Skip to content
Browse files

updates from Jaana

 • Loading branch information...
1 parent 90707ad commit a3b0dbfa80e6df4f8876036f214fb487b894a04d paca70 committed Mar 27, 2003
Showing with 251 additions and 649 deletions.
 1. +4 −13 lang/fi/help/assignment/assignmenttype.html
 2. +4 −9 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
 3. +2 −2 lang/fi/help/courserecent.html
 4. +2 −4 lang/fi/help/courseshortname.html
 5. +2 −2 lang/fi/help/langedit.html
 6. +16 −17 lang/fi/help/mods.html
 7. +4 −14 lang/fi/help/pgassignment/anonymous.html
 8. +6 −21 lang/fi/help/pgassignment/assignmenttype.html
 9. +7 −23 lang/fi/help/pgassignment/breakdownoffinalgrade.html
 10. +8 −40 lang/fi/help/pgassignment/calculatingfinalgrade.html
 11. +6 −32 lang/fi/help/pgassignment/elements.html
 12. +6 −21 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 13. +3 −14 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 14. +8 −28 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 15. +5 −25 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 16. +3 −13 lang/fi/help/pgassignment/includeself.html
 17. +8 −39 lang/fi/help/pgassignment/managing.html
 18. +4 −30 lang/fi/help/pgassignment/numberofassessors.html
 19. +4 −15 lang/fi/help/pgassignment/resubmit.html
 20. +6 −22 lang/fi/help/pgassignment/showinggrades.html
 21. +3 −14 lang/fi/help/pgassignment/specimen.html
 22. +3 −13 lang/fi/help/pgassignment/teachersgradings.html
 23. +15 −23 lang/fi/help/picture.html
 24. +2 −2 lang/fi/help/quiz/attempts.html
 25. +3 −3 lang/fi/help/quiz/categories.html
 26. +1 −1 lang/fi/help/quiz/correctanswers.html
 27. +1 −1 lang/fi/help/quiz/feedback.html
 28. +8 −8 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 29. +23 −49 lang/fi/help/quiz/import.html
 30. +4 −11 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 31. +5 −19 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 32. +18 −37 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 33. +5 −14 lang/fi/help/quiz/randommatch.html
 34. +3 −6 lang/fi/help/quiz/review.html
 35. +4 −10 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 36. +3 −5 lang/fi/help/quiz/timeopen.html
 37. +3 −11 lang/fi/help/quiz/truefalse.html
 38. +7 −13 lang/fi/help/reading.html
 39. +2 −2 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 40. +2 −2 lang/fi/help/richtext.html
 41. +8 −8 lang/fi/help/surveys.html
 42. +5 −4 lang/fi/help/textformat.html
 43. +3 −3 lang/fi/help/writing.html
 44. +8 −3 lang/fi/moodle.php
 45. +2 −1 lang/fi/quiz.php
 46. +2 −2 lang/fi/survey.php
View
17 lang/fi/help/assignment/assignmenttype.html
@@ -1,13 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Assignment Type</B></P>
-
-<P>There are different types of assignments</P>
-
-<P><B>Offline activity</B> - this is useful when the assignment is performed outside
-of Moodle. Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything.
-Teachers can grade all students though, and students will see notifications of their grades.
-
-<P><B>Upload a single file</B> - this type of assignment allows all students to upload a
-single file, of any type. This might be a Word processor document, or an image, a
-zipped web site, or anything you ask them to submit. Teachers can grade submitted
-assignments online.
-
+<P align=center><B>Tehtävätyyppi</B></P>
+<P>Tehtäviä on erityyppisiä</P>
+<P><B>Offline toiminta</B> - tämä on hyödyllinen silloin, kun tehtävä tehdään Moodlen ulkopuolella. Opiskelijat voivat nähdä tehtävän kuvauksen mutta eivät voi esim. ladata tiedostoja. Opettajat voivat kuitenkin antaa arvosanoja, ja opiskelijat näkevät ilmoituksen arvosanoistaan.
+<P><B>Lataa yksittäinen tiedosto&nbsp;</B>- tämä tehtävätyyppi antaa opiskelijoiden ladata millaisia tahansa yksittäisiä tiedostoja. Ne voivat olla Word-asiakirjoja, kuvia, pakattuja verkkosivuja&nbsp;tai mitä&nbsp;tahansa pyydät heitä lähettämään. Opettaja voi arvioida lähetettyjä tehtäviä ajantasaisesti. </P>
View
13 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
@@ -1,9 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Resubmitting assignments</B></P>
-
-<P>By default, students cannot resubmit assignments once the teacher has graded them</P>
-
-<P>If you turn this option on, then students will be allowed to resubmit assignments
- after they have been graded (for you to re-grade). This may be useful if the
- teacher wants to encourage students to do better work in an iterative process.</P>
-
-<P>Obviously, this option is not relevant for offline assignments.</P>
+<P align=center><B>Tehtävien uudelleenlähettäminen</B></P>
+<P>Oletuksena on, että opiskelijat eivät voi uudelleenlähettää tehtäviä sen jälkeen kun opettaja on arvioinut ne.</P>
+<P>Jos käytät tätä valintaa, opiskelijat voivat uudelleenlähettää tehtäviänsä&nbsp;arvioinnin jälkeen (uudelleenarvioitavaksi). Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan rohkaista opiskelijoita tekemään parempaa työtä toiston avulla.</P>
+<P>Tämä valintaa ei tietenkään kannata käyttää offline-tehtävissä.</P>
View
4 lang/fi/help/courserecent.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P align=center><B>Viimeaikaiset tapahtumat</B></P>
-<P>Moodle voi näyttää \"viimeaikaiset tapahtumat\" kurssin kotisivulla.
+<P>Moodle voi näyttää "viimeaikaiset tapahtumat" kurssin kotisivulla.
<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.
<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että&nbsp;kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.
-<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
+<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
View
6 lang/fi/help/courseshortname.html
@@ -1,4 +1,2 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course short name</B></P>
-
-
-<p>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</p>
+<P align=center><B>Kurssin nimilyhenne</B></P>
+<P>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</P>
View
4 lang/fi/help/langedit.html
@@ -1,4 +1,4 @@
<P align=center><B>Vertaa ja muokkaa käännöstä</B></P>
-<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla pitää www-palvelin prosessilla olla kirjoitusoikeus kieliteidostoihin.
+<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla, pitää www-palvelinprosessilla olla kirjoitusoikeus kielitiedostoihin.
<P>Joissakin merkkijoissa on käytetty merkintöjä &nbsp;<B>$a</B>&nbsp;ja <B>$a-&gt;something</B>.
