Permalink
Browse files

outdated file (several import formats missing)

  • Loading branch information...
1 parent 6c830bc commit 9d3f11519b474d676c46539cccce3013221be992 koenr committed Sep 19, 2004
Showing with 0 additions and 48 deletions.
  1. +0 −48 lang/gl/help/quiz/import.html
@@ -1,48 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Importar preguntas</B></P>
-
-<P>Esta función permite importar preguntas de arquivos de texto, cargados a través
-dun formulario.<P>Os formatos permitidos son:
-
-<P><B>Encher o branco</B></P>
-<UL>
-<P>Este formato só soporta preguntas de múltiple opción.
-Cada pregunta sepárase cun til (~), e a resposta correcta precédese cun signo de igual (=). Un
-exemplo:
-<BLOCKQUOTE>Cando comezamos a explorar as partes do noso corpo convertímonos en
- estudosos de: {=anatomía e fisioloxía ~reflexoloxía
-~a ciencia ~os experimentos}, e, en certo sentido, seguimos sendo estudantes o
- resto da vida.
-</BLOCKQUOTE>
-
-<P>Máis información: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P><B>AON</B></P>
-<UL>
-<P>Este é o mesmo caso de encher o branco, excepto que logo de ser importadas,
-todas as preguntas convírtense en grupos de catro preguntas de seleccionar a correcta.</P>
-<p>Chámase así en honor a unha empresa que impulsou o desenvolvemento de moitas
-caraterísticas para os cuestionarios.</p>
-</UL>
-
-
-<P><B>Blackboard</B></P>
-<UL>
-<P>Este módulo pode importar preguntas gardadas coa característica de exportar
-preguntas do programa Blackboard. Apóiase na capacidade de compilar funcións
-XML nos seus correspondentes PHP.</P>
-
-<P>Maior información: <? helpbutton("formatblackboard", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Persoal</B></P>
-<UL>
-<P>Se ten o seu propio formato que desexa importar, pode implementalo editando
-mod/quiz/format/custom.php<P>A cantidade de código novo necesaria é bastante pequena.<P>Maior
-información: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P>Máis formatos estanse desenvolvendo, incluíndo WebCT, IMS QTI e calquera outro
-que os usuarios/as de Moodle queiran aportar.</p>

0 comments on commit 9d3f115

Please sign in to comment.