Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent d70fe20 commit a13074149cc3ecb62e5c8bfbc5af543c69d251f9 koenr committed May 24, 2004
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +4 −1 lang/nl/moodle.php
  2. +3 −1 lang/nl/quiz.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -98,6 +98,7 @@
$string['backuploglaststatus'] = 'Laatste log van de bewerking';
$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
$string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Merk op: je hebt er voor gekozen om \"geen\" gebruikers in de backup op te nemen. De backup van alle modules staat nu in de \"zonder gebruikersgegevens\"-modus. De modules \"oefening\" en \"workshop\" zijn niet compatibel met dit type backup en zullen niet mee in de backup gezet worden.';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br>(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
@@ -481,6 +482,7 @@
$string['includelogentries'] = 'Voeg het logboek toe';
$string['includemodules'] = 'Voeg modules toe';
$string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
+$string['includenoneusers'] = 'Voeg geen gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['institution'] = 'Instituut';
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mail adres';
@@ -879,6 +881,7 @@
$string['uploadproblem'] = 'Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand \'$a\' (was het misschien te groot?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
+$string['usedinnplaces'] = 'Gebruik op $a plaatsen';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['userconfirmed'] = '$a bevestigd';
$string['userdata'] = 'Gebruikersgegevens';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['attemptquiznow'] = 'Probeer de test nu';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['attemptsallowed'] = 'Toegestane pogingen ';
+$string['attemptsexist'] = 'Deze test is al eens geprobeerd';
$string['attemptsunlimited'] = 'Onbeperkt aantal pogingen';
$string['backtoquiz'] = 'Terug naar het bewerken/wijzigen van de test';
$string['bestgrade'] = 'Hoogste cijfer';
@@ -138,6 +139,7 @@
$string['quizcloses'] = 'Test gaat dicht';
$string['quiznotavailable'] = 'De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : $a ';
$string['quizopen'] = 'Open de test ';
+$string['quizopens'] = 'De test gaat open';
$string['random'] = 'Willekeurige vraag uit categorie';
$string['randomcreate'] = 'Maak willekeurige vragen';
$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden koppelen';

0 comments on commit a130741

Please sign in to comment.