Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent fb9206c commit a380766ba955a60f30751a4718b210d8c0617d77 koenr committed Oct 13, 2004
@@ -1,11 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Anoniem beoordelen</B></P>
+<p align="center"><b>Anoniem beoordelen</b></p>
-<P>Een beoordeling door medeleerlingen kan anoniem gebeuren. In dit geval worden de naam en foto van de leerlingen
-die beoordeeld worden niet getoond. Enkel de bestandsnamen van de bijdragen worden gebruikt om de beoordeelde taakjes
-te identificeren.
+<p>Een beoordeling door medeleerlingen kan anoniem gebeuren. In dit geval worden de naam en foto van de leerlingen
+die beoordeeld worden niet getoond. Enkel de bestandsnamen van de bijdragen worden gebruikt om de beoordeelde taakjes te identificeren.</p>
-<P>Wanneer de beoordeling door medeleerlingen niet anoniem gebeurt, dan wordt samen met de taak de naam en foto van
-de leerling die de taak gemaakt heeft getoond. Dit kan leiden tot vertekende cijfers.
+<p>Wanneer de beoordeling door medeleerlingen niet anoniem gebeurt, dan wordt samen met de taak de naam en foto van
+de leerling die de taak gemaakt heeft getoond. Dit kan leiden tot vertekende cijfers.</p>
-<P>Merk op dat de cijfers van de leraar nooit anoniem getoond worden.
-</P>
+<p>Merk op dat de cijfers van de leraar nooit anoniem getoond worden.
+</p>
@@ -1,9 +1,4 @@
-<p align=CENTER><b>Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</b></p>
-<p>Nadat de leraar de voorbeelden heeft voorgelegd is het nuttig voor de leraar
-om deze voorbeelden te beoordelen.
-Deze beoordelingen zijn exclusief voor de leraar, zij worden NIET getoond aan de leerlingen in geen enkele
-fase van de taak. Zij zijn echter nuttig wanneer de leraar de leerlingenbeoordelingen van de voorbeelden bekijkt.
-Bij het evalueren van een leerlingenbeoordeling, ziet de leraar zijn eigen beoordeling aan de bovenkant van de
-pagina en beoordeling van de leerling van het zelfde stuk van het werk aan de onderkant van de pagina.
-De "extra" beoordeling doet dienst als referentie en als herinnering aan de opvallende punten die in het voorbeeld
-staan.</P>
+<p align="center"><b>Beoordeling van de voorbeelden van de leraar</b></p>
+<p>Nadat de leraar voorbeeldtaken heeft ingestuurd, is het belangrijk dat de leraar
+deze voorbeeldtaken beoordeelt.</p>
+<p>Deze beoordelingen zijn uitsluitend voor de leraar, zij worden in geen enkele fase van de taak aan de leerlingen getoond. Zij worden intern als referentiebeoordeling gebruikt om de beoordelingen van de leerlingen mee te vergelijken. Hoe beter de beoordeling van een leerling overeenkomt met de beoordeling van de leraar, hoe hoger het cijfer voor de beoordeling. De leraar heef in zekere mate controle over hoe dit in cijfers wordt vertaald. Dit gebeurt met de &quot;Vergelijking van beoordelingen&quot;-instelling in de workshop. Deze optie kan gelijk wanneer gewijzigd worden en de vergelijkingen kunnen herberekend worden.</p>
@@ -1,15 +1,15 @@
-<p align=CENTER><b>Evaluatie van de taak door medeleerlingen</b></p>
+<p align="center"><b>Taak met peerevaluatie</b></p>
<p>Een taak laten beoordelen door medeleerlingen kan op twee manieren gebeuren:
<ol>
<li>Er wordt slechts feedback op de beoordelingselementen en de algemene commentaar gegeven.
De evaluatie van beoordelingselementen wordt niet getoond in de evaluatiepagina's.
De taken zelf krijgen geen algemene cijfer.
Wel worden de beoordelingsqualiteiten van de leerlingen gemeten en dit,
-en alleen dit cijfer draagt bij tot het definitieve cijfer dat aan de leerlingen wordt gegeven.
+en alleen dit cijfer draagt bij tot het definitieve cijfer dat aan de leerlingen wordt gegeven.</li>
<li>Hier worden de leraar en de medeleerlingen gevraagd om zowel feedback als cijfers te geven.
