Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 8930f90 commit 9d91bb17b3fa71ca0b7fd6df63ca1d38e584af86 carlesbellver committed Sep 20, 2004
Showing with 56 additions and 3 deletions.
  1. +7 −1 lang/ca/glossary.php
  2. +49 −2 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -85,6 +85,8 @@
$string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
$string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
+$string['entrysaved'] = 'S\'ha desat aquesta entrada';
+$string['entryupdated'] = 'S\'ha actualitzat aquesta entrada';
$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
@@ -127,6 +129,7 @@
$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
+$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el codi de l\'idioma que cal fer servir quan el vostre paquet d\'idioma no contingui una cadena. Si deixeu aquest camp en blanc s\'utilitzarà l\'anglès. Per exemple: es >>';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
@@ -154,6 +157,9 @@
$string['special'] = 'Especial';
$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
+$string['thischarset'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el conjunt de caràcters del vostre idioma. Teniu en compte que tot el text creat mentre aquest idioma sigui actiu s\'emmagatzemarà amb aquest conjunt de caràcters, de manera que és millor no tornar a canviar-lo. Per exemple: iso-8859-1 >>';
+$string['thisdirection'] = '<< TRADUCTORS: aquesta cadena especifica el sentit del text, que pot ser d\'esquerra a dreta (\'ltr\') o de dreta a esquerra (\'rtl\'). >>';
+$string['thislanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el nom de l\'idioma. Si és possible utilitzeu referències numèriques Unicode >>';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -143,6 +143,19 @@
$string['choosetheme'] = 'Tria tema';
$string['chooseuser'] = 'Tria un usuari';
$string['city'] = 'Població';
+$string['clambroken'] = 'L\'administrador ha habilitat la comprovació de virus, però hi ha algun error de configuració.<br />El vostre fitxer NO s\'ha pogut penjar. S\'ha enviat un correu de notificació a l\'administrador per tal que pugui arreglar-ho.<br />Proveu a penjar el fitxer en un altre moment.
+';
+$string['clamdeletedfile'] = 'S\'ha suprimit el fitxer';
+$string['clamdeletedfilefailed'] = 'No s\'ha pogut suprimir el fitxer';
+$string['clamemailsubject'] = '$a :: Notificació Clam AV';
+$string['clamfailed'] = 'No s\'ha pogut executar Clam AV. El missatge d\'error retornat es $a. Heus ací la sortida de Clam:';
+$string['clamlost'] = 'Moodle ha estat configurat per executar Clam amb cada fitxer que es pengi, pero el camí de Clam AV proporcionat, $a, no és vàlid.';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'A més a més Moodle ha estat configurat de manera que si Clam no es pot executar, els fitxers es tracten com si fossin virus. Això significa que els estudiants no podran penjar cap fitxer mentre no solucioneu el problema. ';
+$string['clammovedfile'] = 'S\'ha mogut el fitxer al directori de quarantena especificat. La nova ubicació és $a.';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'S\'ha mogut el fitxer a un directori de quarantena.';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'No es pot moure el fitxer al directori de quarantena especificat $a. Fins que solucioneu aquest problema els fitxers infectats seran suprimits.
+';
+$string['clamunknownerror'] = 'Error desconegut de Clam.';
$string['cleaningtempdata'] = 'S\'estan netejant les dades temporals';
$string['clicktochange'] = 'feu clic per canviar';
$string['closewindow'] = 'Tanca aquesta finestra';
@@ -153,6 +166,9 @@
$string['configallusersaresitestudents'] = 'En les activitats de la pàgina principal d\'aquest lloc, cal considerar com a estudiants TOTS els usuaris? Si la vostra resposta és \"Sí\", aleshores es permetrà participar com a estudiants en aquestes activitats tots els usuaris que hagin confirmat el seu compte. Si la resposta es \"No\", aleshores només podran prendre part en aquestes activitats aquells usuaris que ja siguin participants d\'algun curs. Només poden actuar com a professors d\'aquestes activitats de la pàgina principal els administradors i aquells professors que hi siguin assignats.';
$string['configautologinguests'] = 'Cal connectar un usuari automàticament com a visitant quan entra en un curs que permet l\'accés als visitants?';
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Tracta els fitxers com si fossin virus';
+$string['configclamdonothing'] = 'Tracta els fitxers com si fossin bons';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Si heu configurat Clam per escanejar els fitxers que es pengin, però la configuració és incorrecta o no es pot executar per alguna raó desconeguda, com s\'hauria de comportar? Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin virus\', els tots els fitxers es mouran a l\'àrea de quarantena o seran suprimits. Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin bons\', els fitxers es mouran al directori de destinació de la manera normal. En tots dos casos, s\'avisarà als administradors que Clam ha fallat. Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin virus\' i per alguna raó Clam no es pot executar (normalment perquè heu introduït un camí incorrecte), TOTS els fitxers que es pengin es mouran a l\'àrea de quarantena o se suprimiran. Tingueu molt de compte amb aquest paràmetre.';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
