Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Apr 27, 2005
1 parent 0f9a668 commit a0cbe3480bfc3b5dcb42d5ad49febca22060cf92
Showing with 110 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/tr/dialogue.php
  2. +105 −0 lang/tr/install.php
View
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['allowmultiple'] = 'Ayný kiþiyle birden fazla Söyleþiye izin ver';
$string['allowstudentdialogues'] = 'Öðrenciden Öðrenciye Söyleþilere izin ver';
$string['close'] = 'Kapat';
-$string['closed'] = 'Kapandý';
+$string['closed'] = 'Kapalý';
$string['confirmclosure'] = '$a ile söyleþiyi kapatmak üzeresiniz. Kapatýlan söyleþiler tekrar açýlamaz. Bu söyleþiyi kapatýrsanýz görebilir, fakat yeni söz ekleyemezsiniz. Ayrýca bu kiþiyle yeniden \"konuþmak\" için baþka bir söyleþi baþlatmak zorundasýnýz..<br /><br /> Bu söyleþiyi kapatmak istediðinizden emin misiniz?';
$string['deleteafter'] = 'Kapanmýþ Söyleþileri (Gün) sonra sil';
$string['dialogueclosed'] = 'Söyleþi kapatýldý';
@@ -24,7 +24,7 @@
Bunu <a href=\"$a->url\">söyleþi</a> kaydýna eklenmiþ olarak görebilirsiniz.';
$string['dialoguename'] = 'Söyleþi adý';
$string['dialogueopened'] = '$a ile söyleþi açýldý';
-$string['dialoguewith'] = '$a ile Söyleþi';
+$string['dialoguewith'] = '$a Ýle Söyleþi';
$string['everybody'] = 'Herkes';
$string['furtherinformation'] = 'Daha Fazla Bilgi';
$string['lastentry'] = 'Son Kayýt';
@@ -43,8 +43,8 @@
$string['notyetseen'] = 'Henüz görülmedi';
$string['numberofentries'] = 'Kayýt sayýsý';
$string['numberofentriesadded'] = 'Eklenen kayýt sayýsý: $a';
-$string['of'] = 'nýn';
-$string['onwrote'] = '$a \'da yazýldý';
+$string['of'] = '/';
+$string['onwrote'] = '$a yazdý';
$string['onyouwrote'] = '$a \'da yazdýnýz';
$string['open'] = 'Açýk';
$string['openadialoguewith'] = 'Bununla bir söyleþi aç';
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['subjectadded'] = 'Konu Eklendi';
$string['teachertostudent'] = 'Eðitimciden Öðrenciye';
$string['typefirstentry'] = 'Ýlk kaydý buraya yaz';
-$string['typefollowup'] = 'Takip edeni buraya yaz';
+$string['typefollowup'] = 'Devamýný buraya yaz';
$string['typeofdialogue'] = 'Söyleþi Tipi';
$string['typereply'] = 'Yanýtý buraya yazýnýz';
$string['viewallentries'] = '$a Söyleþi kaydýna bak';
View
@@ -4,31 +4,136 @@
$string['admindirerror'] = 'Belirtilen yönetici dizini hatalı';
$string['admindirname'] = 'Yönetici Dizini';
+$string['admindirsetting'] = 'Bir kaç web hosting, kontrol paneline ulaşmak için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanıyor. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla bir karışıklık ortaya çıkarmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br />><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
$string['caution'] = 'Dikkat';
$string['chooselanguage'] = 'Bir dil seçin';
$string['compatibilitysettings'] = 'PHP ayarlarınız kontrol ediliyor...';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Kurulum programı, Moodle dizini yazılabilir olmadığından dolayı seçtiğiniz ayarları içeren bir config.php dosyası oluşturamıyor. Aşağıdaki kodu kopyalayıp bu kodu config.php dosyası içine yapıştırıp Moodle kök dizinine oluşturduğunuz dosyayı yükleyebilirsiniz.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php dosyası başarıyla oluşturuldu';
