Permalink
Browse files

update for Moodle 1.5

  • Loading branch information...
1 parent 73ec9fb commit 9ee425fa14b76e8413e9b310c21057b686db5c74 adamtpaw committed Sep 27, 2005
Showing with 71 additions and 9 deletions.
  1. +18 −1 lang/pl/admin.php
  2. +49 −3 lang/pl/auth.php
  3. +4 −5 lang/pl/hotpot.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widzą wszystkie zdarzenia';
@@ -9,8 +9,25 @@
$string['cachetext'] = 'Długość życia cache tekstu';
$string['calendarsettings'] = 'Kalendarz';
$string['change'] = 'zmiana';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Jeżeli jest wybrane TAK to umożliwiony jest wybór własnego tematu dla kursu (wygląd strony). Tematy kursu unieważniają wybór ogólnego tematu (wygląd strony, użytkowników, albo tematów sesji ) ';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Jeżeli chcesz ograniczyć wszystkie nowe adresy e-mail do poszczególnej domeny (przy tworzeniu kont potwierdzanych e-mailem), to wprowadź tutaj listę tych domen oddzieloną spacjami. Wszystkie inne domeny będą odrzucane. np: <strong>ourcollege.edu.au .gov.au</strong> ';
+$string['configallowunenroll'] = 'Jeżeli jest ustawione \'tak\', studenci mogą samodzielnie wypisywać się z kursów w dowolnym momencie. W przeciwnym wypadku wyłącznie prowadzący i administrotorzy będą mieli do tego prawo.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Czy chcesz zezwolić użytkownikom ukrywać/pokazywać bloki strony?Ta cecha wymaga użycia Javascript i plików coockies to wpływa na stan bloków i są widzialne dla danego użytkownika';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Jeżeli opcja jest włączona to możliwe jest ustawianie własnych tematów (wyglądu strony). przez uzytkowników. Tematy użytkowników unieważniają ogólny temat strony (ale nie temat kursu)';
+$string['configautologinguests'] = 'Czy odwiedzający stronę powinni być automatycznie logowani do kursów z prawami konta gość?';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Traktuj pliki jako wirusy';
$string['configclamdonothing'] = 'Traktuj pliki jako nie uszkodzone';
+$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, to ten kraj będzie wybrany jako domyślny dla nowego konta użytkownika. Jeżeli chcesz żeby użytkownicy ustawiali sami kraj, nic tutaj nie ustawiaj.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jeżeli używana jest autoryzacja przez adresy e-mail, tutaj ustawia się czas w jakim są przyjmowane potwierdzenia od użytkowników. Po tym czasie niepotwierdzone konta zostaną usunięte.';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Żeby odrzucać listy z poszczególnych adresów wymień je tutaj. Inne domeny będą akceptowane. np <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Dla tych którzy wybrali wysyłanie streszczenia codziennie mailem. Można ustawić o której godzinnie codziennie streszczenie będzie wysyłane.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Będzie wyświetlać informacje wybranego użytkownika o poprzednich nieudanych próbach logowania.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'To jest niemożliwe ponieważ wiadomości RSS są wyłączone na tej platformie. Aby to zmienić zmień ustawienia zmiennych w Konfiguracji Administracji.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Opcja pozwala na użycie dowolnych znaków w nazwie użytkownika. Domyślne ustawienie na \'nie\' ogranicza nazwy użytkowników do znaków alfanumerycznych.';
+$string['configgdversion'] = 'Wskazuje zainstalowaną wersje biblioteki GD. Ta wersja jest pokazywana jako domyślna. Nie zmieniaj tej opcji jeśli nie jesteś pewny.';
+$string['configlang'] = 'Wybierz domyślny język dla platformy Moodle. Użytkownicy mogą zmieniać ten wybór później w swoich ustawieniach.';
+$string['configlangdir'] = 'Większość języków jest pisane od lewej do prawej, ale niektóre, jak Arabski i Hebrajski są pisane od proawej do lewej.';
+$string['configlanglist'] = 'Pozostaw puste jeżeli chcesz umożliwić użytkownikom wybór wszystkich dostępnych języków w tej instalacji Moodla. Jeżeli chcesz skrócić listę możliwych języków do wyboru wprowadź tutaj kody tych języków oddzielone przecinkami. Np: en, es_es,fr,it';
$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
$string['configsectionmail'] = 'poczta';
$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
View
@@ -1,8 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+$string['alternatelogin'] = 'Jeżeli wprowadzisz tutaj adres URL, to będzie używany jako strona logowania do tego serwisu. Strona powinna zawierać formularz o właściwości action ustawionej na <strong>\'$a\'</strong> i zwracać pola <strong>username</strong> i <strong>password</strong>.
