Permalink
Browse files

new strings, new help file

  • Loading branch information...
1 parent b045850 commit a0c063ff7f1ddaceb546296428329aba18e73620 rcantada committed Sep 28, 2005
Showing with 326 additions and 34 deletions.
  1. +76 −0 lang/tl/help/filters.html
  2. +87 −17 lang/tl/hotpot.php
  3. +76 −0 lang/tl_utf8/help/filters.html
  4. +87 −17 lang/tl_utf8/hotpot.php
@@ -0,0 +1,76 @@
+<p align="center"><b>Administrasyon ng mga Filter</b></p>
+
+<p>Sa pamamagitan ng pahina para sa pamamahala ng mga Filter, maaari mong itakda kung aling filter ang gagamitin sa ipinakitang teksto at kung alin ang mauuna at mahuhuling gamitin. Mayroon din itong lagusan papunta sa pahina ng mga kaayusan ng ilang filter. Ang mga filter ay ginagamit sa karamihang teksto ng user sa moodle, ilang sandali bago ito ipakita. Pinahihintulutan ng mga ito ang 'huling sandali' na pagbabago ng teksto.
+</p>
+
+<p>Ang mga filter ay rekurso na puwedeng 'iplug'. Marami pang filter sa
+ <a href="http://download.moodle.org/modules/filters.php">
+ http://download.moodle.org/modules/filters.php</a>.</p>
+
+<p>Piliin ang mga filter na gusto mong gamitin sa pamamagitan ng 'paglalantad' sa mga ito, sa pamamagitan ng icon na mata. Kung higit sa isa ang inilantad mo, mababago mo ang pagkakasunod-sunod ng paggamit nito sa pamamagitan ng pataas at pababang pana.
+</p>
+
+<p><b>Sulat TeX</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Ang sulat TeX ay kalimitang ginagamit sa paglikha ng nasa linya na pormulang pangmatematika sa mga rekurso ng Moodle. Halimbawa $$ sqrt(a+b) $$ (ang $$ ay ang
+ 'tag' para sa sa simula at dulo ng format na ito).</p>
+ <p>Gumagamit ng mga panlabas na binary ang Moodle para malikha ang mga larawan, kaya maaaring kailangang isaayos muna ang mga binary na ito sa sistema ninyo. Hahanapin muna ng filter ang
+LaTeX renderer (kailangan din ng Ghostscript ng paraang ito) at kung hindi niya matagpuan ito ay gagamitin niya ang mas simpleng <i>miktex</i> na binary na kalahok na sa ipinamamahaging Moodle. Puwedeng gamitin sa LaTex ang lahat ng sintaks, pero sa miktex tanging ang pangmatematikang sintaks ang magagamit.</p>
+ <p>Sa pahinang pangkaayusan, maisasaayos mo ang landas ng LaTeX at Ghostscript na binary, pati ang
+LaTeX preamble.</p>
+ <p><b>Marami pang impo</b></p>
+ <p><a href="http://www.miktex.org/">MiKTeX</a><br/>
+ <a href="http://www.latex-project.org/">LaTeX</a><br/>
+ <a href="http://www.ghostscript.com/">ghostscript</a></p>
+</ul>
+
+<p><b>Pagbabawal ng mga Salita</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Pagbabawal ng mga Salita"sa teksto ng mga 'bastos na salita' na nakalista na sa isang listahan. Ang bawat pakete ng wika ay may kaniya-kaniyang default na listahan, pero puwede ka ring lumikha ng sarili mong listahan. Para makalikha ng sarili mong listahan , pumasok sa pahinang pangkaayusan at isulat ang listahan mo ng mga salita. Kapag may ganitong salita sa teksto, ang makikita ng user ay itim na bloke, pero kapag itinapat mo ang mouse dito papop-up ang orihinal na salita.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Rekurso</b></b>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Rekurso" sa teksto ng mga pamagat ng rekurso na mayroon sa kursong iyon. Kapag may natagpuan, patitingkarin ito at lilikha ng link par dito. Tandaan na para magamit ito nang mahusay, dapat ay gumamit ka ng mga pamagat na naglalarawan.