De taken krijgen een algemeen cijfer en commentaar. Het definitieve cijfer voor een leerling
zal worden berekend uit de (gewogen) cijfers van de leraar, het gemiddelde cijfer van de medeleerlingen
-en de beoordelingsqualiteiten van de leerling.
+en de beoordelingsqualiteiten van de leerling.</li>
</ol> </p>
@@ -1,19 +1,19 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opbouw van het eindcijfer</B></P>
+<p align="center"><b>Opbouw van het eindcijfer</b></p>
-<P> De tabel op dit scherm toont je eindcijfer en de manier waarop het berekend werd. Het eindcijfer kan uit drie
-mogelijke delen opbebouwd zijn.
+<p> De tabel op dit scherm toont je eindcijfer en de manier waarop het berekend werd. Het eindcijfer kan uit drie
+mogelijke delen opbebouwd zijn.</p>
-<OL>
-<LI>Het cijfer van de leraar voor het werk dat je ingestuurd bebt.
-<LI>Het gemiddelde van de beoordelingen van je medeleerlingen voor het werk dat je ingestuurd hebt.
-<LI>Een cijfer voor je beoordelingsqualiteit in de fase voor de beoordeling van je medeleerlingen.
+<ol>
+<li>Het cijfer van de leraar voor het werk dat je ingestuurd bebt.</li>
+<li>Het gemiddelde van de beoordelingen van je medeleerlingen voor het werk dat je ingestuurd hebt.</li>
+<li>Een cijfer voor je beoordelingsqualiteit in de fase voor de beoordeling van je medeleerlingen.
Die qualiteit wordt bepaald door (a) of je cijfers te hoog of te laag waren in vergelijking met het gemiddelde
cijfer dat je andere studenten gaven (dit heet bias), (b) in welke mate je cijfers de cijfers van de andere leerlingen
volgen (dit heet betrouwbaarheid) en (c) door de qualiteit van je commentaar die je gegeven hebt wanneer je het werk
van je medeleerlingen beoordeelde. Dit werd geëvalueerd door je leraar. Deze 3 cijfers voor je prestatie werden gewogen
met de factoren 1:2:3 om een totaalcijfer te bekomen. Dit wil zeggen dat het cijfer dat de leraar gaf op je commentaar
-hetzelfde gewicht kreeg als de bias en de betrouwbaarheid samen..
-</OL>
+hetzelfde gewicht kreeg als de bias en de betrouwbaarheid samen.</li>
+</ol>
-<P>De weging voor deze drie componenten kan aangepast worden volgens wat nodig is voor een bepaalde opdracht. Ze wordt getoond
-in de kleine tabel.</P>
+<p>De weging voor deze drie componenten kan aangepast worden volgens wat nodig is voor een bepaalde opdracht. Ze wordt getoond
+in de kleine tabel.</p>
@@ -1,54 +1,53 @@
-<p align=CENTER><b>Berekening van de Eindtotalen</b></p>
+<p align="center"><b>Berekening van de Eindtotalen</b></p>
<p>De tabel op dit scherm toont hoe de eindtotalen voor de leerlingen worden berekend. De totalen
zijn een gewogen som van maximum vijf elementen.
<ol>
<li>Gewicht voor leraarbeoordelingen.
-Dit is facultatief en zal worden gebruikt als de leraar werkelijk het werk van de student beoordeelt.
-Als de student meerdere versies van het werk instuurde, dan wordt het "beste" cijfer gebruikt.
+Dit is facultatief en zal worden gebruikt als de leraar werkelijk het werk van de leerling beoordeelt.
+Als de leerling meerdere versies van het werk instuurde, dan wordt het "beste" cijfer gebruikt.
Hier wordt met "beste" het werk bedoeld met de hoogste gewogen combinatie van het cijfer
-van de leraar en de klasgenoten...
+van de leraar en de klasgenoten...</li>
<li>Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten.
Opnieuw, als de leerling meer dan één werkstuk instuurde, wordt het cijfer van het "beste" gebruikt.
-Optionneel kan de beoordeling door klasgenoten de beoordeling van de leraar bevatten.
+De beoordeling van de leraar kan optioneel bij de beoordeling door klasgenoten gerekend worden.
Dit cijfer kan inbegrepen worden als het aantal beoordelingen door klasgenoten erg laag is
of wanneer de juistheid van de cijfers twijfelachtig is, ofwel door afwijking (meestal aan de hoge kant), ofwel
omdat ze onbetrouwbaar zijn.
