Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 79d9eb1 commit 9d43c4dda98b9681a9fa9c85dc68954c0348e778 koenr committed Aug 12, 2004
Showing with 12 additions and 3 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/error.php
  2. +8 −1 lang/nl/exercise.php
  3. +2 −1 lang/nl/glossary.php
View
3 lang/nl/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
$string['coursegroupunknown'] = 'Het vak dat met groep $a overeenkomt is niet gespecifieerd';
@@ -15,5 +15,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'Onbekend vak \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - onbekende fout';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - gebruiker bestaat al';
+$string['usernotavailable'] = 'Je hebt het recht niet om de detailgegevens van deze gebruiker te zien';
?>
View
9 lang/nl/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['amend'] = 'Wijzig';
$string['amendassessmentelements'] = 'Wijzig beoordelingselementen';
$string['amendtitle'] = 'Wijzig titel';
+$string['analysis'] = 'Analyse';
$string['assess'] = 'Beoordeel';
$string['assessed'] = 'Beoordeeld';
$string['assessment'] = 'Beoordeling';
@@ -24,6 +25,7 @@
$string['comparisonofassessments'] = 'Vergelijking van beoordelingen';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig de verwijdering van $a';
$string['correct'] = 'Juist';
+$string['count'] = 'Meerekenen';
$string['criterion'] = 'Criterium';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deadlineis'] = 'De deadline is $a';
@@ -69,9 +71,12 @@
$string['mail6'] = 'Je beoordeling van de opdracht \'$a\' is herzien';
$string['mail7'] = 'De commentaren die je $a gegeven heeft kunnen gelezen worden bij je opdracht van de oefening';
$string['managingassignment'] = 'Beheer van de oefening';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximum cijfer voor beoordelingen van leerlingen: $a';
$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximum cijfer voor inzendingen: $a';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
+$string['mean'] = 'Gemiddelde';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Oefening';
$string['modulenameplural'] = 'Oefeningen';
$string['movingtophase'] = 'Verplaatsen naar fase $a';
@@ -119,6 +124,7 @@
$string['present'] = 'Aanwezig';
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor aanpassing';
$string['reassess'] = 'Beoordeel opnieuw';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen';
$string['resubmissionfor'] = 'Herinzending voor $a';
$string['resubmitnote'] = '* betekent dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de <b>Laat $a toe opniew in te zenden</b>knop te drukken<br/>
De leerling kan een inzending <b>naar keuze</b> opniew opsturen.';
@@ -138,6 +144,7 @@
$string['scalepresent'] = '2 punten aanwezig/afwezig schaal';
$string['scaleyes'] = '2 punten ja/nee schaal';
$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld evaluatieformulier';
+$string['standarddeviation'] = 'Standaardafwijking';
$string['strict'] = 'Streng';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TOEGELATEN om een herinzending te doen';
$string['studentassessments'] = '$a Beoordelingen';
View
3 lang/nl/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -71,6 +71,7 @@
$string['displayformats'] = 'Bekijk opmaakmogelijkheden';
$string['displayformatssetup'] = 'Instellingen van de opmaakmogelijkheden';
$string['duplicateentry'] = 'Dupliceer item';
+$string['editalways'] = 'Bewerk altijd';
$string['editcategories'] = 'Bewerk categoriën';
$string['editentry'] = 'Bewerk item';
$string['editingcomment'] = 'Bewerk commentaar';

0 comments on commit 9d43c4d

Please sign in to comment.