Permalink
Browse files

Add module_files.txt to docs

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Apr 9, 2005
1 parent 0b44b68 commit a186637708c3ff49d719abd5fc78422183661131
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 lang/vi_utf8/docs/module_files.txt
@@ -0,0 +1,17 @@
+Về thư mục này
+--------------------
+
+Đừng thay đổi, đổi tên hoặc di chuyển bất kỳ file nào
+trong thư mục này trừ khi bạn thực sự biết bạn đang làm gì.
+
+
+Thay đổi những file này có thể làm hỏng cua học của bạn.
+
+Thư mục này chứa các file được tải lên cua học của bạn
+trong các môđun đặc biệt (hầu như bởi học viên),ví dụ các bài tập lớn
+và các file đính kèm gửi lên diễn đàn.
+
+
+Tên của các thư mục và các file trong thư mục này
+thư mục này rất rõ ràng và tự động được duy trì bởi Moodle.
+

0 comments on commit a186637

Please sign in to comment.