Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070226)

  • Loading branch information...
1 parent d550a14 commit 9f5ceda372a5cb6ba6904148caf75fdb14646862 moodler committed Feb 26, 2007
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
  2. +2 −2 install/lang/ko_utf8/installer.php
  3. +6 −2 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['next'] = 'Další';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Pro běh síťových funkcionalit (\"Moodle Networking\") je potřeba nainstalovat volitelnou knihovnu OpenSSL.';
+$string['parentlanguage'] = '<< Překladatelé: Pokud Váš jazyk má \"nadřazený\" jazyk\", který má Moodle používat v případech, kdy řetězce ve vašem jazykovém balíčku chybí, specifikujte jeho kód zde. Příklad: nl >>';
$string['pass'] = 'V pořádku';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['php50restricted'] = 'V PHP 5.0.x bylo nalezeno množství chyb; přejděte buď na vyšší verzi 5.1.x, nebo na nižší verzi 4.3.x či 4.4.x.';
@@ -185,7 +185,7 @@
$string['pass'] = '통과';
$string['password'] = '비밀번호';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PGSQL 익스텐션으로 PHP가 PostgreSQL 서버와 통신하도록 적절히 설정되지 않았습니다. php.ini 파일을 점검하거나 PHP를 다시 컴파일 하십시오.';
-$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x 는 약간의 버그가 보고되었습니다. 5.1.x로 판올림 하시던가, 아니면 4.3.x 혹은 4.4.x로 바꿔주시기 바랍니다.';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x 는 약간의 버그가 보고되었습니다. 5.1.x로 판올림 하던가, 아니면 4.3.x 혹은 4.4.x로 바꿔주기 바랍니다.';
$string['phpversion'] = 'php버젼';
$string['phpversionerror'] = 'php 버젼은 최소한 4.3.0 혹은 5.1.0. 이상 이어야합니다.(5.0.x는 버그가 있다고 알려져 있습니다)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>무들은 적어도 PHP4.3.0 혹은 5.1.0. 이상 이어야합니다.(5.0.x는 버그가 있다고 알려져 있습니다)</p>
@@ -205,7 +205,7 @@
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = '한국어';
$string['unicoderecommended'] = '모든 자료를 유니코드(UTF-8)로 저장해야 합니다. 새 설정은 기본 문자코드가 유니코드로 저장되어 있다고 가정하고 작동이 됩니다. 만일 업그레이드 중이라면 반드시 UTF-8 변환과정을 수행하여야만 합니다.(관리화면 참조)';
-$string['unicoderequired'] = '여러분의 모든 자료가 유니코드(UTF-8)로 저장되야 합니다. 새 설정은 기본 문자코드가 유니코드로 저장되어 있다고 가정하고 작동이 됩니다. 만일 업그레이드 중이라면 반드시 UTF-8 변환과정을 수행하여야만 합니다.(관리화면 참조)';
+$string['unicoderequired'] = '모든 자료가 유니코드(UTF-8)로 저장되야 합니다. 새 설정은 기본 문자코드가 유니코드로 저장되어 있다고 가정하고 작동이 됩니다. 만일 업그레이드 중이라면 반드시 UTF-8 변환과정을 수행하여야만 합니다.(관리화면 참조)';
$string['user'] = '사용자';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = '당신의 컴퓨터에 <strong>$a->packname $a->packversion</strong> 패키지를 성공적으로 설치한 것을 축하합니다!';
@@ -36,6 +36,7 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurácia ukončená';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle so pokusil uložiť súbor s konfiguráciou do koreňového adresára inštalácie Moodle.';
$string['continue'] = 'Pokračovať';
+$string['curlrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je potřebné nainštalovať voliteľnú knižnicu Curl.';
$string['database'] = 'Databáza';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Teraz musíte nastaviť pripojenie k databáze, kam si bude Moodle ukladať väčšinu svojich údajov. Táto databáza môže byť vytvorená inštalátorom automaticky podľa následujúcího nastavenia.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Typ:</b> inštalátor nastaví na \"mysql\"<br />
@@ -78,7 +79,7 @@
$string['downloadlanguagehead'] = 'Stiahnuť jazykový balíček';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'V inštalácii je možné pokračovať v jazyku \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Teraz máte možnosť si stiahnuť si niektorý z jazykových balíčkov Moodle a pokračovať v tomto jazyku.<br /><br />Ak si práve nemôžete alebo nechcete stiahnuť jazykový balíček, bude inštalačný proces pokračovať v angličtine. Jazykové balíčky si budete môcť stiahnuť aj neskôr po ukončení inštalácie.';
-$string['environmenterrortodo'] = 'Pre pokračovanie v inštalácii tejto verzie Moodle je nutné nejprv vyriešiť problémy v programovom prostredí (chyby) serveru uvedené výššie!';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Pre pokračovanie v inštalácii tejto verzie Moodle je nutné najprv vyriešiť problémy v programovom prostredí (chyby) serveru uvedené vyššie!';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostredia...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'doporučený komponent';
$string['environmentrecommendversion'] = 'doporučená je verzia $a->needed, teraz používate verziu $a->current';
@@ -111,7 +112,7 @@
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Toto by malo byť vypnuté';
-$string['mbstringrecommended'] = 'Inštalácia voliteľnej knižnice ICONV je vysoko doporučovaná, pretože zvyšuje výkon stránok, najmä ak používate makčeňové jazyky - napr. slovenčinu.';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Inštalácia voliteľnej knižnice MBSTRING je vysoko doporučovaná, pretože zvyšuje výkon stránok, najmä ak používate makčeňové jazyky - napr. slovenčinu.';
$string['memorylimit'] = 'Limit pamäte';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP limit pamäte je nastavený na minimum...S týmto môžete mať neskôr problémy.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP limit pamäte pre Váš server je momentálne nastavený na $a.</p>
@@ -133,6 +134,7 @@
$string['name'] = 'Meno';
$string['next'] = 'Ďalší';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['opensslrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je treba nainštalovať voliteľnú knižnicu OpenSSL.';
$string['parentlanguage'] = '<< PREKLADATELIA: Ak Váš jazyk má Nadradený jazyk, ktorý by mal Moodle používať pri chýbajúcich reťazcoch, potom tu špecifikujte jeho kód. Ak necháte prázdne, použije sa angličtina. Príklad: nl >>';
$string['pass'] = 'Prejsť';
$string['password'] = 'Heslo';
@@ -154,6 +156,8 @@
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Slovenčina';
+$string['unicoderecommended'] = 'Doporučujeme ukladanie dat v kódovaní Unicode (UTF-8). Nové inštalácie by mali byť založené nad databázou s východzím kódovaním Unicode. Ak prechádzate z nižších verzií, mali by ste premigrovať na UTF-8 (viď stránku Administratíva).';
+$string['unicoderequired'] = 'Je nutné ukládanie dát v kódovaní Unicode (UTF-8). Nové inštalácie musia byť založené nad databázou s východzím kódovaním Unicode. Ak prechádzate z nižších verzií, mali by ste premigrovať na UTF-8 (viď stránku Administratíva).';
$string['user'] = 'Používateľ';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Podarilo so vám úspešne nainštalovať a spustiť balíček <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Gratulujeme!';

0 comments on commit 9f5ceda

Please sign in to comment.