@@ -187,7 +203,10 @@
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
+$string['configpathtoclam'] = 'Camí de Clam AV. Probablement /usr/bin/clamscan o /usr/clamdscan o quelcom semblant. Cal definir aquest paràmetre per tal d\'executar Clam AV.';
$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Si voleu que Clam AV mogui els fitxers infectats a un directori de quarantena, introduïu-lo aquí. El servidor web ha de tenir-hi permís d\'escriptura. Si deixeu aquest camp en blanc o introduïu un directori inexistent o no s\'hi pot escriure, els fitxers infectats se suprimiran. No poseu la barra final.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Cal executar Clam AV quan es penja un fitxer? Heu de definir un camí correcte en pathtoclam perquè funcioni. (Clam AV és un escanejador de virus gratuït que podeu obtenir en http://www.clamav.net/)';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
@@ -739,7 +758,7 @@
$string['nothingnew'] = 'Cap novetat des de l\'última entrada';
$string['noticenewerbackup'] = 'Aquesta còpia de seguretat ha estat creada amb Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) i és més nova que la vostra instal·lació de Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Això pot donar lloc a algunes inconsistències perquè no es pot garantir la compatibilitat de les còpies cap enrere.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, usuari: $a->info';
-$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Podeu veure aquí aquests registres: $a/course/log.php?id=1&amp;chooselog=1&amp;modid=site_errors';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Podeu veure aquí aquests registres: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Heus ací una llista d\'intents fracassats d\'entrada en $a des de la darrera notificació';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Notificació d\'entrades fracassades';
$string['notincluded'] = 'No inclòs';
@@ -979,12 +998,20 @@
$string['updatingain'] = 'S\'està actualitzant $a->what en $a->in';
$string['upload'] = 'Penja';
$string['uploadafile'] = 'Penja un fitxer';
+$string['uploadedfile'] = 'El fitxer s\'ha penjat amb èxit';
$string['uploadedfileto'] = 'S\'ha penjat $a->file en $a->directory';
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'El fitxer és massa gran (el límit són $a bytes)';
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'La càrrega ha fallat perquè hi ha hagut un problema amb un dels fitxers, $a->name. <br />Heus ací un registre dels problemes:<br />$a->problema<br />Irrecuperable.';
+$string['uploadfilelog'] = 'Registre de càrrega del fitxer $a';
$string['uploadformlimit'] = 'El fitxer supera la mida màxima definida pel formulari';
+$string['uploadlabel'] = 'Títol:';
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer. Segur que n\'havíeu seleccionat un?';
$string['uploadnotallowed'] = 'No es permet penjar fitxers';
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'S\'ha/n suprimit ell/s fitxer/s vell/s de l\'àrea de càrrega';
$string['uploadpartialfile'] = 'Només s\'ha penjat una part del fitxer';
$string['uploadproblem'] = 'S\'ha esdevingut un problema desconegut mentre es penjava el fitxer \'$a\' (potser era massa gran?)';
+$string['uploadrenamedchars'] = 'S\'ha canviat el nom del fitxer $a->oldname a $a->newname perquè contenia caràcters no vàlids.';
+$string['uploadrenamedcollision'] = 'S\'ha canviat el nom del fitxer $a->oldname a $a->newname per un conflicte amb el nom del fitxer.';
$string['uploadserverlimit'] = 'El fitxer supera la mida màxima definida al servidor';
$string['uploadthisfile'] = 'Penja aquest fitxer';
$string['uploadusers'] = 'Carrega usuaris';
@@ -1006,6 +1033,26 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'S\'està utilitzant un curs existent';
$string['version'] = 'Versió';
$string['view'] = 'Visualització';
+$string['virusfound'] = 'Alerta administrador: Clam AV ha trobat un virus en un fitxer penjat per $a->user en el curs $a->course. Heus ací la sortida de Clamscan:';
+$string['virusfoundlater'] = 'S\'ha trobat un virus en un fitxer anomenat $a->filename que heu penjat el $a->date en el curs $a->course. Heus ací un resum dels esdeveniments:
+
+$a->action
+
+Si això era una tasca que havíeu tramès, us caldrà tornar a enviar-la per tal que la vegi el vostre professor.';
+$string['virusfoundlateradmin'] = 'Alerta administrador: s\'ha trobat un virus en un fitxer anomenat $a->filename que heu penjat el $a->date en el curs $a->course. Heus ací un resum dels esdeveniments:
+
+$a->action
+
+S\'ha enviat una notificació a l\'usuari.';
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Alerta administrador: s\'ha trobat un virus en un fitxer anomenat $a->filename. Moodle ha estat incapaç d\'esbrinar quin usuari el va penjar.
+
+Heus ací un resum dels esdeveniments:
+
+$a->action
+';
+$string['virusfoundsubject'] = '$a: s\'ha trobat un virus';
+$string['virusfounduser'] = 'El fitxer que heu penjat, $a->filename, ha estat escanejat i sembla que conté un virus. El fitxer NO s\'ha penjat.';
+$string['virusplaceholder'] = 'S\'ha trobat un virus en aquest fitxer, el qual ha estat mogut o suprimit. S\'ha enviat una notificació a l\'usuari.';
$string['webpage'] = 'Pàgina web';
$string['week'] = 'Setmana';
$string['weekhide'] = 'Oculta aquesta setmana a $a';

0 comments on commit 9d91bb1

Please sign in to comment.