Permalink
Browse files

typo fixed

  • Loading branch information...
1 parent 5237207 commit 9cd533d3e30bfdb85525c8260c847a9b21867c49 tomaz committed Oct 3, 2005
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/sl_utf8/lesson.php
@@ -223,7 +223,7 @@
$string['studentoutoftime'] = 'Pozor: Zmanjkalo vam je časa za to lekcijo. Vaš zadnji odgovor ne šteje, ker je bil odgovor poslan po poteku časa. Prosimo, pritisnite gumb nadaljuj za zaključek lekcije.';
$string['studentresponse'] = 'Odgovor {$a}';
$string['submitname'] = 'Oddaj ime';
-$string['teacherjumpwarning'] = 'V tej lekciji je uporabljen skok $a->cluster ali $a->unseen. Namestot tega bo uporabljen skok na naslednjo stran. Prijavite se kot udeleženec za preizkus teh skokov.';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'V tej lekciji je uporabljen skok $a->cluster ali $a->unseen. Namesto tega bo uporabljen skok na naslednjo stran. Prijavite se kot udeleženec za preizkus teh skokov.';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Trenutni rezultat je prikazan samo udeležencem. Prijavite se kot udeleženec za preizkus trenutnega rezultata';
$string['teachertimerwarning'] = 'Merilec časa deluje za udeležence. Preizkusite merjenje časa s prijavo kot udeleženec.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To je pravilen odgovor';

0 comments on commit 9cd533d

Please sign in to comment.