+Halimbawa, ang pamagat na 'Nilalaman'ay hindi mabuti dahil
+<b>alinmang</b> paggamit ng salitang 'Nilalaman'sa teksto ay ililink kahit na ibang bagay ang tinutukoy nito.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Aktibidad</b></b>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Aktibidad" sa teksto ng mga pamagat ng aktibidad na mayroon sa kursong iyon. Kapag may natagpuan, ito ay patitingkarin at gagawan ng link. Tandaan na kung nais mong magamit ito nang mahusay, dapat ay gumamit ka ng mga pamagat na naglalarawan. halimbawa ang pamagat na 'Pagsusulit' ay hindi mabuti dahil ang <b>alinmang</b> paggamit ng salitang 'Pagsusulit' ay lalagyan ng link kahit na ibang bagay ang tinutukoy nito.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa Talahulugan</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang filter na ito sa teksto ng mga susing salita na ginamit sa talahulugan ng kurso. Magkagayunman, tandaan na dapat ay buhay ang paglink sa bawat tala sa talahulugan. Kapag natagpuan, ang mga ito ay patitingkarin at lalagyan ng link.
+ </p>
+</ul>
+
+<p><b>Proteksiyon sa Email</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang filter na 'Proteksiyon sa Email' sa teksto ng anumang address ng email. Kapag may natagpuan, ito ay 'palalabuin'para makatulong sa pagpigil sa mga sistemang awtomatikong kumokulekta ng email. Mababawasan nito ang panganib ng spam kung ang ilang bahagi ng site ng Moodle mo ay bukás.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Tidy</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang Tidy sa teksto ng mga construct na HTML. Kapag may natagpuan tatangkain nito gamitin ang mga patakaran para sa paglikha ng tanggap na HTML. Tandaan na kailangang may tidy na function sa iyong instalasyon ng PHP para gumana ito.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Maraming-Wika na Nilalaman</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Sa pamamagitan ng filter na ito puwede mong gawing iba-iba ang wika ng rekurso mo. Magbabago ang wika ng rekurso kapag binago ng user ang pinili nilang wika na pang-Moodle. Para magamit ang katangiang ito, kailangan mo munang likhain ang nilalaman mo sa iba-ibang wika (sa rekurso ring iyon. Tapos ay ipaloob ang bawat bloke ng wika sa sumusunod na tag:
+ <pre> &lt;lang lang="XX"&gt;dito_ilalagay_ang_laman&lt;/lang&gt;</pre>
+ </p>
+</ul>
View
@@ -1,22 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['abandoned'] = 'inabandona';
-$string['allattempts'] = 'lahat ng pagkuha';
+$string['addquizchain'] = 'Magdadag ng quiz chain';
$string['allmycourses'] = 'lahat ng kurso ko';
+$string['alwaysopen'] = 'Palaging bukás';
+$string['attemptsall'] = 'Lahat ng pagkuha';
+$string['attemptsbest'] = 'Pinakamahusay na pagkuha';
+$string['attemptsfirst'] = 'Unang pagkuha';
+$string['attemptslast'] = 'Huling pagkuha';
$string['average'] = 'Katamtaman';
-$string['bestattempt'] = 'pinakamahusay na pagkuha';
$string['checks'] = 'mga tsek';
+$string['clickreporting'] = 'Pahintulutan ang pag-ulat ng click';
$string['clues'] = 'mga clue';
+$string['completed'] = 'Nakumpleto na';
+$string['configexcelencodings'] = 'Listahan ng mga encoding, na pinaghihiwalay ng mga kuwit, na magagamit para maipilit ang isang takdang encoding sa mga halaga sa ulat, para sa mga program na spreadsheet. Halimbawa, kailangan ng Microsoft Excel ng &quot;SJIS&quot; na encoding para sa Nihonggo.';
+$string['configshowtimes'] = 'Dapat bang ipakita sa mga listahan at ulat ang oras na naubos sa pagproseso ng mga rekord? Kailangan lamang ito kung gusto mong malaman kung bakit bumabagal ang server mo.';
