Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 3ede87d commit 9bac9e18f950fa5fc1df694779023d681959dba5 koenr committed Mar 21, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/intro.html
View
2 lang/nl/docs/intro.html
@@ -20,7 +20,7 @@
beschikking stelt van anderen</strong>; <strong>de originele licentie en copyrights niet wijzigt of verwijdert</strong>
en <strong> deze licentie ook toepast op gelijk welk afgeleid werk</strong>. Lees deze licentie door
voor de volledige inhoud en contacteer de <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">houder van
- het copyright rechtstreeks bij vragen..
+ het copyright rechtstreeks bij vragen.</a>
</p>
<p>Moodle zal lopen op gelijk welke computer met <a href="http://www.php.net/" target="_top">
PHP</a>, en ondersteunt verschilllende types databanken ( vooral <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p>

0 comments on commit 9bac9e1

Please sign in to comment.