Skip to content
Browse files

Merge branch 'install_24_STABLE' of git://git.moodle.org/moodle-insta…

…ll into MOODLE_24_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents a6a85dc + 8ecbc00 commit 9aeef5043474dbc0c60927a00010e9101d4987d7 @danpoltawski danpoltawski committed Dec 5, 2013
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/de/install.php
  2. +1 −1 install/lang/hu/install.php
View
2 install/lang/de/install.php
@@ -83,6 +83,6 @@
$string['welcomep40'] = 'Das Paket enthält: <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Die Nutzung dieser Anwendungen ist lizenzrechtlich geprüft. Alle Anwendungen von <strong>{$a->installername}</strong> sind
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> Open Source </a> und unterliegen der <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html"> GPL</a> Lizenz.';
-$string['welcomep60'] = 'Die folgenden Webseiten führen Sie in einfachen Schritten durch die Konfiguration und Installation von <strong>Moodle</strong> auf Ihrem Computer. Sie können die vorgeschlagenen Einstellungen übernehmen oder an Ihre Bedürfnisse anpassen.';
+$string['welcomep60'] = 'Die folgenden Webseiten führen Sie in einfachen Schritten durch die Installation von <strong>Moodle</strong> auf Ihrem Computer. Sie können die vorgeschlagenen Einstellungen übernehmen oder an eigene Bedürfnisse anpassen.';
$string['welcomep70'] = 'Klicken Sie auf die Taste \'Weiter\', um mit der Installation von Moodle fortzufahren.';
$string['wwwroot'] = 'Webadresse';
View
2 install/lang/hu/install.php
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Útvonalak megerősítése';
$string['pathsrodataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem írható.';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtás ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtár ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai ugrópontjai.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. ';

0 comments on commit 9aeef50

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.