Skip to content
Browse files

removing unnecessary files

  • Loading branch information...
1 parent 1d8d55e commit 9d33084f416524804bca214a42341c38772f5695 koenr committed Aug 7, 2004
Showing with 0 additions and 38 deletions.
  1. +0 −16 lang/nl/help/resource/program.html
  2. +0 −22 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
View
16 lang/nl/help/resource/program.html
@@ -1,16 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Programma bronnen</B></P>
-
-<p>Een programma bron is een externe bron die gegevens kan ontvangen vanuit Moodle.</p>
-
-<p>De gegevens worden doorgegeven via HTTP GET (als deel van de URL) en bestaan uit:</p>
-
-<ul>
-<li>extern_nav: de URL van waaruit de bron wordt aangeroepen
-<li>extern_usr: de gebruikersnaam van de huidige gebruiker
-<li>extern_nam: de volledige naam van de huidige gebruiker
-<li>extern_tim: de huidige tijd
-<li>extern_pwd: een uniek wachtwoord
-</ul>
-
-<p>Deze functie zal in de nabije toekomst nog herbekeken worden.</p>
-
View
22 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,22 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bron</B></P>
-
-<P>Bronnen zijn de inhoud van je cursus en kunnen alles bevatten waar je maar aan denkt. Hier zijn de verschillende types. Meestal gaat het er om hoe toegang tot de bron verkregen wordt.
-
-<P><B>Platte tekst</B> - het eenvoudigste type. Je kunt gewoon je tekst typen en bewerken in een formulier op de volgende pagina. Sommige tekstopmaak is automatisch, net zoals de bijdragen op een forum. Lees ook de hulp bij het bewerken van tekst: <?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
-
-<P><B>HTML-tekst</B> - voor meer gevorderde gebruikers. Hier is geen automatische tekstopmaak. Je moet alles zelf doen met HTML-code of met een ingebouwde HTML-editor.
-
-<P><B>Verwijzing</B> - Een wetenschappelijke verwijzing naar een tekst of een boek.
-
-<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont een bestand dat je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
-
-<p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
-
-<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling op deze bron klikt, dan zal die uit het vak naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser of, indien je daarvoor kiest, verschijnen in een nieuw venster).
-
-<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type zal een webpagina getoond worden, maar nu zal de pagina getoond worden binnen het frame, alsof de pagina deel uit maakt van de cursus.
-
-<P><B>Programma</B> - Een extern programma dat informatie nodig heeft over de Moodle-gebruiker en het vak. Hiermee kun je webapplicaties laten samenwerken met Moodle.<a href="help.php?file=program.html&module=resource">Meer informatie over Programma bronnen</a></p>
-
-<p><b>Wiki tekst</b> - Laat meer tekstopmaak toe dan 'Platte tekst', zonder dat je HTML hoeft te leren. Je kunt platte tekst typen waartussen je een hele reeks opmaaktekens kunt plaatsen (vb. *dit wordt vet weergegeven* /en dit wordt schuin/) om op een gemakkelijke manier een complexe layout te bekomen.</p>
-

0 comments on commit 9d33084

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.