Browse files

Moodle 1.5.2 -nowe pliki pomocy

  • Loading branch information...
1 parent 7505cd1 commit a072684a9687c9607bbd5f27b879d33113cc14b7 adamtpaw committed Sep 7, 2005
View
3 lang/pl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
@@ -184,6 +184,7 @@
$string['trackingoff'] = 'wyłącz';
$string['trackingon'] = 'włącz';
$string['trackingoptional'] = 'Opcjonalnie';
+$string['trackingtype'] = 'Przeczytać obserwacje dla tego forum?';
$string['unread'] = 'Nieprzeczytane';
$string['unreadposts'] = 'Nieprzeczytane posty';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a nieprzeczytanych postów';
View
8 lang/pl/help/choice/limit.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Ograniczenia głosowania</b></p>
+
+<p> Pozwala ograniczyć ile głosów można oddać na daną opcje</p>
+
+<p> Jeżeli jest włączony, to przy każdej opcji wyboru można ustawić ilość możliwych głosów.
+Każdy głos na daną opcje powoduje umniejszenie liczby możliwych głosów. Kiedy dojdzie do zera, nie można głosować za daną opcją.</p>
+
+<p> Jeżeli ograniczenie jest wyłączone mozna oddawać dowolną liczbę głosów</p>
View
7 lang/pl/help/forum/trackingtype.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Obserwowanie forum</b></p>
+<p>Jeżeli opcja obserwowania jest włączona, użytkownicy może obserwować przeczytane i nieprzeczytane wiadomości w forach i dyskusjach. Prowadzący może wymusić obserwowanie forum używający tego ustawienia. </p>
+
+<p>Tam są trzy możliwe opcje do ustawienia:
+ <ul>
+<li> Nieobowiązujący [domyślny ]: studenci mogą włączać i wyłączać obserwowanie forum. <li>Włączony: Obserwowanie forum jest zawsze włączone.
+<li>Wyłączone: Obserwowanie forum jest zawsze wyłączone.
View
7 lang/pl/help/glossary/aliases2.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Aliasy</b></p>
+
+<p>Słownik umożliwia zapisanie aliasu czyli alternatywnej nazwy dla każdego terminu.</p>
+
+<p><b> Wprawadż aliasy w nowej linii </b> (nie używaj przecinków). </p>
+
+<p>Alias moze być używany jak alternatywna nazwa do hasła. Na przykład, jeżeli używacie w słowniku auto-linkowania alias będzie używany (główne hasło też) jako link do tego hasła</p>
View
6 lang/pl/help/glossary/allowprintview.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Pozwolenie wydruku</b></p>
+
+<p>Można pozwolić lub zabronić studentom wydruk słownika
+<p> Można włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla studentów.
+
+<p>Prowadzący zawsze ma możliwość drukowania.
View
5 lang/pl/help/glossary/attachment.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Załączniki</b></p>
+
+<p>Możesz załączyć jeden plik do hasła w słowniku. Plik będzie przesłany na serwer i przechowywany razem z hasłem w słowniku</p>
+
+<p>Plik może być dowolnego typu, najlepiej jednak żeby plik używał standardowego 3-literowego rozszerzenia. To ułatwi innym pobranie i oglądanie załącznika.</p>
View
12 lang/pl/help/hotpot/analysistable.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Analiza</b></p>
+
+<p>Tablica zawiera lista odpowiedzi na każde pytanie i częstotliwość każdej odpowiedzi. </p>
+
+ul>
+
+ <li>Częstotliwość<b>poprawnych odpowiedzi</b> jest pokazana <font color="red"><b>kolorem czerwonym</b></font>.</li>
+ <li>Częstotliwość<b>niepoprawnych odpowiedzi</b> jest pokazana <font color="blue"><b>kolorem niebieskim</b></font>.</li>
+ <li>Częstotliwość<b>braku odpowiedzi</b> jest pokazana <font color="brown"><b>kolorem brązowym</b></font>.</li>
+ <li>Częstotliwość<b>danych numerycznych</b> jest pokazana <font color="green"><b>kolorem zielonym</b></font>.</li>
+
+</ul>
View
2 lang/pl/help/lesson/bgcolor.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Kolor t³a</b></p>
+<p>6 literowy kod oznaczaj±cy kolor t³a dla slajdów</p>
View
4 lang/pl/help/lesson/custom.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Wystawianie punktów</b></p>
+
+<p>Pozwala ustalać liczbę punktów dla każdej odpowiedzi. Odpowiedzi mogą mieć negatywne albo pozytywne wartości. Importowane pytania automatycznie będą miały ustawiane 1 punkt dla poprawnych odpowiedzi i 0 dla nieprawidłowych, można to zmienić po skończeniu importowania.
