Skip to content
Browse files

Traltaion of resource module

  • Loading branch information...
1 parent 3bd4de2 commit 9c2d9968d78111e2c3f7e0211a9dcd591fdba110 adamtpaw committed Sep 20, 2003
Showing with 28 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/pl/help/resource/index.html
  2. +5 −0 lang/pl/help/resource/mods.html
  3. +16 −0 lang/pl/help/resource/program.html
View
7 lang/pl/help/resource/index.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p>Zasoby</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Rodzaje zasobów</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Streszczenie</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Zasoby typu proagram</a>
+</ul>
+
View
5 lang/pl/help/resource/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Zasoby</B></P>
+<UL>
+<P>Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera obsługującego kurs, lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu.</P>
+</UL>
+
View
16 lang/pl/help/resource/program.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zasoby typu program</B></P>
+
+<p>Zasób typu program jest zewnętrznym zasobem, który jest w stanie przyjąć dane podawane do niego z platformy Moodle.</p>
+
+<p>Dane przekazywane są poprzez HTTP GET (jako część URL) i zawierają :</p>
+
+<ul>
+<li>extern_nav: URL, z którego następuje odwołanie do zasobu
+<li>extern_usr: Nazwa aktualnego użytkownika
+<li>extern_nam: Pełne imię aktualnego użytkownika
+<li>extern_tim: aktualny czas
+<li>extern_pwd: niepowtarzalne hasło
+</ul>
+
+<p>Wszystko co opisano powyżej zostanie zmodyfikowane w najbliższej przyszłości.</p>
+

0 comments on commit 9c2d996

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.