Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080621)

  • Loading branch information...
1 parent b797f83 commit 9ec6d22190cd65c536aefd6b01f59c0ef16c01ab moodlerobot committed Jun 21, 2008
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 install/lang/ca_utf8/installer.php
View
4 install/lang/ca_utf8/installer.php
@@ -36,6 +36,8 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'S\'ha completat la configuració';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
$string['continue'] = 'Continua';
+$string['ctyperecommended'] = 'Es recomana instal·lar l\'extensió de PHP ctype a fi de millorar el rendiment del lloc, especialment si teniu usuaris que treballen amb idiomes no occidentals.';
+$string['ctyperequired'] = 'A hores d\'ara Moodle requereix l\'extensió de PHP ctype, a fi de millorar el rendiment del lloc i oferir compatibilitat amb diferents idiomes.';
$string['curlrecommended'] = 'Es recomana instal·lar la biblioteca opcional Curl a fi d\'habilitar la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
$string['customcheck'] = 'Altres comprovacions';
$string['database'] = 'Base de dades';
@@ -46,7 +48,7 @@
<b>Usuari:</b> fixat a \"root\" per l\'instal·lador<br />
<b>Contrasenya:</b> la contrasenya de l\'usuari \"root\" de la base de dades<br />
<b>Prefix de les taules:</b> prefix opcional per utilitzar en els noms de totes les taules';
-$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
+$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver creat abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
<b>Servidor:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
<b>Nom:</b> nom de la base de dades, p. ex. moodle<br />

0 comments on commit 9ec6d22

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.