Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 7e6b7f8 commit a12eab3035049d53234ea85f2cc505ec2cc7a177 koenr committed Oct 16, 2004
@@ -1,18 +1,17 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Sta herinzendingen toe</B></P>
+<p align="center"><b><B>Sta herinzendingen toe</b></p>
-<P>Als standaardinstellling kunnen leerlingen hun taken niet herinzenden, zij mogen slechts één taak insturen.</P>
+<p>Als standaardinstellling kunnen leerlingen hun taken niet herinzenden, zij mogen slechts één taak insturen.</p>
-<P>Als je deze optie inschakelt, dan kunnen de leerlingen meer dan één werkstuk insturen voor deze taak.
+<p>Als je deze optie inschakelt, dan kunnen de leerlingen meer dan één werkstuk insturen voor deze taak.
Dit kan nuttig zijn als de leraar de leerlingen wil aanmoedigen om beter werk te leveren door
-herhaling.</P>
+herhaling.</p>
-<P>De evaluatie van inzendingen wordt toegewezen op basis van het aantal beoordelingen dat een werkstuk al
+<p>De evaluatie van inzendingen wordt toegewezen op basis van het aantal beoordelingen dat een werkstuk al
heeft gehad. Zo zullen de nieuwe inzendingen van een leerling waarschijnlijk kandidaten
voor beoordeling door medeleerlingen zijn. Nochtans, als een leerling eenzelfde stuk van het werk
een aantal keer snel opeenvolgend opnieuw voorlegt, is de waarschijnlijkheid dat een bepaald stuk beoordeeld zal
-worden voor alle stukken even groot. Er wordt geen voorrang verleend aan de nieuwste voorlegging.
+worden voor alle stukken even groot. Er wordt geen voorrang verleend aan de nieuwste taak.</p>
<p>Wanneer het totaalcijfer van de leerling wordt berekend, wordt de bijdrage met het hoogste cijfer
-gebruikt. Het hoogste cijfer betekent hier de gewogen combinatie van het cijfer van de leraar en
-het cijfer van de medeleerlingen als ze allebei beschikbaar zijn.
-</P>
+gebruikt.
+</p>
@@ -1,9 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zelfevaluatie</B></P>
+<p align="center"><b>Zelfevaluatie</b></p>
-<P>Een workshop kan optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die hem gevraagd wordt te
-beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, dan zal
-elke beoordeler 6 taken moeten beoordelen. Eén ervan is zijn eigen werk.
+<p>Een workshop kan optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die hem gevraagd wordt te
+beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, elke leerling 6 taken zal moeten beoordelen. Eén ervan is zijn eigen werk.</p>
-<P>Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht
-een zelfevaluatie-opdracht. Hierin kan de beoordeling van de leraar al dan niet in rekening worden gebracht,
-als je deze optie al dan niet inschakeld.
+<p>Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht
+een zelfevaluatie-opdracht.</p>
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Verberg de cijfers tot na de bevestiging</B></P>
+<p align="center"><b>Verberg de cijfers tot na de bevestiging</b></p>
-<P>Deze optie kan gebruikt worden in een workshop waar er een akkoord moet zijn tussen de leerlingen
+<p>Deze optie kan gebruikt worden in een workshop waar er een akkoord moet zijn tussen de leerlingen
over elke beoordeling. Met de standaardinstelling worden de cijfers en de opmerkingen getoond aan de leerling
van wie het werk geëvalueerd wordt. Dit kan tot meer discussies leiden dan wanneer de optie is ingeschakeld
-en de evaluaties getoond worden zonder cijfers.
-<P>Als de optie om de cijfers tijdens de evaluatie te verbergen gekozen wordt, dan worden te cijfers onthuld als
+en de evaluaties getoond worden zonder cijfers.</p>
+<p>Als de optie om de cijfers tijdens de evaluatie te verbergen gekozen wordt, dan worden te cijfers onthuld als
er een akkoord bereikt wordt. Dit akkoord wordt natuurlijk uitsluitend op basis van de opmerkingen bereikt. Als
deze opmerkingen niet overeenkomen met de cijfers, dan kan de leerling van wie het werk beoordeeld wordt beroep doen
op de leraar.
-</P>
+</p>

0 comments on commit a12eab3

Please sign in to comment.