-<P>Näillä on merkitty paikat muuttujille jotka Moodle korvaa käyytäessää merkkijonoa. Jos muuttujia tarvitaan enemmän kuin yksi saatat törmätä myös eri nimisiin muuttujiin.</P>
+<P>Näillä on merkitty paikat muuttujille, jotka Moodle korvaa käytettäessä merkkijonoa. Jos muuttujia tarvitaan enemmän kuin yksi, saatat törmätä myös erinimisiin muuttujiin.</P>
View
33 lang/fi/help/mods.html
@@ -1,23 +1,22 @@
-<P align=center><B>Aktiviteetti modulit</B></P>
-
-<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktivitetti moduleita joita voit käyttää kursillasi.</P>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Forumit</B></P>
+<P align=center><B>Aktiviteettimodulit</B></P>
+<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Foorumit</B></P>
<UL>
-<P>This activity can be the most important - it is here that most discussion takes place. Forums can be structured in different ways, and can include peer rating of each posting. The postings can be viewed in a variety for formats, and can include attachments. By subscribing to a forum, participants will receive copies of each new posting in their email. A teacher can impose subscription on everyone if they want to. </P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Lyhyttehtävät</B></P>
+<P>Tämä aktiviteetti saattaa olla kaikkein tärkein - täällä käydään suurin osa keskusteluista. Foorumit voidaan rakentaa eri tavoin, ja niihin voi kuulua jokaisen viestin vertaisarviointia. Viestejä voidaan lukea useilla formaateilla ja ne voivat sisältää liitteitä. Tilaamalla foorumin kurssin osallistuja saa kopion jokaisesta uudesta viestistä sähköpostiinsa. Opettaja voi halutessaan määrätä kurssilaiset tilaamaan foorumin.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Lyhyttehtävät</B></P></UL>
<UL>
-<P>This module is a very important reflective activity. The teacher asks the student to reflect on a particular topic, and the student can edit and refine their answer over time. This answer is private and can only be seen by the teacher, who can offer feedback and a grade on each journal entry. It\\\\\\\'s usually a good idea to have about one Journal activity per week.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Aineistot</B></P>
-<P>Resources are content: information the teacher wants to bring into the course. These can be prepared files uploaded to the course server; pages edited directly in Moodle; or external web pages made to appear part of this course.</P>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Tehtävät</B></P>
+<P>Tämä moduli on tärkeä siksi, että se tarjoaa opiskelijoille pohdittavaa. Opettaja pyytää opiskelijaa pohtimaan tiettyä aihetta, ja opiskelija voi muokata ja hioa vastaustaan jonkin aikaa. Vastauksen näkee vain opettaja, joka voi antaa palautetta ja arvosanan jokaiselle lyhyttehtävälle. Yleensä on hyvä antaa n. yksi lyhyttehtävä viikossa.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Aineistot</B></P></UL>
+<P>Aineistot ovat sisältöä: informaatiota, jota opettaja haluaa kurssilla jakaa. Ne voivat olla kurssin palvelimelle ladattuja valmiita tiedostoja, suoraan Moodleen muokattuja sivuja tai ulkopuolisia verkkosivuja, jotka toimivat kurssin osana.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Tehtävät</B></P>
<UL>
-<P>Assignments allow the teacher to specify a task that requires students to prepare digital content (any format) and submit it by uploading it to the server. Typical assignments include essays, projects, reports and so on. This module includes grading facilities.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Tentit</B></P>
+<P>Tässä modulissa opettaja määrittelee tehtävän, joka vaatii opiskelijaa tuottamaan digitaalista sisältöä (missä tahansa muodossa) ja palauttamaan sen lataamalla palvelimelle.Tyypillisiä tehtäviä ovat mm. esseet, projektit ja raportit. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P></UL>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Tentit</B></P>
<UL>
-<P>This module allows the teacher to design and set quiz tests, consisting of multiple choice, true-false, and short answer questions. These questions are kept in a categorised database, and can be re-used within courses and even between courses. Quizzes can allow multiple attempts. Each attempt is automatically marked, and the teacher can choose whether to give feedback or to show correct answers. This module includes grading facilities.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Monivalinnat</B></P>
+<P>Tässä modulissa opettaja voi suunnitella ja pitää kokeita, jotka sisältävät monivalintatehtäviä, oikein/väärin -kysymyksiä ja muita lyhyesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset tallennetaan luokiteltuun tietokantaan ja niitä voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen kurssin aikana ja jopa kurssien välillä. Tenteissä voidaan sallia useita yrityksiä. Jokainen yritys kirjataan automaattisesti, ja opettaja voi päättää antaako hän palautetta vai näyttääkö oikeat vastaukset. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Monivalinnat</B></P></UL>
<UL>
-<P>A choice activity is very simple - the teacher asks a question and specifies a choice of multiple responses. It can be useful as a quick poll to stimulate thinking about a topic; to allow the class to vote on a direction for the course; or to gather research consent. </P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Palautekyselyt</B></P>
+<P>Monivalintatoiminto on hyvin yksinkertainen: opettaja asettaa kysymyksen ja määrittelee vastausvaihtoehdot. Saattaa olla hyödyllistä pitää pikakysely ja antaa luokan äänestää jostain kurssiin liittyvästä asiasta, ja näin virittää opiskelijat ajattelemaan tiettyä aihetta. </P></UL>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Palautekyselyt</B></P>
<UL>
-<P>The Survey module provides a number of verified survey instruments that have been found useful in assessing and stimulating learning in online environments. Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.</P></UL>
+<P>Palautekyselymoduli tarjoaa useita hyväksi todistettuja tutkimusvälineitä online-ympäristöissä tapahtuvan oppimisen tutkimiseen ja stimulointiin. S provides a number of Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.</P></UL>
View
18 lang/fi/help/pgassignment/anonymous.html
@@ -1,14 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Anonymous Grading</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can be graded anonymously. In this
- case the names (and any photos) of the students doing the grading
- are not shown. Only the (file) names of the submissions are used to identify
- the peices of work being graded.
-
-<P>When the peer graded assignment is not graded anonymously, the
- pieces of work are shown with the names (and any photos) of the
- students who submitted the work. This may lead to bias in the gradings.
-
-<P>Note that if the teacher's grades are shown to the students these are
- never shown anonymously.
-</P>
+<P align=center><B>Anonyymi&nbsp;arviointi</B></P>
+<P>Vertaisarviointi voidaan suorittaa anonyymisti. Tällöin arviointeja suorittavien opiskelijoiden nimiä (tai kuvia) ei voi nähdä. Arvioitavien töiden tunnistamiseksi käytetään vain lähetysten (tiedosto)nimiä.
+<P>Jos vertaisarviointeja ei suoriteta anonyymisti, työssä näkyy sen opiskelijan nimi, joka on&nbsp;tehtävän lähettänyt. Tämä voi johtaa puolueelliseen arviointiin (poikkeamiin).
+<P>Huomaa: jos opettajan antamat arvosanat ovat opiskelijoiden nähtävissä, ne eivät koskaan näy nimettöminä. </P>
View
27 lang/fi/help/pgassignment/assignmenttype.html
@@ -1,21 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Peer Graded Assignment Type</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can have one of two types:
-
-<OL>
-<LI>Only feedback on the assessment elements and the general comment
- is entered. The grading of assessment elements is not seen in the
- grading pages. Assignments themselves are not given an overall grade.
- However, the grading performance of the students is measured and
- this, and only this measure contributes towards the final grades given
- to the students.
-
-<LI>Here the teacher and peers are asked to provide both feedback and
- grades. The assignments are given an overall quantative grade as well
- as the qualative data. The final grade for a student will be calculated
- from the (weighted) contributions of the teacher's grade, the mean
- peers' grade and the student's grading performance.