$string['copiedtoclipboard'] = 'Ang nilalaman ng pahinang ito ay kinopya sa clipboard';
$string['copytoclipboard'] = 'Kopyahin sa Clipboard';
$string['correct'] = 'wasto';
$string['deleteabandoned'] = 'Burahin ang inabandona';
$string['deleteabandonedcheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang lahat ng $a inabandonang pagkuha?';
-$string['deletedattempts'] = '$a pagkuha ang binura';
-$string['deletedresponses'] = '$a tugon ang binura';
+$string['displaycoursenext'] = 'Ipakita ang pahinang Pangkurso sa susunod';
+$string['displayhotpotnext'] = 'Ipakita ang pagsusulit na Hot Potatoes sa susunod';
+$string['displayindexnext'] = 'Ipakita ang indeks na HotPot sa susunod';
$string['enterafilename'] = 'Magpasok ng filename';
+$string['error_couldnotopenfolder'] = 'Hindi mapasok ang folder na &quot;$a&quot; ';
+$string['error_couldnotopensourcefile'] = 'Hindi mabuksan ang source file na \"$a\"';
+$string['error_couldnotopentemplate'] = 'Hindi mabuksan ang template para sa format na &quot;$a&quot;';
+$string['error_nocourseorfilename'] = 'Hindi malikha ang XML tree: may nawawalang pangalan ng kurso o file';
+$string['error_nofeedbackurlformmail'] = 'Magpasok ng URL para sa script na nagpoproseso ng form';
+$string['error_nofeedbackurlwebpage'] = 'Magpasok ng URL para sa webpage';
+$string['error_nofilename'] = 'Magpasok ng pangalan ng file';
+$string['error_noquizzesfound'] = 'Walang natagpuang pagsusulit na Hot Potatoes';
+$string['error_notfileorfolder'] = 'Ang &quot;$a&quot; ay hindi file ni folder';
+$string['feedbackformmail'] = 'Form para sa feedback';
+$string['feedbackmoodleforum'] = 'Talakayan na PangMoodle';
+$string['feedbackmoodlemessaging'] = 'Mensahe na PangMoodle';
+$string['feedbacknone'] = 'Walâ';
+$string['feedbackwebpage'] = 'Pahinang pangweb';
$string['filetype'] = 'Uri ng file';
$string['forceplugins'] = 'Ipilit ang mga media plugin';
$string['giveup'] = 'Sirit';
@@ -30,32 +53,79 @@
$string['navigation_bar'] = 'Bar na pangnabigasyon ng Moodle';
$string['navigation_buttons'] = 'Mga buton ng Hot Potatoes Quiz';
$string['navigation_frame'] = 'frame na pangnabigasyon ng Moodle';
-$string['navigation_give_up'] = 'Iisang \"Umayaw na\" na buton';
-$string['navigation_iframe'] = 'Nakaembed na <IFRAME>';
+$string['navigation_give_up'] = 'Iisang &quot;Sirit&quot; na buton';
+$string['navigation_iframe'] = 'Nakaembed na &lt;IFRAME&gt;';
$string['navigation_none'] = 'Walâ';
+$string['neverclosed'] = 'Hindi kailanman naisara';
$string['noactivity'] = 'Walang aktibidad';
$string['noresponses'] = 'Walang natagpuang impormasyon hinggil sa mga indibidwal na tanong at tugon.';
$string['outputformat'] = 'Format ng ilalabas';
$string['outputformat_best'] = 'pinakamahusay';
-$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
-$string['outputformat_mobile'] = 'mobile';
-$string['outputformat_v3'] = 'v3';
-$string['outputformat_v4'] = 'v4';
-$string['outputformat_v5'] = 'v5';
-$string['outputformat_v6'] = 'v6';
-$string['outputformat_v6_plus'] = 'v6+';
$string['penalties'] = 'mga kaparusahan';
-$string['questionshort'] = 'Q-$a';
+$string['questionshort'] = 'Tng.-$a';
$string['quiztype'] = 'Uri ng Pagsusulit';
+$string['rawdetails'] = 'Hilaw na detalye ng pagkuha';
+$string['regrade'] = 'Muling markahan';
+$string['regradecheck'] = 'Talaga bang nais mong muling markahan ang &quot;$a&quot;?';
+$string['regraderequired'] = 'Kailangang muling markahan';
+$string['reportanswers'] = 'Mga sagot';
+$string['reportattemptfinish'] = 'Natapos ang pgkh.';
+$string['reportattemptnumber'] = 'Pagkuha';
+$string['reportattemptstart'] = 'Nagsimula ang pgkh.';
+$string['reportbutton'] = 'Likhain ang ulat';
