Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Merge branch 'AMOS-install-strings' of git://github.com/mudrd8mz/moodle

  • Loading branch information...
commit a052bf8ba0929a04318a8b0c3d7d808a5a12ea3c 2 parents 8fc84ff + a4f9369
Petr Skoda skodak authored
3  install/lang/ca/admin.php
@@ -28,6 +28,8 @@
28 28 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 29 */
30 30
  31 +$string['clianswerno'] = 'No';
  32 +$string['cliansweryes'] = 'Sí';
31 33 $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Error, valor incorrecte "{$a->value}" per a "{$a->option}"';
32 34 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecte, si us plau, torneu-ho a provar.';
33 35 $string['clitypevalue'] = 'Valor de tipus';
@@ -35,5 +37,6 @@
35 37 $string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
36 38 {$a}
37 39 L\'opció --help us orientarà.';
  40 +$string['cliyesnoprompt'] = 'Escriu y (significa Sí) o n (significa No)';
38 41 $string['environmentrequireinstall'] = 'es requereix instal·lar/habilitar';
39 42 $string['environmentrequireversion'] = 'esteu executant la versió {$a->current} i es requereix la {$a->needed}';
38 install/lang/pl/install.php
@@ -35,33 +35,37 @@
35 35 $string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
36 36 $string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
37 37 $string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
38   -$string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
  38 +$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
39 39 $string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
40 40 $string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
41 41 $string['installation'] = 'Instalacja';
42   -$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie jest zainstalowany. Instalacja będzie przebiegać dalej po angielsku.';
43   -$string['memorylimithelp'] = 'Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
  42 +$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
  43 +$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na {$a}.</p>
44 44
45 45 <p> Może to stworzyć sytuację, w której Moodle będzie miał w przyszłości problemy z pamięcią, zwłaszcza jeśli masz udostępnionych wiele modułów i/lub wielu użytkowników.</p>
46 46
47   -<p> Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
48   -Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować: </p>
  47 +<p>Jeśli jest to możliwe, zalecamy ustawienie konfiguracji PHP z wyższym limitem, np. 40M.
  48 +Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji, których możesz spróbować:</p>
49 49 <ol>
50   -<li> Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
51   -Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci. </li>
52   -<li> Jeśli masz dostęp do swojego pliku php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkođci 40M. Jeśli nie posiadasz tego dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
53   -<li> Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
54   -<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
55   -<p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
  50 +<li>Jeśli możesz przekompiluj PHP za pomocą <i>--enable-memory-limit</i>.
  51 +Pozwoli to Moodle ustawić samoczynnie limit pamięci.</li>
  52 +<li>Jeśli masz dostęp do pliku konfiguracyjnego php.ini, możesz w nim zmienić ustawienie <b>memory_limit</b> do wielkości np. 40M. W przypadku, gdy nie posiadasz dostępu możesz poprosić swojego administratora aby zrobił to za Ciebie.</li>
  53 +<li>Na niektórych serwerach PHP można stworzyć plik. htaccess w katalogu Moodle zawierający poniższą linię:
  54 +<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
  55 +<p>Jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to poprawne działanie <b>wszystkich</b> stron PHP (ujrzysz błędy na wyświetlanych stronach), wtedy będziesz musiał usunąć plik .htaccess.</p></li>
  56 +</ol>';
  57 +$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
  58 +$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
  59 +$string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
56 60 $string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
57   -$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p>
  61 +$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
58 62 <p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
59   -<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
  63 +<p>Musisz uaktualnić wersję PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!<br />(W przypadku wersji 5.0.x możesz dokonać downgrade do wersji 4.4.x)</p>';
60 64 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
61   -$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na swoim komputerze.';
  65 +$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę, ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na swoim komputerze.';
62 66 $string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>{$a->installername}</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
63   -$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
  67 +$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
64 68 $string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>{$a->installername}</strong> jest <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencji.';
65   -$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
66   -$string['welcomep70'] = 'Kliknij "Dalej" żeby kontynuować instalację Moodle';
