Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 4ff0f02 commit 9bb3b99e56391f366e8a9e6cdb88a591e4df6331 AMOS bot committed Aug 27, 2012
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 install/lang/lt/admin.php
View
8 install/lang/lt/admin.php
@@ -34,9 +34,11 @@
$string['cliansweryes'] = 't';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Klaida, klaidinga "{$a->option}" reikšmė "{$a->value}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Klaidinga reikšmė, bandykite dar kartą';
-$string['clitypevalue'] = 'tipo reikšmė';
-$string['clitypevaluedefault'] = 'tipo reikšmė, paspauskite „Enter“, jei norite naudoti numatytąją reikšmę ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Neatpažintos parinktys: {$a} naudokite --žinyno parinktį.';
+$string['clitypevalue'] = 'įveskite reikšmę';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'įveskite reikšmę, paspauskite „Enter“, jei norite naudoti numatytąją reikšmę ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Neatpažintos parinktys:
+{$a}
+Naudokite --help parinktį.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'įveskite t (taip) arba n (ne)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'turi būti įdiegta ir įgalinta';
$string['environmentrequireversion'] = 'reikalinga {$a->needed} versija, o Jūs turite {$a->current}';

0 comments on commit 9bb3b99

Please sign in to comment.