Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081119)

  • Loading branch information...
1 parent 836bd9a commit 9be463a33bacfcc2b5f9ec99f4bce698af3ee11d moodlerobot committed Nov 19, 2008
Showing with 10 additions and 9 deletions.
  1. +10 −9 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -20,11 +20,11 @@
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu językowego';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu tymczasowego';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nie można pobrać składowych (komponentów)';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nie można pobrać spakowanego pliku (ZIP)';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nie można pobrać pliku ZIP';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Nie można znaleźć komponentu';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Nie mozna zapisać pliku md5';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie można zapisać spakowanego pliku';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Nie można rozpakować pliku ZIP';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nie można zapisać pliku md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie można zapisać pliku ZIP';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nie można rozpakować (unzip) pliku';
$string['caution'] = 'Ostrzeżenie';
$string['check'] = 'Sprawdź';
$string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
@@ -76,7 +76,7 @@
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['dirrooterror'] = '\"Katalog Moodle\" wydaje się być nieprawidłowy - tam nie można znaleźć instalacji Moodle. Wartości poniżej zostaną usunięte.';
$string['download'] = 'Pobierz';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Pobierany plik jest uszkodzony';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sprawdzenie pobranego pliku zakończyło się niepowodzeniem';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Pobierz \"$a\" pakiet językowy';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Pobierz pakiet językowy';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Możesz kontynuować proces instalacji, używając domyślnego pakietu językowego \"$a\".';
@@ -119,7 +119,7 @@
$string['help'] = 'Pomoc';
$string['info'] = 'Informacja';
$string['installation'] = 'Instalacja';
-$string['invalidmd5'] = 'Nieważne md5';
+$string['invalidmd5'] = 'Niewłaściwy md5';
$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język \"$a\" nie jest zainstalowany. Instalacja będzie przebiegać dalej po angielsku.';
$string['langdownloadok'] = 'Język został \"$a\" zainstalowany pomyślnie. Instalacja będzie w nim kontynuowana w tym języku.';
$string['language'] = 'Język';
@@ -166,6 +166,7 @@
<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Poprzedni';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Pobieranie składnika na serwer nie powiodło się. Sprawdź ustawienia proxy. Rozszerzenie PHP cURL jest bardzo zalecane. <br /><br />Musisz pobrać następująćy plik <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ręcznie, skopiować go do lokalizacji \"$a->dest\" i rozpakować poleceniem unzip.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Pobieranie komponentów na Twój serwer jest niedozwolone. Musisz pobrać pliki ręcznie z <a href=\"$a->url\">$a->url</a> i skopiować do \"$a->dest\" na swoim serwerze i tam go otworzyć';
$string['report'] = 'Raport';
$string['restricted'] = 'Ograniczony';
@@ -194,9 +195,9 @@
$string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>$a->installername</strong> jest <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencji.';
$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknij \"Dalej\" żeby kontynuować instalację Moodle';
-$string['wrongdestpath'] = 'Błędna scieżka docelowa';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Błędne żródło bazy URL';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Błędna nazwa pliku ZIP.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Błędna ścieżka docelowa';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Błędne źródło bazy URL';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Błędna nazwa pliku ZIP';
$string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';
$string['wwwrooterror'] = 'Adres w sieci wydaje się być niepoprawny - wydaje się że nie ma tam instalacji Moodle';
?>

0 comments on commit 9be463a

Please sign in to comment.