+$string['reportchanges'] = 'Mga pagbabago';
+$string['reportchecks'] = 'Mga tsek';
+$string['reportclick'] = 'Ulat ng mga ginawang klik';
+$string['reportclicknumber'] = 'Klik';
+$string['reportclicktime'] = 'oras ng klik';
+$string['reportclicktype'] = 'uri ng klik';
+$string['reportclues'] = 'Mga clue';
+$string['reportcontent'] = 'Nilalaman';
+$string['reportcoursename'] = 'Pangalan ng kurso';
+$string['reportevents'] = 'Mga okasyon';
+$string['reportexercisename'] = 'Pangalan ng eh.';
+$string['reportexercisenumber'] = 'Ehersisyo';
+$string['reportexercisetype'] = 'Uri ng eh.';
+$string['reportformattext'] = 'Teksto';
+$string['reporthints'] = 'Mga hint';
+$string['reporthotpotscore'] = 'Iskor na Hotpot';
+$string['reportlegend'] = 'Mga sagisag';
+$string['reportlogindate'] = 'Petsa ng paglog-in';
+$string['reportlogintime'] = 'Oras ng paglog-in';
+$string['reportlogofftime'] = 'Oras ng paglog-off';
+$string['reportmaxscore'] = 'Maks na iskor';
+$string['reportnottried'] = 'Hindi tinangkang sagutin';
+$string['reportnumberofquestions'] = 'Bilang ng tng.';
+$string['reportpercentscore'] = '%% ng Iskor';
+$string['reportquestionstried'] = 'Tng na tinangkang sagutin';
+$string['reportrawscore'] = 'Hilaw na iskor';
+$string['reportright'] = 'Tama';
+$string['reportsectionnumber'] = 'Seksiyon';
+$string['reportshowanswer'] = 'Ipakita ang mga sagot';
+$string['reportshowlegend'] = 'Ipakita ang mga sagisag';
+$string['reportsofar'] = '$a sa kasalukuyan';
+$string['reportstatus'] = 'Estada';
+$string['reportstudentid'] = 'ID ng mag-aaral';
+$string['reportthisclick'] = '$a ang klik na ito';
+$string['reporttimerecorded'] = 'Inirekord na tugon';
+$string['reportwrapdata'] = 'Iwrap ang datos';
+$string['reportwrong'] = 'Mali';
$string['resultssaved'] = 'Isinave ang mga resulta ng pagsusulit';
$string['score'] = 'iskor';
-$string['selectattempt'] = 'Pumilî ng isang pagkuha';
$string['showhtmlsource'] = 'Ipakita ang HTML source';
$string['shownextquiz'] = 'Ipapakita ba ang susunod na pagsusulit?';
$string['showxmlsource'] = 'Ipakita ang XML source';
$string['showxmltree'] = 'Ipakita ang XML tree';
+$string['specifictime'] = 'Partikular na oras';
+$string['studentfeedback'] = 'Feedback ng mag-aaral';
+$string['textsourcefilename'] = 'Gamitin ang file name';
+$string['textsourcefilepath'] = 'Gamitin ang path ng file';
+$string['textsourcequiz'] = 'Kunin mula sa pagsusulit';
+$string['textsourcespecific'] = 'Partikular na teksto';
$string['thiscourse'] = 'ang kursong ito';
+$string['timedout'] = 'Nagtime-out';
+$string['updatequizchain'] = 'Gawing bago ang quiz chain';
$string['weighting'] = 'timbang';
-$string['wrong'] = 'malî';
+$string['wrong'] = 'Malî';
?>
@@ -0,0 +1,76 @@
+<p align="center"><b>Administrasyon ng mga Filter</b></p>
+
+<p>Sa pamamagitan ng pahina para sa pamamahala ng mga Filter, maaari mong itakda kung aling filter ang gagamitin sa ipinakitang teksto at kung alin ang mauuna at mahuhuling gamitin. Mayroon din itong lagusan papunta sa pahina ng mga kaayusan ng ilang filter. Ang mga filter ay ginagamit sa karamihang teksto ng user sa moodle, ilang sandali bago ito ipakita. Pinahihintulutan ng mga ito ang 'huling sandali' na pagbabago ng teksto.
+</p>
+
+<p>Ang mga filter ay rekurso na puwedeng 'iplug'. Marami pang filter sa
+ <a href="http://download.moodle.org/modules/filters.php">
+ http://download.moodle.org/modules/filters.php</a>.</p>
+
+<p>Piliin ang mga filter na gusto mong gamitin sa pamamagitan ng 'paglalantad' sa mga ito, sa pamamagitan ng icon na mata. Kung higit sa isa ang inilantad mo, mababago mo ang pagkakasunod-sunod ng paggamit nito sa pamamagitan ng pataas at pababang pana.
