Permalink
Browse files

filling in missing strings

changed item to invoer
  • Loading branch information...
1 parent 45a3ca9 commit a0e66115cdec46ae46e790987d64b32176b91d36 koenr committed Dec 1, 2003
Showing with 26 additions and 13 deletions.
  1. +26 −13 lang/nl/glossary.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'Alles';
$string['allowcomments'] = 'Commentaar toevoegen toelaten';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meerdere keren invoegen toelaten';
+$string['allowratings'] = 'Toelaten invoer te beoordelen?';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['approve'] = 'Goedkeuren';
$string['areyousuredelete'] = 'Wil je dit woord echt verwijderen ?';
@@ -21,25 +22,25 @@
$string['back'] = 'Terug';
$string['cantinsertcat'] = 'Kan geen categorie toevoegen';
$string['cantinsertrec'] = 'Kan geen record toevoegen';
-$string['cantinsertrel'] = 'Kan geen relatie tussen categorie en item toevoegen';
+$string['cantinsertrel'] = 'Kan geen relatie tussen categorie en invoer toevoegen';
$string['casesensitive'] = 'Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig';
$string['categories'] = 'Categorieën';
$string['category'] = 'Categorie';
$string['categorydeleted'] = 'Categorie verwijderd';
$string['categoryview'] = 'Blader in categorieën';
$string['cnfallowcomments'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst commentaren aanvaardt';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt';
-$string['cnfapprovalstatus'] = 'Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden item';
-$string['cnfcasesensitive'] = 'Stel als standaardinstelling in of het linken van een item hoofdlettergevoelig is';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden invoer';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Stel als standaardinstelling in of het linken van een invoer hoofdlettergevoelig is';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Kies een standaard selectie die je wil tonen als de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Kies het standaard venster om te tonen wanneer de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
-$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een item, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
-$string['cnflinkentry'] = 'Stel als standaardinstelling in of een item automatisch gelinkt moet worden';
+$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
+$string['cnflinkentry'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnfrelatedview'] = 'Kies het standaard schermformaat voor automatisch linken en invoerscherm';
$string['cnfsortkey'] = 'Kies de standaard sorteersleutel';
$string['cnfsortorder'] = 'Kies de standaard sorteervolgorde';
-$string['cnfstudentcanpost'] = 'Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf items kan toevoegen';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf kan invoeren';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['commentdeleted'] = 'De commentaar is verwijderd.';
$string['comments'] = 'Commentaren';
@@ -71,23 +72,24 @@
$string['editentry'] = 'Bewerk item';
$string['editingcomment'] = 'Bewerk commentaar';
$string['entbypage'] = 'Aantal items getoond per pagina';
-$string['entries'] = 'Items';
+$string['entries'] = 'Invoer';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Items zonder categorie';
-$string['entry'] = 'Item';
+$string['entry'] = 'Invoer';
$string['entryalreadyexist'] = 'Item bestaat al';
$string['entryapproved'] = 'Dit item is goedgekeurd';
$string['entrydeleted'] = 'Item verwijderd';
$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br>automatisch gelinkt';
-$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuw item toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
+$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuwe invoer toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
$string['explainalphabet'] = 'Blader door de woordenlijst met deze index';
$string['explainexport'] = 'Er is een bestand gemaakt.<br>Download het en bewaar het veilig. Je kunt het altijd in dit of een ander vak importeren.';
$string['explainimport'] = 'Specifiëer het te importeren bestand en bepaal de criteria van het proces.<p>Verstuur je verzoek en kijk het resultaat na.';
$string['explainspecial'] = 'Toon items die niet met een letter beginnen';
$string['exportedentry'] = 'Geëxporteerd item';
$string['exportedfile'] = 'Geëxporteerd bestand';
+$string['exportentries'] = 'Exporteer invoer';
$string['exportglossary'] = 'Exporteer de woordenlijst';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporteer naar hoofdwoordenlijst';
$string['filetoimport'] = 'Te importeren bestand';
@@ -97,17 +99,18 @@
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
$string['importcategories'] = 'Importeer categorieën';
$string['importedcategories'] = 'Geïmporteerde categorieën';
-$string['importedentries'] = 'Geïmporteerde items';
+$string['importedentries'] = 'Geïmporteerde invoer';
+$string['importentries'] = 'Importeer invoer';
$string['isglobal'] = 'Is dit een globale woordenlijst?';
$string['linkcategory'] = 'Link deze categorie automatisch';
$string['mainglossary'] = 'Hoofdwoordenlijst';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar ($a) is voorbij!';
$string['modulename'] = 'Woordenlijst';
$string['modulenameplural'] = 'Woordenlijsten';
-$string['newentries'] = 'Niewe woordenlijstitems';
+$string['newentries'] = 'Nieuwe woordenlijstinvoer';
$string['newglossary'] = 'Nieuwe woordenlijst';
$string['newglossarycreated'] = 'De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.';
-$string['newglossaryentries'] = 'Nieuwe items in de woordenlijst:';
+$string['newglossaryentries'] = 'Nieuwe invoer in de woordenlijst:';
$string['nocomment'] = 'Geen commentaar gevonden';
$string['nocomments'] = '(geen commentaar gevonden voor dit item)';
$string['noconceptfound'] = 'Geen concept of definitie gevonden.';
@@ -118,10 +121,20 @@
$string['onebyline'] = '(één per lijn)';
$string['printerfriendly'] = 'Afdrukbare versie';
$string['question'] = 'Vraag';
+$string['rate'] = 'Beoordeel';
+$string['rating'] = 'Beoordeling';
+$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan de invoer beoordelen';
+$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan invoer beoordelen';
+$string['ratings'] = 'Beoordelingen';
+$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen bewaard';
+$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
+$string['ratingtime'] = 'Beoordeel alleen nieuwe invoer tussen deze data';
$string['rejectedentries'] = 'Verworpen items';
$string['rejectionrpt'] = 'Verwerpingsrapport';
$string['searchindefinition'] = 'Zoek ook in definities';
$string['secondaryglossary'] = 'Secundaire woordenlijst';
+$string['sendinratings'] = 'Verstuur mijn laatste beoordelingen';
$string['showall'] = 'Toon de link \'Alles\'';
$string['showalphabet'] = 'Toon alfabet';
$string['showspecial'] = 'Toon link \'Speciale tekens\'';

0 comments on commit a0e6611

Please sign in to comment.