Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent eb375f6 commit 9ce91ed13ef17213be9d3c53d42d34027e800707 stigbjarne committed Dec 8, 2003
Showing with 28 additions and 0 deletions.
  1. +28 −0 lang/no/help/quiz/index.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<p>Prøver</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Tillat sammendrag når
+ prøven er avsluttet</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">
+ Forsøk</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Kategorier</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Riktige svar</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Lag spørsmål med flere
+ svaralternativer</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">
+ Beskrivelser</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">
+ Hvert forsøk bygger på det siste</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Innbakt svar (Cloze)</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Karaktermetode</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importer spørsmål</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importer
+ 'Blackboard'-filer</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importer
+ egne prøvefiler</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importer "Missing Word"-filer</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">
+ Sammenfallende spørsmål og svar</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maks
+ karakter</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Spørsmål
+ med flere svaralternativer</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numeriske
+ spørsmål</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Åpne og
+ lukke prøven (Fra når til når er den tilgjengelig?)</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Tilbakemelding på spørsmål
+ og svar</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Typer
+ spørsmål - lag ett nytt spørsmål</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Tilfeldige spørsmål</a><li>
+ <a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Tilfeldig,
+ sammenfallende 'Kort svar'-spørsmål</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">'Kort svar'-spørsmål</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Stokk
+ svarene</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Stokk
+ spørsmålene</a><li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Riktig/Galt-spørsmål</a></ul>

0 comments on commit 9ce91ed

Please sign in to comment.