$string['configurationcomplete'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['database'] = 'Veritabanı';
+$string['databasesettings'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
+oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı önceden oluşturulmalı
+ve bu veritabanına erişmek için kullanıcı adı - şifre ayarlanmalı.<br />
+<br /><br />
+<b>Tipi:</b> mysql veya postgres7<br />
+<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
+$string['datarooterror'] = 'Belirtilen \'Veri Dizini\' bulunamadı veya oluşturulamadı. Dizin yolunu düzenleyin veya bu dizini kendiniz oluşturun.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Belirtiğiniz veritabanına bağlantı kuramadık. Lütfen veritabanı ayarlarını kontrol edin.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Veritabanı oluşturma hatası. Belirtilen ayarlardan sağlanan isimle bir veritabanı oluşturulamadı.';
$string['dbhost'] = 'Veritabanı Sunucusu';
$string['dbpass'] = 'Şifre';
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dbtype'] = 'Tipi';
+$string['directorysettings'] = '<p>Lütfen, Bu Moodle kurulumu için yolları onaylayın.</p>
+
+<p><b>Web Adresi:</b>
+Moodle\'a erişilecek olan tam web adresini belirtin.
+Web siteniz bir çok URL\'den erişilebiliyorsa, öğrencilerinizin
+en sık kullanacağı bir tanesini seçin.
+Sonuna / (slash) ekleMEyin.</p>
+
+<p><b>Moodle Dizini:</b>
+Bu kurulama ait tam fiziksel klasör yolunu belirtin.
+BÜYÜK/küçük harflerin doğru olduğundan emin olun.</p>
+
+<p><b>Veri Dizini:</b>
+Siteye yüklenen dosyaların nereye kaydedileceğini belirtin.
+Bu dizin sunucu kullanıcısı tarafından okunabilir ve
+YAZILABİLİR olmalı. (genellikle \'nobody\',\'apache\',\'www\' olur)
+Ancak, bu dizine direkt olarak webden erişim olMAMAlı.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
+$string['dirrooterror'] = '\'Moodle Dizini\' ayarları hatalı görünüyor - Burada bir Moodle kurulumu bulunamadı. Aşağıdaki değer sıfırlandı.';
$string['download'] = 'İndir';
$string['fail'] = 'Hata';
$string['fileuploads'] = 'Dosya Göndermeleri';
$string['fileuploadserror'] = 'Bu açık olmalı';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Bu sunucuda, Dosya yüklemesi etkinleştirilmemiş görünüyor.</p>
+
+<p>Moodle hala kurulabilir, fakat bu özellik olmadan, yeni kullanıcı
+resimleri ve kurslara dosya gönderilemez.</p>
+
+<p>Dosya yüklemesini etkinleştirmeniz için (veya sistem yöneticiniz)
+sisteminizin php.ini dosyasınındaki <b>file_uploads</b> ayarı \'1\'
+olarak değiştirilmeli.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD sürümü';
+$string['gdversionerror'] = 'GD kütüphanesi resimleri oluşturma ve işleme özelliği sunmalı';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Sunucunuzda GD kütüphanesi kurulu görülmüyor.</p>
+
+<p>Moodle\'ın resimleri işlemesi ve yeni resim oluşturması için
+GD kütüphanesi PHP kurulumu sırasında gereklidir. Örneğin,
+Moodle bu kütüphane sayesinde kullanıcı resimlerinin tırnak
+resimlerini çıkartır ve loglarla ilgili grafikler oluşturur.