-
-</OL>
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaisarvioinnin tehtävätyypit</B></P>
+<P>Vertaisarviointitehtäviä on kahta eri tyyppiä:
+<OL>
+<LI>Arvioitavista osioista annetaan&nbsp;ainoastaan palautetta ja yleinen kommentti. Arvioitavien osioiden arvosanoja ei&nbsp;näy arviointisivuilla. Itse tehtäville ei anneta yleisarvosanaa. Opiskelijoiden arviointisuoritus kuitenkin mitataan, ja vain tämä luku vaikuttaa heidän lopullisiin arvosanoihinsa.
+<LI>Tässä vaihtoehdossa opettajalta ja vertaisarvioijilta pyydetään sekä palautetta että arvosanoja. Tehtäville annetaan yleisluontoinen kvantitatiivinen arvosana ja lisäksi kvalitatiivista palautetta. Opiskelijan lopullinen arvosana lasketaan (painotettuna)&nbsp;opettajan arvosanasta, vertaisarvioijien arvosanojen keskiarvosta ja opiskelijan arviointisuorituksesta. </LI></OL>
+<P></P>
View
30 lang/fi/help/pgassignment/breakdownoffinalgrade.html
@@ -1,23 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>The Breakdown of the Final Grade</B></P>
-
-<P>The table on this screen shows your final grade and how it was calculated.
- The final grade is made up from three possible components.
-
-<OL>
-<LI>The teacher's grade for your submitted work.
-<LI>The average of the peer grades for your submitted work.
-<LI>A grade for your performance in the peer grading phase. This
- performance was based by (a) whether your grades were too high or too low
- when compared with the average grade of the other students (this is called bias),
- (b) whether your grades follow, again on average, the grades given by
- the other students (this is called reliability)
- and (c) on the quality of your comments on the other pieces of work you graded.
- This was graded by the teacher. These three performance grades were weighted
- by the factors 1:2:3 respectively to give an overall &quot;grading&quot;
- grade. In other words the teacher's grading of the comments is given the
- same weight as the Bias and Reliability factors combined.
-</OL>
-
-<P>These three components can be weighted as deemed appropriate for the
- assignment. These weights are shown in the smaller table.
-</P>
+<P align=center><B>Lopullisen arvosanan erittely</B></P>
+<P>Tämän sivun taulukosta näet lopullisen arvosanasi ja sen, miten se on laskettu. Lopullinen arvosana&nbsp;muodostaa kolmesta mahdollisesta osatekijästä.
+<OL>
+<LI>Opettajan antama arvosana lähettämastäsi työstä.
+<LI>Vertaisarvioijien arvosanojen keskiarvo.
+<LI>Arvosana, jonka olet saanut suorituksestasi vertaisarvioijana. Tämä&nbsp;arvosana perustuu&nbsp;siihen (a)&nbsp;ovatko arvosanasi liian korkeita tai matalia verrattuna muiden opiskelijoiden keskimääräisiin arvosanoihin (tätä kutsutaan Poikkeamaksi), (b)&nbsp;seurailevatko antamasi arvosanat keskimäärin muiden opiskelijoiden antamia arvosanoja (tätä kutsutaan Luotettavuudeksi)&nbsp;ja (c) arvioimistasi töistä antamiesi&nbsp;kommenttien laatuun. Tämän arvosanan antaa opettaja. Nämä kolme suoritusarvosanaa painottuvat suhteessa 1:2:3, eli siten, että opettajan kommenteistasi antama arvosanan painoarvo&nbsp;on sama kuin Poikkeama- ja Luotettavuustekijöiden arvosanojen yhteensä. Näin muodostuu "arvioinnin" yleisarvosana. </LI></OL>
+<P>Näitä kolmea osatekijää voidaan painottaa sen mukaan, mikä katsotaan sopivaksi kyseiseen tehtävään.Nämä painotukset näkyvät pienemmässä taulukossa. </P>
View
48 lang/fi/help/pgassignment/calculatingfinalgrade.html
@@ -1,40 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>The Calculation of the Final Grade</B></P>
-
-<P>The table at the foot of the screen shows the final grade for each student
- for this assignment. Their grade is made up from three components.
-
-<OL>
-<LI>The teacher's grade for their submitted work.
-<LI>The average of the peer grades for their submitted work. This can optionally
- include the teacher's grade. This grade would be included if the number of
- peer gradings is very low or it is thought that the peer gradings are suspect
- either because of bias (usually on the high side) or for not being reliable.
- If included the teacher's grade is treated in the same way as a peer grade in
- the calculation of the average.
-<LI>A grade for the student's performance in the peer grading phase. This
- performance is based by (a) if their grades are,on average, too high or too low
- (this is called bias), (b) if their grades follow, again on average, the grades given by
- the other students (and that of the teacher if included) (this is called reliability)
- and (c) on the quality of their feedback to the other students, this is graded
- explicitly by the teacher in the top half of the page. These three are weighted
- by the factors 1:2:3 respectively in the calculation of the &quot;grading&quot;
- grade. In other words the teacher's grading of the comments is given the
- same weight as the Bias and Reliability factors combined.
-</OL>
-
-<P>These three components can be weighted as deemed appropriate for the
- assignment. For example the teacher's grade might be weighted strongly
- if the peer grading part of the assignment is only considered a minor part
- of the assignment as a whole. Alternatively, if no teacher grading is done
- at all then the teacher's grades should be given a zero weighting. If the
- assignment is all about the students as judges and the providing of feedback
- then first two components may be set to zero (or low) and the students'
- grading abilities will dominate the final grades.
-
-<P>Note that this screen is used iteratively and the final grades are not normally
- made available to the students until all the grades for the comments have been
- entered AND the component weights (for the teacher's grades, the peer
- grades and grading performance) have been finalised. Once these two separate
- tasks have been done then the final grades can be made available to the
- students.
-</P>
+<P align=center><B>Lopullisen arvosanan laskeminen</B></P>
+<P>Näytön alareunassa olevassa taulukossa näkyy kunkin opiskelijan kyseisestä tehtävästä saama lopullinen arvosana. Arvosana muodostuu kolmesta osatekijästä.
+<OL>
+<LI>Opettajan antama arvosana opiskelijan jättämästä työstä.
+<LI>Vertaisarvioijien antamien arvosanojen keskiarvo kyseisestä työstä. Opettajan arvosana voi vaihtoehtoisesti sisältyä tähän&nbsp;lukuun.&nbsp;Tämä on suositeltavaa, jos vertaisarvioijien lukumäärä on&nbsp;hyvin pieni tai jos ajatellaan, että vertaisarviot ovat kyseenalaisia joko poikkeaman&nbsp;(tavallisesti ylöspäin)&nbsp;tai epäluotettavuuden vuoksi.&nbsp;Jos opettajan arvosana on mukana keskiarvossa, se on samanarvoinen kuin vertaisarvosanat eli sitä ei painoteta.
