Permalink
Browse files

modification for new features

  • Loading branch information...
1 parent 024a8ec commit 9c3215690a532aec34fee33d519817cec2905c04 koenr committed Aug 1, 2004
Showing with 10 additions and 17 deletions.
  1. +10 −17 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,29 +1,22 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Bron</B></P>
-<P>Bronnen zijn de inhoud van je cursus en kunnen alles bevatten waar je maar aan denkt. Hier zijn de verschillende
- types. Meestal gaat het er om hoe toegang tot de bron verkregen wordt.
+<P>Bronnen zijn de inhoud van je cursus en kunnen alles bevatten waar je maar aan denkt. Hier zijn de verschillende types. Meestal gaat het er om hoe toegang tot de bron verkregen wordt.
-<P><B>Platte tekst</B> - het eenvoudigste type. Je kunt gewoon je tekst typen en bewerken in een formulier
- op de volgende pagina. De tekstopmaak is automatisch, net zoals de bijdragen
- op een forum. Lees ook de hulp bij het bewerken van tekst: <?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
+<P><B>Platte tekst</B> - het eenvoudigste type. Je kunt gewoon je tekst typen en bewerken in een formulier op de volgende pagina. Sommige tekstopmaak is automatisch, net zoals de bijdragen op een forum. Lees ook de hulp bij het bewerken van tekst: <?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
-<P><B>HTML tekst</B> - voor meer gevorderde gebruikers. Hier is geen automatische tekstopmaak. Je moet alles zelf doen met HTML code of met een ingebouwde HTML-editor.
+<P><B>HTML-tekst</B> - voor meer gevorderde gebruikers. Hier is geen automatische tekstopmaak. Je moet alles zelf doen met HTML-code of met een ingebouwde HTML-editor.
-<P><B>Verwijzing</B> - Een verwijzing naar een tekst of een boek.
+<P><B>Verwijzing</B> - Een wetenschappelijke verwijzing naar een tekst of een boek.
-<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont alle bestanden die je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
+<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont een bestand dat je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
<p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
-<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling klikt op deze bron, dan zal
- die uit de cursus naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser).
-<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type,
- maar nu zal de pagina getoond worden binnen het frame, alsof de pagina deel uit maakt van de cursus.
+<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling op deze bron klikt, dan zal die uit het vak naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser of, indien je daarvoor kiest, verschijnen in een nieuw venster).
-<P><B>Programma</B> - Een extern programma dat informatie nodig heeft over de Moodle-gebruiker en het vak. Hiermee kun
- je webapplicaties laten samenwerken met Moodle.
+<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type zal een webpagina getoond worden, maar nu zal de pagina getoond worden binnen het frame, alsof de pagina deel uit maakt van de cursus.
-<p><b>Wiki tekst</b> - Laat meer tekstopmaak toe dan 'Platte tekst', zonder dat je HTML hoeft te leren. Je kunt platte
- tekst typen waartussen je een hele reeks opmaaktekens kunt plaatsen
- (vb. *dit wordt vet weergegeven* /en dit wordt schuin/) om op een gemakkelijke manier een complexe layout te bekomen.</p>
+<P><B>Programma</B> - Een extern programma dat informatie nodig heeft over de Moodle-gebruiker en het vak. Hiermee kun je webapplicaties laten samenwerken met Moodle.<a href="help.php?file=program.html&module=resource">Meer informatie over Programma bronnen</a></p>
+
+<p><b>Wiki tekst</b> - Laat meer tekstopmaak toe dan 'Platte tekst', zonder dat je HTML hoeft te leren. Je kunt platte tekst typen waartussen je een hele reeks opmaaktekens kunt plaatsen (vb. *dit wordt vet weergegeven* /en dit wordt schuin/) om op een gemakkelijke manier een complexe layout te bekomen.</p>

0 comments on commit 9c32156

Please sign in to comment.