Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061022)

  • Loading branch information...
1 parent 447f904 commit 9af0972fd1911214ccd9757faba6c5b26a3f6438 moodler committed Oct 22, 2006
Showing with 5 additions and 2 deletions.
  1. +5 −2 install/lang/fi_utf8/installer.php
@@ -23,15 +23,15 @@
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedoa ei voitu purkaa';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['check'] = 'Tarkista';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Palvelimesi pitää läpäistä kaikki testit jotta moodle toimisi oikein.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenttia on ajan tasalla';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['configurationcompletehead'] = 'Asetukset suoritettu';
@@ -155,6 +155,7 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Docs tästä sivusta';
$string['mysql416bypassed'] = 'Kuitenkin jos teidän sivustonne käyttää vain iso-8859-1 merkistöä, te voitte jatkaa nykyisen mySQL 4.1.12 käyttöä.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 on vähimmäisversio joka vaaditaan Moodle1.6:lle, jotta takaa, että kaikki data voidaan muuntaa UTF-8:ksi tulevaisuudessa';
@@ -183,6 +184,8 @@
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['welcomep70'] = 'Klikkaa \"Seuraava\"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
+$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohde kansio';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Virheellinen zip-tiedoston nimi';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>

0 comments on commit 9af0972

Please sign in to comment.