+<LI>Opiskelijan saama arvosana hänen vertaisarviointisuorituksestaan. Tämä arvosana perustuu seuraaviin osatekijöihin&nbsp;(a) ovatko opiskelijan antamat arvosanat keskimäärin liian korkeita tai liian matalia verrattuna muiden opiskelijoiden antamiin arvosanoihin (tätä sanotaan poikkeamaksi), (b) seurailevatko hänen antamansa arvosananat keskimäärin muiden opiskelijoiden (ja mahdollisesti opettajan) antamia arvosanoja (tätä sanotaan luotettavuudeksi) ja (c) opiskelijan kanssaopiskelijoille antaman palautteen laatu. Opettajan tästä osa-alueesta antama arvosana näkyy sivun yläosassa.&nbsp;Näitä kolmea osatekijää painotetaan suhteessa&nbsp;1:2:3 laskettaessa "arvioinnin" arvosanaa. Toisin sanoen opettajan palautteesta antamaa arvosanaa painotetaan yhtä paljon kuin poikkeaman ja luotettavuuden arvosanoja yhteensä. </LI></OL>
+<P>Näitä kolmea osatekijää voidaan painottaa tehtävän kannalta sopivaksi&nbsp;katsottavalla&nbsp;tavalla. Esimerkiksi opettajan arvosanaa voidaan painottaa voimakkaasti, jos tehtävän vertaisarviointia pidetään vähämerkityksisenä&nbsp;kyseisen tehtävän kokonaisuuden kannalta. Vaihtoehtoisesti, jos opettaja ei ole&nbsp;lainkaan antanut arvosanaa&nbsp;kyseisestä tehtävästä, opettajan arvioinnille pitäisi antaa nollapainotus. Jos tehtävän päätarkoitus on opiskelijoiden toimiminen arvioijina ja palautteen antajina, silloin kahden ensimmäisen osatekijän painotukseksi voidaan antaa nolla (tai hyvin&nbsp;alhainen suhdeluku). Tällöin opiskelijoiden arviointikyvyt painottuvat lopullisissa arvosanoissa.
+<P>Huomaa, että tätä näkymää käytetään toistuvasti, ja että lopulliset arvosanat eivät yleensä ole opiskelijoiden nähtävissä ennenkuin kaikki arvosanat palautteista on&nbsp;syötetty JA eri osatekijöiden painotukset (opettajan arvosanoista, vartaisarvioinneista ja arviointisuorituksesta) on laskettu valmiiksi.&nbsp;Kun nämä kaksi erillistä tehtävää on&nbsp;suoritettu, voidaan lopulliset arvosanat&nbsp;antaa opiskelijoiden nähtäväksi. </P>
View
38 lang/fi/help/pgassignment/elements.html
@@ -1,32 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Peer Graded Assignment Elements</B></P>
-
-<P>For ease of grading a Peer Graded Assignment should have a reasonable
- number of &quot;Assessment Elements&quot;. Each element should cover
- a particular aspect of the assignment. Typically an assignment will have
- something between 5 to 15 elements for comments and grading, the
- actual number depending on the size and complexity of the assignment. A peer
- assignment with only one element is allowed and has a similar assessment
- strategy to the standard Moodle Assignment. Elements have
- the following three features:
-<OL>
-<LI>The DESCRIPTION of the assessment element. This should clearly state what
- aspect of the assignment is being assessed. If the assessment is qualatative
- it is helpful to give details of what is considered excellent, average
- and poor.
-
-<LI>The SCALE of the assessment element. There are a number of prefined
- scales. These range from simple Yes/No scales, through multipoint scales to
- a full percentage scale. Each element has its own scale which should be choosen
- to fit the number of possible variations for that element. Note that the scale
- does NOT determine the element's importance when calculating the overall
- grade, a two point scale has the same &quot;influence&quot; as a 100 point
- scale if the respective elements have the same weight...
-
-<LI>The WEIGHT of the assessment element. By default the elements are given the same
- importance when calculating the overall grade of the assignment. This can be
- changed by giving the more importance elements a weight greater than one, and
- the less important elements a weight below one. Changing the weights does NOT
- effect the maximum grade, that value is fixed by the Maximum Grade parameter
- of the peer graded assignment.
-</OL>
-</P>
+<P align=center><B>Arvioitavat osiot vertaisarvioinnissa</B></P>
+<P>Arvioinnin helpottamiseksi vertaisarviointitehtävissä pitäisi olla kohtuullinen määrä "arvioitavia osioita".&nbsp;Jokaisen osion tulisi kattaa tietty&nbsp;osa-alue tehtävästä.&nbsp;Tyypillisesti tehtävässä on 5-15 arvioitavaa ja kommentoitavaa osiota riippuen&nbsp;kyseisen tehtävän&nbsp;koosta ja monimutkaisuudesta.&nbsp;Yhden osion vertaisarviointitehtävä sallitaan ja sillä on samanlainen arviointikäytäntö kuin Moodlen standarditehtävällä. Arvioitavilla osioilla on seuraavat kolme&nbsp;ominaisuutta:
+<OL>
+<LI>Arvioitavan osion KUVAUS. Tästä olisi käytävä selvästi ilmi, mitä tehtävän osa-aluetta arvioidaan. Jos arviointi on kvalitatiivinen, on hyvä antaa arvioijille tarkat ohjeet siitä, mitä pidetään kiitettävänä, tyydyttävänä&nbsp;tai heikkona.
+<LI>Arvioitavan osion ASTEIKKO. On olemassa useita erilaisia asteikkoja, jotka vaihtelevat yksinkertaisesta kyllä/ei -asteikosta monipisteasteikon kautta&nbsp;täydelliseen prosenttiasteikkoon. Jokaiselle osiolle&nbsp;valitaan oma asteikkonsa, jonka pitää soveltua&nbsp;sen erilaisiin variaatioihin.&nbsp;Huomaa, että asteikko ei määrittele osion tärkeyttä laskettaessa yleisarvosanaa. Kahden pisteen asteikolla on yhtä suuri "vaikutus" kuin 100 pisteen asteikolla, jos kyseisiä osioita painotetaan yhtä paljon.
+<LI>Arvioitavan osion PAINOTUS. Oletuksena on, että kaikkia osioita painotetaan yhtä paljon laskettaessa tehtävän yleisarvosanaa.&nbsp;Oletusta voidaan muuttaa antamalla tärkeille osioille paino, joka on suurempi kuin 1 ja vähemmän tärkeille pienempi kuin 1. Painotusten muuttaminen ei vaikuta maksimiarvosanaan, jonka arvon määrää vertaisarviointitehtävän maksimiarvosanaparametri.</LI></OL>
View
27 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
@@ -1,21 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>The Final Grades</B></P>
-
-<P>The table on this screen lists the final grades and their breakdown as shown to
- the students. If an error is seen in the table then it is possible to &quot;go back&quot;
- and make a correction in some cases. There are a couple of possibilities.
-
-<OL>
-<LI>If a teacher's grade needs to be changed then the piece of work can be
- re-graded by going
- to the teacher's Management screen for assignment and clicking on the link &quot;View
- (n) submitted Assignments&quot;. The piece of work can be re-graded. Once this has
- been done then the Phase 4 screen &quot;Grade Comments&quot; should be displayed AND the
- link at the foot of that page clicked so that the new final grade is stored in the
- database.
-<LI>If it is desired to use a different weighting scheme then the link
- &quot;Calculate Final Grades&quot; can be clicked and the new weights entered. Clicking
- on the button at the foot of the screen will save the adjusted weights and re-calculate
- the final scores.