+</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/deleteattempts.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Usuń próby tego studenta<b></p>
+
+<p> Wprowadzając nazwę użytkownika i zapisując zmiany można usunąć próby i wystawione oceny dla tego użytkownika, w obrębie tej lekcji</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/displayleft.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Wyświetl lewe menu</b></p>
+
+<p>Będzie pokazywać listę stron (Tablice wątków ) w lekcji. Nie będzie pokazywane domyślnie ( można wybierać co ma być pokazane). </p>
View
3 lang/pl/help/lesson/height.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Wyskokość</b></p>
+
+<p> Liczba określająca w pikselach wyskość pokazywanych slajdów. </p>
View
4 lang/pl/help/lesson/highscores.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Pokaż liste punktów</b></p>
+
+<p>Pozwala pokazać lista najwyżej ocenionych studentów dla lekcji. Studenci którzy dostają wysokie wyniki mają możliwość wpisania się na tę listę. Studenci sami wpisują imion (nick) pod jakim figurują na liście. Tu jest filtr 'badwords', który sprawdza czy wprowadzane imiona(nick) nie znajduja się na liście ocenzurowanych.</p>
+ <p>Lista nie jest właczana gdy jest włączona opcja "praktyki"
View
3 lang/pl/help/lesson/index.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p>Lekcja</p><ul><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=grade.html"> Oceny za lekcje </a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=handlingofretakes.html"> Wycofane opracowanie</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=import.html"> Importowanie nowych pytañ</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=jumpto.html"> £±cza</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxanswers.html"> Maksymalna Liczba Odpowiedzi w Lekcji
+</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxattempts.html"> Maksymalna Liczba Prób Odpowiedzi w Lekcji (przez studentów)
+a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=maxpages.html"> Liczba stron (kart w lekcji)</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=minquestions.html"> Minimalna liczba pytañ w lekcji</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=nextpageaction.html"> Akcja po poprawnym odpowiedzeniu na pytanie</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=overview.html"> Skrót</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=questionoption.html"> Opcje pytania</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=questiontypes.html"> Typ pytania</a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=retake.html"> pozwól zmieniaæ studentom odpowiedzi </a></li><li> <a href="help.php?module=lesson&amp;file=useeditor.html"> U¿yj edytora HTML</a></li></ul>
View
2 lang/pl/help/lesson/lessondefault.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Domyślne ustawienia lekcji</b></p>
+<p> Wybranie tak i zachowanie lekcji, spowoduje że ustawienia tej lekcji będą domyślne dla kolejnych lekcji tworzonych w tym kursie. </p>
View
2 lang/pl/help/lesson/maxhighscores.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Liczba wyświetlanych pozycji na liście najlepiej ocenionych:</b></p>
+<p>Liczba wyświetlanych pozycji na liście najlepiej ocenionych</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/maxtime.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Limit czasu</b></p>
+
+<p> Liczba minut okre¶laj±ca czas trwania zadania</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/modattempts.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Zmiana odpowiedzi</b></p>
+
+<p> Można pozwolić studentowi wracać do poprzednich pytań aby mógł dokonać zmian</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/password.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Has³o</b></p>
+
+<p>Je¿eli ustawi³e¶ Chroñ lekcje has³em na tak, to tutaj wprowad¼ has³o</p>
View
2 lang/pl/help/lesson/practice.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Praktyki</b></p>
+<p> Jeżeli lekcja jest ustawiona jako praktyka, wtedy nie bedzie pokazywany dzienniczek ocen</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/review.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Wyświetl przycisk zmian</b></p>
+
+<p>Po niepoprawnej odpowiedzi będzie wyświetlony przycisk, pozwalający na zmianę odpowiedzi. Przycisk nie wyświetli się w przypadku pytania typu essej. </p>
View
4 lang/pl/help/lesson/slideshow.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Pokaz slajdów</b></p>
+
+<p> Można wyświetlić lekcję jako pokaz slajdów, z ustaloną wysokością, szerokościa i kolorem tła. Bazując na CSS pasek przewijania będzie wyświetlany wtedy gdy szerokość lub wysokość okna jest przewyższana przez zawartość strony.