  69 +$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację <strong>Moodle</strong> na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne, lub opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb.';
  70 +$string['welcomep70'] = 'Kliknij przycisk "Dalej" żeby kontynuować instalację <strong>Moodle</strong>.';
67 71 $string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';
17 install/lang/pt_br/install.php
@@ -33,6 +33,8 @@
33 33 $string['chooselanguagehead'] = 'Escolha um idioma';
34 34 $string['chooselanguagesub'] = 'Escolha um idioma a ser usado durante a instalação. Após a instalação você pode definir o idioma principal do site e outros idiomas a serem utilizados pelos usuários.';
35 35 $string['clialreadyinstalled'] = 'O arquivo config.php já existe, por favor use admin/cli/upgrade.php, se você quiser atualizar o seu site.';
  36 +$string['cliinstallheader'] = 'Programa de instalação por linha de comando do Moodle {$a}';
  37 +$string['databasehost'] = 'Host da Base de Dados.';
36 38 $string['databasename'] = 'Nome da Base de Dados';
37 39 $string['databasetypehead'] = 'Escolha o driver da base de dados';
38 40 $string['dataroot'] = 'Diretório de Dados';
@@ -55,16 +57,25 @@
55 57 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
56 58 <p>Alguns servidores não aceitam este procedimento e <b>todas</b> as páginas PHP do servidor ficam bloqueadas ou imprimem mensagens de erro. Neste caso será necessário excluir o arquivo .htaccess .</p>
57 59 </li></ol>';
  60 +$string['paths'] = 'Caminhos';
  61 +$string['pathserrcreatedataroot'] = 'O Diretório de Dados ({&a->dataroot}) não pode ser criado pelo instalador.';
  62 +$string['pathshead'] = 'Confirme os caminhos';
  63 +$string['pathsrodataroot'] = 'O Diretório de Dados raiz não pode ser acessada para escrita.';
  64 +$string['pathsroparentdataroot'] = 'O diretório pai ({$a->parent}) não pode ser escrito. O diretório de dados ({$a->dataroot)) não pode ser criado pelo instalador.';
  65 +$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns poucos webhosts usam /admin como um URL especial para acesso ao painel de controle ou outras coisas. Infelizmente isto conflita com a localizaçao padrão das páginas do administrador Moodle. Você pode corrigir isso renomeando a pasta admin na sua instalação, e colocando esse novo nome aqui. Por exemplo: <em>moodleadmin</em>. Isto irá corrigir os links das páginas do administrador Moodle.';
58 66 $string['pathssubdataroot'] = 'Você precisa de um local onde o Moodle possa salvar arquivos enviados. Este diretório deve possuir permissões de leitura e escrita pelo usuário do servidor web
59 67 (geralmente \'nobody\' ou \'apache \'), mas não deverá ser acessível diretamente através da web. O instalador irá tentar criá-lo se ele não existir.';
60 68 $string['pathssubdirroot'] = 'Caminho completo do diretório para instalação do Moddle.';
61 69 $string['pathssubwwwroot'] = 'Endereço web completo onde o Moodle será acessado.
62 70 Não é possível acessar o Moodle usando múltiplos endereços. Se seu site tem múltiplos endereços públicos você deve configurar redirecionamentos permantentes em todos eles exceto esse. Se seu site é acessado tanto da Intranet como Internet, use o endereço público aqui e configure o DNS para que os usuários da Intranet possam usar o endereço público também. Se o endereço não estiver correto, por favo mude a URL no seu navegador para reiniciar a instalação com um valor diferente.';
  71 +$string['pathsunsecuredataroot'] = 'A localização da pasta de dados não é segura.';
63 72 $string['pathswrongadmindir'] = 'Diretório Admin não existe';
  73 +$string['phpextension'] = 'Extensão PHP {$a}';
64 74 $string['phpversion'] = 'Versão do PHP';
65   -$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requer a versão 4.1.0 de PHP ou posterior.</p>
66   -<p>A sua versão é {$a}</p>
67   -<p>Atualize a versão do PHP!</p>';
  75 +$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requer a versão 4.3.0 de PHP ou posterior.</p>
  76 +<p>A sua versão é a {$a}</p>
  77 +<p>Atualize a versão do PHP!</p>
  78 +(atenção, a versão 5.0.x tem muitos problemas - use a versão 5.1.0 ou a 4.4)';
68 79 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
69 80 $string['welcomep20'] = 'Se você chegou nesta página, o pacote <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> foi instalado. Parabéns!';
70 81 $string['welcomep30'] = 'Esta versão do <strong>{$a->installername}</strong> inclui as aplicações para a criação de um ambiente em que <strong>Moodle</strong> possa operar:';
2  install/lang/sv/admin.php
@@ -30,8 +30,10 @@
30 30
31 31 $string['clianswerno'] = 'n';
32 32 $string['cliansweryes'] = 'y';
  33 +$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Fel, värdet "{$a->value}" för "{$a->option}" är inte korrekt.';
33 34 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Felaktigt värde, var snäll och försök igen';
34 35 $string['clitypevalue'] = 'Värde för typ';
  36 +$string['clitypevaluedefault'] = 'skriv in värdet, klicka på "Enter" om Du vill använda standardvärdet ({$a})';
35 37 $string['cliunknowoption'] = 'Ej identifierade alternativ: {$a} Var snäll och använd alternativet Hjälp.';
36 38 $string['cliyesnoprompt'] = 'skriv in y (betyder ja) eller n (betyder nej)';
37 39 $string['environmentrequireinstall'] = 'är nödvändig att installera/aktivera';

0 comments on commit a052bf8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.