+<br /> Bądź ostrożny nie wprowadzaj niepoprawnego URL bo możesz zablokować sobie wejście do tej strony. <br/>Pozostaw pole puste żeby używać domyślnej strony logowania.';
+$string['alternateloginurl'] = 'Alternatywny adres URL strony logowania';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'Adres URI serwer (nic jeżeli nie basuje na URI) Np, jeżeli CAS serwer odpowiada pod adresem: host.domaine.fr/CAS/ to<br />cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Włącz to jeżeli chcesz użytkowników uwierzytelnianych przez serwer CAS wstawić do bazy danych Moodle. Jeżeli nie włączysz to tylko użytkownicy istniejący w bazie Moodle będą mogli się logować.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Włącz to jeżeli chcesz wykorzystywać autoryzacje serwer CAS';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Nazwa serwer CAS <br/> np:host.domain.fr';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Niestety, Twój login jest błędny - autoryzacja nie powiodła się';
$string['auth_cas_language'] = 'Wybierz język';
+$string['auth_cas_port'] = 'Na którym porcie nasłuchuje serwer CAS';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'Konfiguracja serwera cAS';
+$string['auth_cas_text'] = 'Bezpieczne połączenie';
+$string['auth_cas_version'] = 'Wersja CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'Metoda używa serwea CAS (Central Authentication Service) do uwierzytelnienia użytkowników w środowisku Single Sign On (SSO). Możesz też użyć uwierzytelniania LDAP. Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są zgodne z CAS, Moodle utworzy nowego użytkownika w swojej bazie danych, pobierając wymagane atrybuty użytkownika z LDAP. Przy następnych logowaniach tylko nazwa użytkownika i hasło będą sprawdzane.';
+$string['auth_castitle'] = 'Użyj serwera CAS (SSO)';
+$string['auth_common_settings'] = 'Ustawienia wspólne';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Mapuj dane';
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <b>pól zewnętrznej bazy danych</b>, które tutaj określasz. <br />Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <br /> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
@@ -24,20 +40,34 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Hasło do powyższgo konta.';
$string['auth_fctitle'] = 'Używaj serwera FirstClass';
$string['auth_fcuserid'] = 'ID użytkownika dla konta FirstClass z prawami Subadministratora.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Zablokowane wartość';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Zablokowana wartość:</b>Jeżeli włączona, to będzie zapobiegać użytkownikom Moodla i administratorom edycje bespośrednio tego pola. Używaj tej opcji jeżeli zachowujecsz te dane w zewnętrznym systemie autoryzacji. ';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Zablokuj dane użytkownika';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Możesz zablokować pola z danymi użytkownika. Jest to użyteczne gdy dane są utrzymywane ręcznie przez administratora przez edycje profila użytkownika lub uaktualniane/przesyłane przez użycie funkcjonalości\"prześlij użytkowników\". Jeżeli zablokujesz pola wymagane prze Moodle, upewnij się że dostarczasz tych danych podczas tworzenia konta użytkownika ; albo konta będą nie zdatne do użytku.</p><p>Uważaj ustawiając blokady, \'zablokowanie pustych\' może powodować problemy.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Użyj serwera IMAP';
$string['auth_imaptype'] = 'Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Hasło dla funkcji bind-user';
+$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'utawienia BIND';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem \';\', np. \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem \';\'. Przykładowa lista: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Wybierz NIE do wyłączenia sprawdzania ważności hasła lub czytania przez LDAP (passwordexpiration time) czasu ważności hasła';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Liczba dni przed wygaśnięciem hasła kiedy jest wyświetlane ostrzeżenie.';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Opcjonalnie: Unieważnia atrybut LDAP (passwordExpiration Time) który przechowuje czas ważności hasła, ';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Opcjonalnie: Unieważnij atrybut gracelogin (jak często uzytkownik może odmawiać zmiany wygasłego hasła)';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Włącza wspierania gracelogin w LDAP. Po wygaśnięciu hasła użytkownik może się zalogować dopóki licznik nie zejdzie do zera Włączając tę funkcję zostanie wyświetlony komunikat jeśli hasło wygaśnie.