+Przyciski "Następny" i "Poprzedni" będą dostępne po lewej stronie wtedy gdy wybrana będzie opcja lewe menu. Inaczej będą umieszczone poniżej slajdu</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/timed.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Ograniczona w czasie</b></p>
+
+<p> Można ograniczyć czas trwania lekcji. Studenci widzą licznik a czas trwania lekcji jest zapisywany w bazie danych. Dzięki możliwości JavaScript, licznik czasu nie wyrzuca studenta z lekcji po upływie określonego czasu trwania lekcji, jednak nie liczy opowiedzi udzielonej po tym czasie. Czas w bazie danych jest sprawdzany za każdym razem gdy student zatwierdzi odpowiedź </p>
View
3 lang/pl/help/lesson/tree.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Widok drzewa</b></p>
+
+<p> Można pokazać liste stron i pytań zawartych w lekcji jako łącza. Strony będą zaznaczone na niebiesko a pytania na czerwono. Jest to poręczne przy przeglądaniu lekcji z wieloma stronami</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/usepassword.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Chroñ lekcje has³em:</b></p>
+
+<p> Mo¿na chroniæ dostêp do lekcji ustalaj±c has³o dostêpu. Osoby które nie znaj± has³a nie bêd± mog³y przegl±daæ lekcji.</p>
View
3 lang/pl/help/lesson/width.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Szeroko¶æ</b></p>
+
+<p> Liczba okre¶laj±ca w pikselach szeroko¶æ pokazywanych slajdów. </p>
View
8 lang/pl/help/workshop/gradinggrade.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Stopień za oceny Studenta</b></p>
+<p> Jest to maksymalny stopień jaki można dać studentom za otrzymane oceny podczas pracy. Jest to stopień wystawiony za ich oceny. Stopnie są obliczane w module warsztaty porównanie oceny z "najlepszą" oceną za te samo zadanie. "Najlepszą" oceną jest ta która jest najbliższa średniej wszystkich ocen.(Może być średnia ważona, jeżeli prowadzący ustawi wagi większe niż jeden). Jeżeli jest tylko jedna ocena za zadanie to jest ona wzięta jako najlepsza. Jeżeli są dwie oceny za zadanie, obie są uważane za "najlepsze". Tylko gdy jest trzy lub więcej ocen moduł liczy między nimi różnice.</p>
+
+<p>Ten stopień czasem jest nazywany "stopniowaniem stopni" i <i><b>nie jest </b></i>maksymalnym stopieniem dawanym za pracę, ten jest nazwany "stopień za zadanie". </p>
+
+<p>Stopień studenta z warsztatu jest sumą tego stopnia i stopnia za zadanie/zadania. Jeżeli maksymalny stopień dla Studenckich ocen jest 20 i maksymalny stopień za zadanie jest do 80, to maksymalny stopień dla warsztatu jest 100 </p>
+
+<p>Ta wartość może być zmieniana w każdej chwili i stopnie zostaną przeliczone. </p>
View
1 lang/pl/help/workshop/usepassword.html
@@ -0,0 +1 @@
+<p align="center"><b>U¿yj has³a</b></p>
View
10 lang/pl/hotpot.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['abandoned'] = 'Zaniechany';
@@ -28,8 +28,16 @@
$string['modulenameplural'] = 'Quizy Hot Potatoes';
$string['navigation'] = 'Nawigacja';
$string['navigation_bar'] = 'Pasek nawigacyjny moodla';
+$string['navigation_buttons'] = 'Hot Potatoes przyciski quizu';
+$string['navigation_frame'] = 'Ramka nawigacji moodle';
+$string['navigation_give_up'] = 'Pojedyñczy przycisk \"zaniechaj\"';
+$string['navigation_iframe'] = 'osadzony &lt;IFRAME&gt;';
+$string['navigation_none'] = 'Nikt';
$string['noactivity'] = 'Nie aktywny';
+$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona.
