Permalink
Browse files

fixing some image links in the language packs (forgot one to test and…

… submit)
  • Loading branch information...
1 parent 95f871e commit a07b56a56c342ae4b1836c51aff237f8f17e81f4 koenr committed Jul 6, 2004
Showing with 13 additions and 7 deletions.
  1. +13 −7 lang/no/help/richtext.html
View
@@ -1,10 +1,16 @@
<P ALIGN=CENTER><B>HTML-redigereren</B></P>
<P>Tilgjengelighet: <b>
-<?php if (!$CFG-?>htmleditor) { print_string(&quot;htmleditordisabledadmin&quot;); } else
-if (!$USER-&gt;htmleditor) { print_string(&quot;htmleditordisabled&quot;); } else if (!can_use_richtext_editor())
-{ print_string(&quot;htmleditordisabledbrowser&quot;); } else {
-print_string(&quot;htmleditoravailable&quot;); } ?&gt; </b></P>
+<?php if (!$CFG->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabledadmin");
+ } else if (!$USER->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabled");
+ } else if (!can_use_richtext_editor()) {
+ print_string("htmleditordisabledbrowser");
+ } else {
+ print_string("htmleditoravailable");
+ }
+?></b></P>
<P>HTML-redigereren gir deg mulighet til å bruke et velkjent skjermbilde som ser
ut som et tekstredigeringsprogram. Det er en del av nettsiden. Du kan altså
@@ -16,19 +22,19 @@
f.eks. Microsoft Word. Bare bruk Ctrl + C og Ctrl + V. Alternativt: Bruk
menyen &quot;Rediger&quot;, deretter &quot;Kopier&quot; og &quot;Lim inn&quot;.</UL>
-<P><B>Sett inn bilder <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
+<P><B>Sett inn bilder <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Hvis du har bilder på serveren eller en link til et bilde kan du sette disse inn i teksten ved hjelp av
knappen "Sett inn bilde".
Merk: Disse bildene må ligge på Internett! Her taster du bare inn adressen til
bildet, du legger ikke inn selve bildet.</UL>
-<P><B>Tabeller <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
+<P><B>Tabeller <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Du kan også bruke tabeller i teksten. Klikk på knappen "Sett inn tabell&quot;.
</UL>
-<P><B>Lenker <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
+<P><B>Lenker <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
<UL>
<P>For å lage en lenke skriver du første teksten det skal lenkes fra. Så markerer du den og
klikker knappen &quot;Sett inn lenke&quot; på menyen.

0 comments on commit a07b56a

Please sign in to comment.