-</OL>
-
-</P>
+<P align=center><B>Lopulliset arvosanat</B></P>
+<P>Tämän sivun taulukossa&nbsp;ovat lopulliset arvosanat ja niiden erittely&nbsp;sellaisena kuin opiskelijat näkevät ne.&nbsp;Jos huomaat taulukossa&nbsp;virheen, voit joissain tapauksissa "mennä takaisin" ja korjata sen.
+<OL>
+<LI>Jos haluat muuttaa opettajan arvosanaa, uudelleenarviointi voit tehdä&nbsp;menemällä opettajan tehtävien hallinta -näyttöön ja klikkaamalla linkkiä "Katsele (n) jätettyjä tehtäviä". Nyt voit korjata kyseisen tehtävän arvosanaa. Kun tämä on tehty, 4. vaiheen näytön&nbsp;"Arvosanan kommentit" pitäisi tulla näkyviin. &nbsp;Klikkaa sivun alalaidassa olevaa linkkiä, niin lopullinen arvosana tallentuu tietokantaan.
+<LI>Jos haluat muuttaa painotuksia, klikkaa "Laske lopulliset arvosanat" -linkkiä ja aseta uudet painotukset. Kun klikkaat näytön alareunassa olevaa painketta, korjatut painotukset tallentuvat ja lopulliset pistemäärät lasketaan uudelleen. </LI></OL>
+<P></P>
View
17 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
@@ -1,14 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>A Graded Peer Assignment</B></P>
-
-<P>This shows the grades and comments made on the submitted piece of
- work. You can if you wish reply to this assessment and choose not to
- accept it (at this stage). If that is the case, please enter your reply in the
- box at the foot of the page giving the reason why you are not happy with
- the assessment. Then click on the button at the foot of the page and
- choose NO when asked whether you are happy with this assessment.
-
-<P>If, on the other hand. you are happy with the assessment simply
- click on the button at the foot of the page and then click on YES when
- asked whether you are happy with this assessment.
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaisarvioitu tehtävä</B></P>
+<P>Tässä näkvät jätetyille töille annetut arvosanat ja kommentit. Halutessasi&nbsp;voit vastata arviointiin ja jättää&nbsp;hyväksymättä sen (tässä vaiheessa).&nbsp;Kirjoita tällaisessa tapauksessa&nbsp;vastauksesi sivun alareunassa olevaan lokeroon ja kerro, minkä vuoksi et ole tyytyväinen arviointiin. Klikkaa sitten sivun alareunassa olevaa painiketta ja valitse EI, kun kysytään, oletko tyytyväinen kyseiseen arviointiin.
+<P>Toisaalta, jos olet tyytyväinen arviointiin, paina vain sivun alalaidan painiketta ja valitse KYLLÄ, kun kysytään, oletko tyytyväinen arviointiin. </P>
View
36 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
@@ -1,28 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Grading of Peer Assignments</B></P>
-
-<P>For ease of grading a Peer Assignment is divided into a number of
- assessment &quot;elements&quot;. Each element covers
- a particular aspect of the assignment. For each element you should
-<OL>
-<LI>Enter a Grade by clicking in the appropriate button or selecting an appropriate
- number from the drop down menu.
-
-<LI>Enter an explaination of why you gave that grade in the Feedback box. If
- you feel that the reason is obvious then leave the box empty. Note, however,
- that the person whose work you are asessing has the opportunity to get back
- to you and may well query a grade if there is no explaination.
-</OL>
-
-<P>The last box on this form allows you to make a general comment on the
- work. This should justify your assessment. It should be polite and as far as
- possible constructive.
-
-<P>Note that not all the assessment elements may be counted equally. The
- higher their &QUOT;Weight&quot; the higher they count when calculating
- the overall grade.
-
-<P>You may find that once you have assessed several pieces of work, you want
- to re-assess one or two of them. This is allowed and, indeed, this is good idea as
- it will give your asessments a greater consistency.
-
-</P>
+<P align=center><B>Tehtävien vertaisarviointi</B></P>
+<P>Arvioinnin helpottamiseksi vertaisarviointitehtävä on jaettu useampaan arvioitavaan osioon. Jokainen osio kattaa tietyn osatekijän tehtävästä. Jokaisen osion kohdalla sinun tulisi
+<OL>
+<LI>Antaa arvosana klikkaamalla&nbsp;sopivaa painiketta tai valitsemalla oikea numero alasvetovalikosta.
+<LI>Kirjoittaa palautelokeroon perustelu, miksi annoit kyseisen arvosanan. Jos syy on mielestäsi ilmeinen, voit jättää palautelokeron tyhjäksi. Huomaa kuitenkin, että henkilöllä, jonka työtä arvioit, on mahdollisuus vastata sinulle ja hän saattaa hyvinkin asettaa arvosanasi kyseenalaiseksi, jos et ole antanut mitään palautetta. </LI></OL>
+<P>Tämän kaavakkeen viimeiseen lokeroon voit kommentoida työtä yleisesti.&nbsp;Kommenttien pitäisi perustella arviointiasi. Niiden olisi oltava kohteliaita ja toivon mukaan rakentavia.
+<P>Huomaa, että kaikkia arvioitavia osioita ei ehkä lasketa samanarvoisiksi. Mitä suurempi painotus osiolla on, sitä merkittävämpi&nbsp;se on laskettaessa yleisarvosanaa.
+<P>Kun olet arvioinut useampia töitä, saatat huomata, että haluat uudelleenarvioida jonkin työn. Tämä on mahdollista ja joskus toivottavaakin, sillä näin arvioinnistasi tulee johdonmukaisempi. </P>
View
30 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
@@ -1,25 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Grading the Peer Comments</B></P>
-
-<P>This screen is used to enter the teacher's grades for the comments made
- by the students during the peer grading phase of the assignment. A relatively
- simple grading is used, the score out of 20. The treacher can decide what is
- being graded and the relative scores from the instructions given to the students
- before the peer grading started. For example, at a higher level the students may be
- required to give critical comments, at an intermediate level the students may be
- required to point out strengths and weaknesses, and at a lower level the students
- may be simply pointing out errors and inaccuracies.
-
-<P>The comments are grouped together by submission, that is each set of
- comments refers to the same piece of work. If available the teacher's own
- comments are shown first as a kind of benchmark.
-
-<P>Note that this screen can be used iteratively and there is no need to grade all
- the comments in one go. Indeed it may be desirable to regrade some of the
- comments once the &quot;standard&quot; of the comments has been established.
-
-<P>The grades of comments that have been scored are
- saved by clicking on the apprpriate button at the foot of the page. Once the
- teacher is happy with all the comment grades the next step is to calculate
- the Final Grades.
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaispalautteen arviointi</B></P>
+<P>Tähän näkymään&nbsp;opettaja antaa arvosanansa opiskelijoiden toisilleen vertaisarviointivaiheessa antamasta palautteesta.&nbsp;Käytössä on suhteellisen yksinkertainen, 20 pisteen&nbsp;arvosteluasteikko. Opettaja voi päättää sen, mitä arvioidaan ja suhteelliset pistemäärät&nbsp;huomioonottaen ohjeet, jotka&nbsp;oppilaille&nbsp;annettiin ennen vertaisarvioinnin aloittamista.&nbsp;Esimerkiksi korkeammalla tasolla opiskelijoilta voidaan&nbsp;edellyttää kriittisiä kommentteja, keskitasolla&nbsp;heiltä ehkä vaaditaan vahvuuksien ja heikkouksien löytämistä ja&nbsp;alhaisimmalla tasolla opiskelijat voivat osoittaa arvioitavasta tehtävästä virheitä&nbsp;ja epäjohdonmukaisuuksia.