+</p>
+
+<p><b>Sulat TeX</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Ang sulat TeX ay kalimitang ginagamit sa paglikha ng nasa linya na pormulang pangmatematika sa mga rekurso ng Moodle. Halimbawa $$ sqrt(a+b) $$ (ang $$ ay ang
+ 'tag' para sa sa simula at dulo ng format na ito).</p>
+ <p>Gumagamit ng mga panlabas na binary ang Moodle para malikha ang mga larawan, kaya maaaring kailangang isaayos muna ang mga binary na ito sa sistema ninyo. Hahanapin muna ng filter ang
+LaTeX renderer (kailangan din ng Ghostscript ng paraang ito) at kung hindi niya matagpuan ito ay gagamitin niya ang mas simpleng <i>miktex</i> na binary na kalahok na sa ipinamamahaging Moodle. Puwedeng gamitin sa LaTex ang lahat ng sintaks, pero sa miktex tanging ang pangmatematikang sintaks ang magagamit.</p>
+ <p>Sa pahinang pangkaayusan, maisasaayos mo ang landas ng LaTeX at Ghostscript na binary, pati ang
+LaTeX preamble.</p>
+ <p><b>Marami pang impo</b></p>
+ <p><a href="http://www.miktex.org/">MiKTeX</a><br/>
+ <a href="http://www.latex-project.org/">LaTeX</a><br/>
+ <a href="http://www.ghostscript.com/">ghostscript</a></p>
+</ul>
+
+<p><b>Pagbabawal ng mga Salita</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Pagbabawal ng mga Salita"sa teksto ng mga 'bastos na salita' na nakalista na sa isang listahan. Ang bawat pakete ng wika ay may kaniya-kaniyang default na listahan, pero puwede ka ring lumikha ng sarili mong listahan. Para makalikha ng sarili mong listahan , pumasok sa pahinang pangkaayusan at isulat ang listahan mo ng mga salita. Kapag may ganitong salita sa teksto, ang makikita ng user ay itim na bloke, pero kapag itinapat mo ang mouse dito papop-up ang orihinal na salita.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Rekurso</b></b>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Rekurso" sa teksto ng mga pamagat ng rekurso na mayroon sa kursong iyon. Kapag may natagpuan, patitingkarin ito at lilikha ng link par dito. Tandaan na para magamit ito nang mahusay, dapat ay gumamit ka ng mga pamagat na naglalarawan.
+Halimbawa, ang pamagat na 'Nilalaman'ay hindi mabuti dahil
+<b>alinmang</b> paggamit ng salitang 'Nilalaman'sa teksto ay ililink kahit na ibang bagay ang tinutukoy nito.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Aktibidad</b></b>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang "Awto-Paglink sa mga Pangalan ng Aktibidad" sa teksto ng mga pamagat ng aktibidad na mayroon sa kursong iyon. Kapag may natagpuan, ito ay patitingkarin at gagawan ng link. Tandaan na kung nais mong magamit ito nang mahusay, dapat ay gumamit ka ng mga pamagat na naglalarawan. halimbawa ang pamagat na 'Pagsusulit' ay hindi mabuti dahil ang <b>alinmang</b> paggamit ng salitang 'Pagsusulit' ay lalagyan ng link kahit na ibang bagay ang tinutukoy nito.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Awto-Paglink sa Talahulugan</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang filter na ito sa teksto ng mga susing salita na ginamit sa talahulugan ng kurso. Magkagayunman, tandaan na dapat ay buhay ang paglink sa bawat tala sa talahulugan. Kapag natagpuan, ang mga ito ay patitingkarin at lalagyan ng link.
+ </p>
+</ul>
+
+<p><b>Proteksiyon sa Email</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang filter na 'Proteksiyon sa Email' sa teksto ng anumang address ng email. Kapag may natagpuan, ito ay 'palalabuin'para makatulong sa pagpigil sa mga sistemang awtomatikong kumokulekta ng email. Mababawasan nito ang panganib ng spam kung ang ilang bahagi ng site ng Moodle mo ay bukás.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Tidy</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Naghahanap ang Tidy sa teksto ng mga construct na HTML. Kapag may natagpuan tatangkain nito gamitin ang mga patakaran para sa paglikha ng tanggap na HTML. Tandaan na kailangang may tidy na function sa iyong instalasyon ng PHP para gumana ito.
+</p>
+</ul>
+
+<p><b>Maraming-Wika na Nilalaman</b></p>
+
+<ul>
+ <p>Sa pamamagitan ng filter na ito puwede mong gawing iba-iba ang wika ng rekurso mo. Magbabago ang wika ng rekurso kapag binago ng user ang pinili nilang wika na pang-Moodle. Para magamit ang katangiang ito, kailangan mo munang likhain ang nilalaman mo sa iba-ibang wika (sa rekurso ring iyon. Tapos ay ipaloob ang bawat bloke ng wika sa sumusunod na tag:
+ <pre> &lt;lang lang="XX"&gt;dito_ilalagay_ang_laman&lt;/lang&gt;</pre>
+ </p>
+</ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a0c063f

Please sign in to comment.