-Als het cijfer van de leraar mee inbegrepen wordt bij de cijfers van de klasgenoten, dan wordt het op dezelfde
-manier meegerekend.
+Als het cijfer van de leraar mee inbegrepen wordt bij de cijfers van de klasgenoten, dan wordt dat gelijkwaardig meegerekend.</li>
-<LI>Beoordelingsgewicht voor vertekening. Dit meet of de student de werkstukken
+<li>Beoordelingsgewicht voor vertekening. Dit meet of de leerling de werkstukken
te laag of eerder te hoog beoordeelt. Het is geen absoluut cijfer omdat het gebaseerd is op het verschil tussen
het cijfer dat de leerling geeft en het gemiddelde van de cijfers van de klasgenoten voor elk van de inzendingen die
-de leerling beoordeeld heeft. Deze component kan best geen hoog gewicht gegeven worden.
+de leerling beoordeeld heeft. Deze component kan best geen hoog gewicht gegeven worden.</li>
-<LI>Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid:.
+<li>Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid:.
Dit is een maat van hoe goed de beoordelingen van een leerling het gemiddelde van de beoordelingen van de andere leerlingen
volgt. De maat vermindert de afwijking van de cijfers van de leerling en maakt een gemiddelde van de absolute verschillen
tussen de cijfers van de leerling en die van zijn klasgenoten. Als de leerling hoge cijfers geeft voor goede
werkstukken en lage cijfers voor slechte werkstukken, dan zal de betrouwbaarheid hoog zijn. Als vermoed wordt dat
de leerlingen slechte beoordelers zijn, dan kan het meerekenen van de cijfers van de leraar de cijfers voor
-betrouwbaarheid meer betekenis geven.
+betrouwbaarheid meer betekenis geven.<li>
-<LI>Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties.
+<li>Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties.
Hierin zitten zowel het cijfer van de beoordeling van de leerling voor het voorbeeldwerk dat
de leraar ingezonden heeft, als elk cijfer dat de leraar geeft op een beoordeling die de leerling
geeft tijdens de fase van de beoordeling door klasgenoten. Gewoonlijk is deze component
-belangrijker dan de vertekenings- en de betrouwbaarheidscomponent en kan die dus beter een groter gewicht krijgen.
+belangrijker dan de vertekenings- en de betrouwbaarheidscomponent en kan die dus beter een groter gewicht krijgen.</li>
-</OL>
+</ol>
-<P>Deze vijf componenten kunnen gewogen worden zoals nodig geacht voor de opdracht.
-Het cijfer van de leraar kan bijvoorbeeld een hoog gewicht krijgen al het beoordelen
-door klasgenoten al een minder belangrijk deel van de beoordeling als geheel beschouwd
-wordt. Anderzijds, als de leraar slechts enkele werkstukken beoordeeld, dan kan aan deze cijfers
+<p>Deze vijf componenten kunnen gewogen worden zoals nodig geacht voor de opdracht.
+Het cijfer van de leraar kan bijvoorbeeld een hoog gewicht krijgen als het beoordelen
+door klasgenoten een minder belangrijk deel van de beoordeling als geheel beschouwd
+wordt. Anderzijds, als de leraar slechts enkele werkstukken beoordeelt, dan kan aan deze cijfers
een weging van nul meegegeven worden, zodat ze genegeerd worden. Als de opdracht helemaal draait
rond de leerlingen als rechters en het geven van feedback, dan kunnen de eerst twee elementen op nul (of laag)
-gezet worden en dan zullen de cijfers van de leerlingen het eindcijfer bepalen.
+gezet worden en dan zullen de cijfers van de leerlingen het eindcijfer bepalen.</p>
-<P>Merk op dat dit scherm opbouwend gebruikt wordt en dat de eindtotalen normaal gezien niet ter inzage
+<p>Merk op dat dit scherm opbouwend gebruikt wordt en dat de eindtotalen normaal gezien niet ter inzage
aan de leerlingen gegeven worden voor de laatste fase van de opdracht. Eens de leraar tevreden is met de
eindtotalen en hun wegingen, dan kunnen ze aan de leerlingen getoond worden.
-</P>
+</p>

0 comments on commit a380766

Please sign in to comment.