Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Add module_files.txt to docs

  • Loading branch information...
commit a186637708c3ff49d719abd5fc78422183661131 1 parent 0b44b68
authored April 09, 2005

Showing 1 changed file with 17 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 17  lang/vi_utf8/docs/module_files.txt
17  lang/vi_utf8/docs/module_files.txt
... ...
@@ -0,0 +1,17 @@
  1
+Về thư mục này
  2
+--------------------
  3
+
  4
+Đừng thay đổi, đổi tên hoặc di chuyển bất kỳ file nào
  5
+trong thư mục này trừ khi bạn thực sự biết bạn đang làm gì. 
  6
+ 
  7
+
  8
+Thay đổi những file này có thể làm hỏng cua học của bạn.
  9
+
  10
+Thư mục này chứa các file được tải lên cua học của bạn 
  11
+trong các môđun đặc biệt (hầu như bởi học viên),ví dụ các bài tập lớn
  12
+và các file đính kèm gửi lên diễn đàn. 
  13
+
  14
+
  15
+Tên của các thư mục và các file trong thư mục này 
  16
+thư mục này rất rõ ràng và tự động được duy trì bởi Moodle.
  17
+

0 notes on commit a186637

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.