+<P>Kommentit ryhmitellään siten, että kukin palauteryhmä koskee samaa työtä. Jos opettaja on antanut palautetta työstä, hänen kommenttinsa näkyvät ensimmäisenä, ikäänkuin vertailukohteena.
+<P>Huomaa, että tätä näkymää voidaan käyttää toistuvasti, eikä kaikkia palautteita tarvitse arvioida yhdellä kertaa.&nbsp;Päivastoin, saattaa olla suotavaa uudelleenarvioida joitain kommentteja, kun tietty "standardi" kommenteille on vakiinnutettu.
+<P>Kommenteista annetut arvosanat tallennetaan klikkaamalla sopivaa painiketta sivun alalaidassa. Kun opettaja on tyytyväinen kaikkiin palautearvosanoihin, seuraava askel on lopullisten arvosanojen laskeminen. </P>
View
16 lang/fi/help/pgassignment/includeself.html
@@ -1,13 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Including Self in the Assignment</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can optionally include the student's own work
- in the set of pieces each student is asked to grade. This will mean that if, say, the
- number of peer assessors is 5, then each student will be asked to grade 6
- pieces of work, one of them being their own work.
-
-<P>If the number of peer assessors is set to zero and the include self option
- is turned on then the assignment becomes a self-graded assignment. This
- may or may not include the teacher's grading depending on whether that
- option is set or not.
-
-</P>
+<P align=center><B>Itsensä&nbsp;sisällyttäminen arviointiin</B></P>
+<P>Vertaisarviointitehtävä voi&nbsp;valinnaisesti sisältää opiskelijan oman työn arvioinnin muiden ohella. Esimerkiksi, jos vertaisarvioijien lukumäärä on 5, jokaista opiskelijaa pyydetään arvioimaan 6 työtä, joista yksi on hänen omansa.
+<P>Jos vertaisarvioijien lukumäärä asetetaan nollaksi ja "sisällytä itsesi" valinta on käytössä, silloin&nbsp;tehtävästä tulee itsearviointitehtävä.&nbsp;Opettajan arviointi voidaan sisällyttää tai jättää pois valitsemalla tämä vaihtoehto tai jättämällä se valitsematta. </P>
View
47 lang/fi/help/pgassignment/managing.html
@@ -1,39 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Managing a Peer Graded Assignment</B></P>
-
-<P>A Peer Graded Assignment is more complex than an ordinary assignment.
- It involves a number of steps or phases. These are
-<OL>
-<LI>The assessment of a peer assignment should be broken into a number
- of assessment ELEMENTS. This makes the grading of an assignment less
- arbitary and gives the students a framework on which to make assessments.
- The teacher has the role of setting up the assessment elements thus making a
- grading page. (See that page for more details.)
-
-<LI>With the grading page set up the assignment is made available to students.
- There is a submission deadline for the work done by the students. During this
- phase the teacher can, if desired, grade some or all of the submissions. The
- grading need not be final, the grades are used as a guide in the next phase...
-
-<LI>After the submission deadline has passed, the teacher moves the assignment
- to the peer grading phase. First each student is allocated a random selection
- of the submitted pieces of work. If there is a sufficient number of <b>graded</b>
- submissions, the system ensures that each student is allocated at least one
- &quot;good&quot; piece of work and at least one &quot;poor&quot; piece of work.
- Each student now has a number of pieces of work to grade. This must be done
- within the &quot;Grading&quot; deadline. A student can comment on these
- assessments (made by other students) of their own peice of work and they
- can go back for re-grading if the student is not happy with some aspect.
- That loop continues until either the student is happy with the amended
- assessment, the deadline for grading is reached or the teacher intervenes
- in the process.
-
-<LI>After the grading deadline has passed the teacher must grade the comments
- made by the students on submissions. This is a single grade score. Once the
- comments has be graded the teacher can calculate the final grades of the students.
- These final grades are normally made up of three components, teacher's grade,
- mean peer grade and grading performance. The later is mainly the mean score
- entered by the teacher against a student's comments. This three components are
- first weighted before the calculation takes place.
-</OL>
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaisarviointitehtävän hallinta</B></P>
+<P>Vertaisarvioitava tehtävä on mutkikkaampi kuin tavallinen tehtävä. Siihen kuuluvat seuraavat vaiheet:
+<OL>
+<LI>Vertaisarvioitava tehtävä pitäisi jakaa useisiin arvioitaviin OSIOIHIN. Näin arviointi on vähemmän sattumanvaraista, ja opiskelijoilla on&nbsp;puitteet, joihin&nbsp;heidän arviointinsa perustuu.&nbsp;Opettajan tehtävänä on määritellä arvioitavat osiot ja tehdä arviointisivu. (Katso kyseinen sivu lisätietojen saamiseksi.)
+<LI>Kun arviointisivu on tehty, varsinainen tehtävä&nbsp;annetaan opiskelijoiden saataville. Tehtävän palauttamiselle&nbsp;on määrätty&nbsp;deadline. Tämän vaiheen aikana opettaja voi halutessaan antaa joillekin tai kaikille lähetetyille tehtäville arvosanan. Arvioinnin ei tarvitse olla lopullinen vaan arvosanoja käytetään apuna seuraavassa vaiheessa.
+<LI>Kun tehtävien palauttamisen&nbsp;aikaraja on umpeutunut, opettaja siirtää tehtävät vertaisarviointivaiheeseen. Ensiksi kullekin opiskelijalle jaetaan satunnainen valikoima arvioitavia töitä. Jos <STRONG>arvioituja</STRONG> tehtäviä on tarpeeksi, järjestelmä takaa, että kukin opiskelija saa ainakin yhden "hyvän" työn ja ainakin yhden "heikon" työn.&nbsp;Jokaisella opiskelijalla on näin useita arvioitavia töitä. Myös arvioinnille määrätään&nbsp;deadline. Opiskelija voi kommentoida (toisten opiskelijoiden tekemiä) oman työnsä arviointeja, ja arvioija voi mahdollisesti uudelleenarvioida työn. Tämä&nbsp;prosessi jatkuu kunnes opiskelija on tyytyväinen muutettuun arviointiin, arvioinnin deadline on saavutettu tai opettaja puuttuu prosessiin.
+<LI>Arvioinnin määräajan umpeuduttua opettajan on arvioitava opiskelijoiden toisilleen antama palaute. Kun tämä on tehty, opettaja voi laskea opiskelijoiden lopulliset arvosanat. Nämä arvosanat koostuvat tavallisesti kolmesta osatekijästä:&nbsp;opettajan arvosanasta, vertaisarvioinnin keskiarvosta ja arviointisuorituksesta.&nbsp;Näiden kolmen osatekijän painotukset on määriteltävä ennen lopullisten arvosanojen laskemista. </LI></OL>
+<P></P>
View
34 lang/fi/help/pgassignment/numberofassessors.html
@@ -1,30 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Number of Peer Assessors</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment will normally have around 3 to 8 peer
- assessors. That is, in the peer grading phase, each student will be
- asked to grade this number of pieces of work from the other students
- in the class. The larger the assignment is, in terms of content, the
- smaller this number should be, else the grading burden on the
- students becomes onerous. However, each student should see sufficient
- examples to gain an insight into what constitutes a good piece of work
- and a poor piece of work. Further for the grading performance of a
- student to be assessed meaningfully the greater the number of peer
- gradings the better. This performance is unlikely to be valid if only three
- or four gradings are done by each student.