+';
$string['outputformat'] = 'format wy¶wietlania';
+$string['outputformat_best'] = 'lepszy';
$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
$string['outputformat_mobile'] = 'Zdalny';
$string['outputformat_v3'] = 'v3';
View
2 lang/pl/moodle.php
@@ -1056,6 +1056,8 @@
Użytkownik także był zawiadamiany. ';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Znaleziono wirusa';
+$string['virusfounduser'] = 'Plik przesyłan $a->filename, był skanowany przez program antywirusowy i został znaleziony wirus. Plik nie został przesłany.';
+$string['virusplaceholder'] = 'Plik który był przesyłany zawiera wirusa i został przesunięty lub usunięty. Użytkownik powiadomiony';
$string['visibletostudents'] = 'pokaż studenta $a';
$string['webpage'] = 'Strona WWW';
$string['week'] = 'Tydzień';
View
7 lang/pl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['acceptederror'] = 'Zaakceptowany błąd';
@@ -259,6 +259,7 @@
$string['optional'] = 'opcjonalny';
$string['outof'] = ' z możliwych do uzyskania';
$string['overdue'] = 'Zaległy';
+$string['pagesize'] = 'Próby na stronę: ';
$string['paragraphquestion'] = 'Pytanie w bloku tekstu nie może być odnalezione na lini $a. Pytanie zostanie zignorowane';
$string['parent'] = 'Nadrzędny';
$string['partiallycorrect'] = 'Częsciowo poprawny';
@@ -327,7 +328,6 @@
$string['reportmulti_resp'] = 'Indywidualne odpowiedzi';
$string['reportoverview'] = 'Przegląd';
$string['reportregrade'] = 'Ponownie oceń próby';
-$string['reportresponses'] = 'Szczegóły';
$string['reports'] = 'Raporty';
$string['reportsimplestat'] = 'Proste statystyki';
$string['requirepassword'] = 'Wymagane hasło';
@@ -347,6 +347,8 @@
$string['reviewopen'] = 'poźniej, podczas gdy quiz jest wciąż otwarty';
$string['reviewoptions'] = 'Student może przeglądać';
$string['reviewresponse'] = 'Przejrzyj odpowiedzi';
+$string['rqp'] = 'Obce (zdalne) pytanie';
+$string['rqps'] = 'Obce (zdalne) pytania';
$string['save'] = 'Zapisz';
$string['saveandedit'] = 'Zapisz zmiany';
$string['savedfromdeletedcourse'] = 'Zachowany z usuniętego kursu \"$a\"';
@@ -364,6 +366,7 @@
$string['serveradded'] = 'Dodaj serwer';
$string['serveridentifier'] = 'Identyfikator';
$string['serverinfo'] = 'Informacje serwera';
+$string['serverinuse'] = 'Serwer który chcesz usunąć jest ostatnim $a serwerem i tam znajdują się pytania których nie ma na innych serwerach.';
$string['servers'] = 'Serwery';
$string['serverurl'] = 'Adres URL serwera';
$string['shortanswer'] = 'Krótka odpowiedź';
View
4 lang/pl/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['addresource'] = ' Dodaj zasób';
@@ -40,6 +40,8 @@
$string['htmlfragment'] = ' Fragment HTML';
$string['localfile'] = 'Lokalizacja pliku';
$string['localfilechoose'] = 'Wybierz plik';
+$string['localfilehelp'] = 'Pokaż lokalne pliki';
+$string['localfilepath'] = 'Ustaw ścieżkę do Twojego lokalnego zasobu, wybierz plik z napędu (przeważnie CD-ROM) na Twoim komputerze, gdzie zasób się znajduje. Plik nie będzie przesyłany ale informacja o napędzie będzie przechowywana i użyta dla lokalnych plików (zasobów).';
$string['localfileselect'] = 'Wybierz';
$string['maindirectory'] = 'Folder z głównymi plikami';
$string['modulename'] = ' Zasób';
View
7 lang/pl/scorm.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['advanced'] = 'Zaawansowane';
@@ -18,6 +18,7 @@
$string['details'] = 'Szcegó³y SCO';
$string['display'] = 'Poka¿';
$string['domxml'] = 'Zewnêtrzna biblioteka DOMXML';
+$string['enablebrowse'] = 'W³±cz tryb przegl±dania';
$string['entercourse'] = 'Wpisz kurs SCORMa';
$string['errorlogs'] = 'Logi b³êdów';
$string['exit'] = 'Wyj¶cie';
@@ -34,8 +35,6 @@
$string['gradesum'] = 'Zsumuj oceny';
$string['guestsno'] = 'Go¶cie nie mog± przegl±daæ kursów SCORM';
$string['height'] = 'Wysoko¶æ ';
-$string['hidebrowse'] = 'Ukryj przycisk \"wstecz\"';
-$string['hidetoc'] = 'Ukryj strukturê kursu przed u¿ytkownikiem';
$string['incomplete'] = 'Niepe³ne';
$string['lastaccess'] = 'Ostatni dostêp';
$string['missing_attribute'] = 'Brakuje atrybutu $a->attr w tagu $a->tag';
@@ -48,7 +47,6 @@
$string['no_children'] = 'Tag $a->tag musi mieæ \'dzieci\'';
$string['noactivity'] = 'Utwórz raport';
$string['nomanifest'] = 'Nie znaleziono manifestu';
-$string['noprerequisites'] = 'Przepraszam, ale nie masz dostatecznych uprawnieñ, aby mieæ dostêp do tego obiektu';
$string['noreports'] = 'Brak raportu do wy¶wietlenia';
$string['normal'] = 'Normalne';
$string['not_corr_type'] = 'B³±d typu w tagu $a->tag';
@@ -81,6 +79,5 @@
$string['versionwarning'] = 'Wersja manifestu jest starsza ni¿ 1.3, ostrze¿enie w tagu $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Przejrzyj raportu dla $a prób';
$string['width'] = 'Szeroko¶æ';
-$string['window'] = 'Ramka/Okno';
?>

0 comments on commit a072684

Please sign in to comment.