin Mô tả khóa học (bắt buộc)</li>
<li>AU - Tập tin Đơn vị khả chuyển (bắt buộc)</li>
<li>DES - Tập tin Ký hiệu (bắt buộc)</li>
- <li>CST - Tập tin Cấu trúc cua học(bắt buộc)</li>
+ <li>CST - Tập tin Cấu trúc khóa học(bắt buộc)</li>
<li>ORE - Tập tin Quan hệ mục tiêu (không bắt buộc)</li>
<li>PRE - Tập tin Điều kiện ban đầu (không bắt buộc)</li>
<li>CMP - Tập tin Yêu cầu về tính hoàn thành (không bắt buộc)</li>
@@ -2,6 +2,6 @@
<p>Tóm tắt là mô tả rất ngắn gọn về gói. Bạn có thể coi nó như siêu dữ liệu (metadata).</p>
-<p>Tóm tắt được in ở đầu mỗi cua học trong trang hiển thị cua học.</p>
+<p>Tóm tắt được in ở đầu mỗi khóa học trong trang hiển thị khóa học.</p>
<p>Đừng tham vọng viết quá nhiều ở đây!</p>

0 comments on commit 9a6a1a5

Please sign in to comment.