-
-<P>Provided there is enough pieces of work submitted (actually 10 or
- more), the system will allocate each student at least one &quot;good&quot; and
- at least one &quot;poor&quot; piece of work. However, this can only be done if the
- teacher has graded the pieces of work BEORE the allocation of (peer) grading
- work is done. The teacher does NOT, however, have to grade all the
- pieces of work, a sample is sufficient. Further, the teacher's gradings need
- NOT be the final gradings, a preliminary grading is good enough. Note,
- however, that if the option to show teacher's gradings is turned on,
- these gradings will be shown to the students at the end of the submission
- phase.
-
-<P>The number of peer assesors can be zero. In which case the assignment
- becomes either a self-graded assignment if that option is turned on, or
- a normal teacher-graded assignment.
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaisarvioijien lukumäärä</B></P>
+<P>Vertaisarviointitehtävällä on tavallisesti 3-8 arvioijaa. Jokaisen opiskelijan on vertaisarviointivaiheessa myös arvioitava kyseinen määrä opiskelutovereidensa töitä. Mitä laajempi tehtävä on sisällöltään, sitä pienempi tulisi arvioijien määrän olla muutoin arviointi muodostuu opiskelijalle liian työlääksi. Oppilaiden olisi kuitenkin nähtävä riittävä määrä toistensa töitä, jotta heille muodostuisi näkemys siitä millainen on hyvä ja millainen heikko työ.&nbsp;Koska myös arviointisuoritus arvioidaan,&nbsp;on sitä parempi mitä useampia arviointeja opiskelija tekee, jotta suorituksen arvointi olisi mielekästä. Opiskelijan arviointisuorituksesta ei välttämättä&nbsp;saa oikeaa kuvaa, jos jokainen opiskelija arvioi vain kolme tai neljä työtä.
+<P>Olettaen että arvioitavia töitä on riittävästi (ainakin 10 tai enemmän) järjestelmä jakaa jokaiselle opiskelijalle ainakin yhden "hyvän" ja ainakin yhden "heikon" työn. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vain, jos opettaja on arvioinut työt&nbsp;ENNEN niiden&nbsp;siirtamistä vertaisarviointiin.&nbsp;Opettajan&nbsp;EI tarvitse arvioida kaikkia töitä vaan otos riittää. Opettajan arviointien EI myöskään tarvitse olla lopullisia vaan alustava arviointi&nbsp;kelpaa tässä vaiheessa. Huomaa, jos valinta "Näytä opettajan arvioinnit" on käytössä, silloin arviointisi ovat opiskelijoiden nähtävissä töiden jättämisvaiheen lopussa.
+<P>Vertaisarvioijien määrä voi olla nolla. Tällaisessa tapauksessa&nbsp;kyseessä on joko itsearviointitehtävä, jos tämä valinta on käytössä, &nbsp;tai tavallinen opettajan arvioima tehtävä. </P>
View
19 lang/fi/help/pgassignment/resubmit.html
@@ -1,15 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Resubmitting assignments</B></P>
-
-<P>By default, students cannot resubmit assignments once the teacher has graded them</P>
-
-<P>If you turn this option on, then students will be allowed to resubmit assignments
- after they have been graded (for you to re-grade). This may be useful if the
- teacher wants to encourage students to do better work in an iterative process.</P>
-
-<P>Obviously, this option is only relevant during the submission phase of a peer graded
- assignment. During the peer grading phase the grading is always done iteratively, the student
- whose work is being graded has the opportunity to disagree with the set of
- comments (and possibly grades) on their work and send a reply back to the student
- doing the grading. This process continues until agreement is reached...
-
-</P>
+<P align=center><B>Tehtävien uudelleenlähettäminen</B></P>
+<P>Oletuksena on, että opiskelijat eivät voi uudelleenlähettää tehtäviä sen jälkeen kun opettaja on arvioinut ne.</P>
+<P>Jos käytät tätä valintaa, opiskelijoilla on mahdollisuus lähettää tehtävä uudelleen arvioinnin jälkeen (uudelleenarvioitavaksi sinulle). Tästä voi olla hyötyä, jos opettaja haluaa rohkaista opiskelijoita parempiin suorituksiin toiston avulla.</P>
+<P>Tämä valinta on tietenkin relevantti vain vertaisarvioitavien tehtävien jättämisvaiheessa.&nbsp;Vertaisarviointivaiheessa arviointia tehdään aina toistuvasti: opiskelijalla, jonka työtä arvioidaan, on mahdollisuus olla eri&nbsp;mieltä saamastaan palautteesta&nbsp;(ja&nbsp;arvosanasta), ja hän voi vastata arvioivalle opiskelijalle. Tämä prosessi jatkuu kunnes&nbsp;päästään yhteisymmärrykseen.&nbsp;</P>
View
28 lang/fi/help/pgassignment/showinggrades.html
@@ -1,22 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>When to display Grades</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can have either of these characteristics:
-
-<OL>
-<LI>In the peer grading phase the students see the feedback on the
- assessment elements, the general comment and the grades given
- by the other students. The students are shown both the individual
- assessment element grades and their overall grade. This may lead
- into more disputes than the second type of peer graded assignment...
-
-<LI>In the peer grading phase the students see only the feadback on the
- assessment elements and the general comment made by
- the other students. The grades for the individual assessment elements are
- not revealed (although they are held in the system). Further, the students
- do not see their overall grades as given by their peers. Only when the
- comments have been agreed are the grades (and the overall grade)
- shown. This type of peer graded assignment is likely to be less
- contentious than the first type.
-</OL>
-
-</P>
+<P align=center><B>Arvosanojen näyttäminen</B></P>
+<P>Vertaisarvioitavien tehtävien arvosanat voidaan näyttää opiskelijoille kahdella eri tavalla:
+<OL>
+<LI>Vertaisarviointivaiheessa opiskelijat näkevät arvioitavista osioista saadun palautteen, yleiskommentit ja muiden opiskelijoiden antamat arvosanat. Nähtävissä ovat sekä yksittäisten arvioitavien osioiden arvosanat että niiden yleisarvosana. Tällainen tapa näyttää arvosanat voi luonnollisesti aiheuttaa jonkin verran&nbsp;erimielisyyksiä.
+<LI>Vertaisarviointivaiheessa opiskelijat näkevät vain muiden opiskelijoiden arvioitaville osioille antaman palautteen ja yleiskommentin. Yksittäisten arvioitavien osioiden saamia arvosanoja ei paljasteta (vaikka ne tallentuvatkin järjestelmään). Opiskelijat eivät myöskään näe vertaisarvioijien antamia yleisarvosanoja. Vasta kun palautteista on päästy yhteisymmärrykseen, näytetään arvosanat (myös yleisarvosana). Tämäntyyppinen vertaisarviointitehtävä aiheuttaa todennäköisesti vähemmän riitaa kuin edellinen tyyppi. </LI></OL>
+<P></P>
View
17 lang/fi/help/pgassignment/specimen.html
@@ -1,14 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Specimen Grading Form</B></P>
-
-<P>This page shows shows the details of the actual form used to grade
- your assignment. It will be used by the teacher to grade your work. Further,
- in a peer graded asignment, the same form will be used by yourself and
- your fellow students to grade the submitted pieces of work.