+Moodle GD olmadan da çalışır, ancak yukarıda bahsedilen
+özelliklerden yararlanamazsınız.</p>
+
+<p>Unix altında PHP\'ye GD desteğini sağlamak için, PHP\'yi --with-gd parametresiyle derleyin.</p>
+
+<p>Windows altında php.ini dosyasını düzenler ve libgd.dll\'yi referans eden satırdaki yorumları kaldırırsınız.</p>';
$string['installation'] = 'Kurulum';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Bu kapalı olmalı';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime ayarı, Moodle\'ın işlevsel çalışması için kapalı olmalı.</p>
+
+<p>Normalde de zaten bu varsayılan olarak kapalıdır ... php.ini dosyasındaki <b>magic_quotes_runtime</b> ayarına bakın.</p>
+
+<p>php.ini dosyasına erişim hakkınız yoksa, Moodle klasöründe yer alan .htaccess isimli dosyada şu ayarı yapın:
+
+<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p> ';
$string['memorylimit'] = 'Bellek Limiti';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP bellek limiti ayarı çok düşük... Daha sonra bu ayardan dolayı bazı sorunlar oluşabilir.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sunucunuz için PHP bellek limiti şu anda $a olarak ayarlanmış durumda.</p>
+
+<p>Özellikle bir çok modülü etkinleştirilmiş ve/veya çok fazla kullanıcınız
+varsa bu durum daha sonra bazı bellek sorunlarına sebep olabilir.</p>
+
+<p>Mümkünse size PHP\'e daha yüksek limitli bir bellek ayarı yapmanızı,
+örneğin, 16M, öneriyoruz. İşte bunu yapabilmeniz için size bir kaç yol:</p>
+
+<ol>
+<li>Bunu yapmaya yetkiliyseniz, PHP\'yi <i>--enable-memory-limit</i> ile yeniden derleyin.
+Bu, Moodle\'nın kendi kendine bellek limitini ayarlasına izin verecek.</li>
+
+<li>php.ini dosyasına erişim hakkınız varsa, <b>memory_limit</b> ayarını 16M gibi
+bir ayarla değiştirin. Erişim hakkınız yoksa, bunu sistem yöneticinizden sizin
+için yapmasını isteyin.</li>
+
+<li>Bazı PHP sunucularında Moodle klasörü içinde şu ayarı içeren bir
+.htaccess dosyası oluşturabilirsiniz:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Ancak, bazı sunucularda bu durum çalışan <b>bütün</b> PHP sayfalarını engelleyecektir.
+(sayfanız altına baktığınızda bazı hatalar göreceksiniz)
+Böyle bir durumda .htaccess dosyasını silmeniz gerekiyor.</p></li>
+</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, büyük ihtimal MySQL uzantısıyla birlikte yapılandırılmamış. Bu yüzden MySQL ile bağlantı kurulamıyor. php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
$string['pass'] = 'Geçti';
$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.1.0 olmalı';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle, PHP sürümünün en az 4.1.0 olmasını gerektirir.</p>
+<p>Şu anda bu sürümü çalışıyor: $a</p>
+<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle, safe mode\'ın açık olması durumunda bazı sorunlar çıkartabilir';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle, safe mode\'un açık olması durumunda bazı sorunlar çıkartabilir.
+ Moodle tarafından en azından bazı dosyaların oluşturulması gerekiyor,
+ ama bu mod yeni dosyaların oluşturulmasına izin vermiyor.</p>
+
+<p>Safe mode sadece paranoyak web hostinglerince kullanılmaktadır. Bu durumda
+Moodle için başka bir web hosting firması bulmanız gerekiyor.</p>
+
+<p>İsterseniz devam edebilirsiniz, ama daha sonra bir çok sorunla karşılaşırsınız.</p> ';
$string['sessionautostart'] = 'Otomatik Oturum Başlama';
$string['sessionautostarterror'] = 'Bu kapalı olmalı';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle, oturum desteği gerektirir ve bu olmadan işlevsel çalışamaz.</p>
+
+<p>Oturum desteği php.ini dosyasından ayarlanabilir ... session.auto_start parametresine bakın.</p>';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
+$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';
?>

0 comments on commit a0cbe34

Please sign in to comment.