+';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ host LDAP za pomocą adresu URL, np. \'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Opcje logowania';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Ustawienia ważności hasła w LDAP';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Ustawienia serwer LDAP';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
@@ -53,6 +83,8 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'Użyj serwera NNTP';
$string['auth_nonedescription'] = 'Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Brak uwierzytelniania';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'Twoje hasło traci ważność. Chcesz teraz zmienić hasło?';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Twoje hasło traci ważność za $a dni. Chcesz teraz zmienić hasło?';
$string['auth_pop3description'] = 'Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nazwa skrzynki pocztowej, z którą mam próbować się łączyć (zwykle INBOX).';
@@ -64,13 +96,27 @@
$string['auth_usernameexists'] = 'Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.';
$string['authenticationoptions'] = 'Opcje uwierzytelniania';
$string['authinstructions'] = 'Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.';
-$string['changepassword'] = 'Zmień adres URL hasła';
+$string['changepassword'] = 'Adres URL gdzie można zmiany hasła';
$string['changepasswordhelp'] = 'Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Wybierz sposób uwierzytelniania';
+$string['createchangepassword'] = 'Utwórz jeżeli opuszczone - wymuś zmianę';
+$string['createpassword'] = 'Utwórz jeżeli opuszczone';
+$string['forcechangepassword'] = 'Wymuś zmianę hasła';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu do systemu Moodle.';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do systemu Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Przycisk logowania jako gość';
+$string['infilefield'] = 'Pole wymagane w pliku';
$string['instructions'] = 'Instrukcje';
+$string['locked'] = 'Zablokowano';
$string['md5'] = 'Kodowanie MD5';
$string['plaintext'] = 'Zwykły tekst';
$string['showguestlogin'] = 'Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość';
+$string['stdchangepassword'] = 'Użyj standardowej strony zmiany hasła';
+$string['unlocked'] = 'Odblokuj';
+$string['unlockedifempty'] = 'Odblokuj jeżeli puste';
+$string['update_never'] = 'Nigdy';
+$string['update_oncreate'] = 'Po utworzeniu';
+$string['update_onlogin'] = 'Po każdym logowaniu';
+$string['update_onupdate'] = 'Po uaktualnieniu';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['abandoned'] = 'Zaniechany';
@@ -31,13 +31,12 @@
$string['navigation_buttons'] = 'Hot Potatoes przyciski quizu';
$string['navigation_frame'] = 'Ramka nawigacji moodle';
$string['navigation_give_up'] = 'Pojedyñczy przycisk \"zaniechaj\"';
-$string['navigation_iframe'] = 'osadzony &lt;IFRAME&gt;';
+$string['navigation_iframe'] = 'osadzony <IFRAME>';
$string['navigation_none'] = 'Nikt';
$string['noactivity'] = 'Nie aktywny';
-$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona.
-';
+$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona. ';
$string['outputformat'] = 'format wy¶wietlania';
-$string['outputformat_best'] = 'lepszy';
+$string['outputformat_best'] = 'najlepszy';
$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
$string['outputformat_mobile'] = 'Zdalny';
$string['outputformat_v3'] = 'v3';

0 comments on commit 9ee425f

Please sign in to comment.