-
-<P>Please note that although you can change the grades and add text on
- this form these changes are NOT saved. This is simply a specimen form,
- but a very similar form will be used by the teacher and by you during this
- assignment.
-
-
-</P>
+<P align=center><B>Arviointilomakkeen malli</B></P>
+<P>Tällä sivulla näet esimerkin arviointilomakkeesta. Lomaketta käyttää opettaja työsi arviointiin. Samaa lomaketta sinä ja opiskelutoverisi käytätte vertaisarvioinnissa.
+<P>Huomaa! Vaikka voit muuttaa arvosanoja ja lisätä tekstiä lomakkeeseen, nämä muutokset&nbsp;EIVÄT tallennu. Tämä on vain mallilomake. Samanlaista lomaketta opettajasi ja sinä tulette käyttämään tämän tehtävän aikana. </P>
View
16 lang/fi/help/pgassignment/teachersgradings.html
@@ -1,13 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Display of Teacher's Grades</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can optionally make the teacher's comments
- and grades available to the student's. If desired, these are shown after the
- submission deadline, or later if the grades are not available then. The teacher's
- comments and grades may well help the students when making their own
- (peer) assessments on other student's work.
-
-<P>Note that even when the peer grading is done anonymously, the
- teacher's grades are always shown to the students with the teacher's
- name and, if available, their photo.
-
-</P>
+<P align=center><B>Opettajan arvosanojen näyttäminen</B></P>
+<P>Vertaisarviointitehtävässä voidaan valinnaisesti antaa opettajan kommentit ja arvosanat opiskelijoiden saataville.&nbsp;Ne voidaan näyttää joko töiden viimeisen jättöpäivän jälkeen tai myöhemmin. Opettajan kommentit ja arvosanat voivat auttaa opiskelijoita heidän omassa vertaisarviointityössään.
+<P>Huomaa! Vaikka vertaisarviointi tehtäisiin anonyymisti, opettajan arvosanojen yhteydessä näkyy aina opettajan nimi ja valokuva, mikäli sellainen on saatavilla. </P>
View
38 lang/fi/help/picture.html
@@ -1,23 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Kuvan lähettäminen</B></P>
-
-<p>Voitt lähettää kuvan tietokoneeltasi palvelimelle. Tätä kuvaa käytetään useissa paikoissa edustamassa sinua.</p>
-
-<p>Tästä syystä lähikuva kasvoistasi on käyttökelpoisin mutta voit käyttää mitä tahansa haluamaasi kuvaa.</p>
-
-<p>Kuvan on oltava JPG tai PNG -tallennusmuodossa (eli tiedostonimi päättyy kirjaimiin .jpg tai .png).</p>
-
-<p>Kuvatiedoston voit saada aikaan käyttäen jotain seuraavista tavoista:</P>
-
-<OL>
-<li>Digitaalikameraa käyttämällä valokuvasi on tietokoneellasi todennäköisesti valmiiksi oikeassa muodossa.</li>
-<li>Voit skannata paperikuvan tietokoneellesi. Varmista, että tallennat sen JPG tai PNG muodossa.</li>
-<li>Jos olet taiteellinen, voit piirtää kuvan kuvankäsittelyohjelmalla.</li>
-<li> Voit myös "varastaa" kuvia netistä. Esimerkiksi http://images.google.com on erinomainen paikka kuvien etsimiseen. Kun olet löytänyt sopivan kuvan, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse: "Save image as?" valikosta (eri tietokoneissa teksti voi hieman vaihdella).</li></p>
-
-<p>Kun lähetät kuvan, klikkaa "Browse" nappulaa tällä editointisivulla ja valitse kuva kovalevyltäsi.</p>
-
-<p>HUOMAA: Varmista että tiedosto ei ole suurempi kuin annettu maksimikoko, muutoin sitä ei voi lähettää.</p>
-
-<p>Klikkaa sitten "Päivitä profiilini" ("Update my Profile") alhaalla - kuvatiedosto leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100x100 pikseliksi.</p>
-
-<p>Kun joudut takaisin profiilisivullesi, voi olla että kuva näyttää samalta kuin ennenkin. Siinä tapauksessa paina selaimesi "Päivitä" -nappulaa.</p>
+<P align=center><B>Kuvan lähettäminen</B></P>
+<P>Voit lähettää kuvan tietokoneeltasi palvelimelle. Tätä kuvaa käytetään&nbsp;eri paikoissa edustamassa sinua.</P>
+<P>Tästä syystä lähikuva kasvoistasi on käyttökelpoisin mutta voit toki käyttää mitä tahansa haluamaasi kuvaa.</P>
+<P>Kuvan on oltava JPG tai PNG -tallennusmuodossa (eli tiedostonimi päättyy kirjaimiin .jpg tai .png).</P>
+<P>Kuvatiedoston voit saada aikaan käyttäen jotain seuraavista tavoista:</P>
+<OL>
+<LI>Digitaalikameraa käyttämällä valokuvasi on tietokoneellasi todennäköisesti valmiiksi oikeassa muodossa.</LI>
+<LI>Voit skannata paperikuvan tietokoneellesi. Varmista, että tallennat sen JPG tai PNG muodossa.</LI>
+<LI>Jos olet taiteellinen, voit piirtää kuvan kuvankäsittelyohjelmalla.</LI>
+<LI>Voit myös "varastaa" kuvia netistä. Esimerkiksi http://images.google.com on erinomainen paikka kuvien etsimiseen. Kun olet löytänyt sopivan kuvan, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse: "Save image as?" valikosta (eri tietokoneissa teksti voi hieman vaihdella).</LI>
+<P></P>
+<P>Kun lähetät kuvan, klikkaa "Browse" nappulaa tällä editointisivulla ja valitse kuva kovalevyltäsi.</P>
+<P>HUOMAA: Varmista että tiedosto ei ole suurempi kuin annettu maksimikoko, muutoin sitä ei voi lähettää.</P>
+<P>Klikkaa sitten "Päivitä profiilini" ("Update my Profile") alhaalla - kuvatiedosto leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100x100 pikseliksi.</P>
+<P>Kun joudut takaisin profiilisivullesi, voi olla että kuva näyttää samalta kuin ennenkin. Siinä tapauksessa paina selaimesi "Päivitä" -nappulaa.</P></OL>
View
4 lang/fi/help/quiz/attempts.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<P align=center><B>Tentti yritykset</B></P>
-<P>Opiskelijat voivat yrittää tenttiä useamman kerran..
+<P align=center><B>Tenttiyritykset</B></P>
+<P>Opiskelijat voivat yrittää läpäistä tenttiä useamman kerran.
<P>Tämä voi edistää heidän oppimistaan enemmän kuin tentin tekeminen vain kerran. </P>
View
6 lang/fi/help/quiz/categories.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P align=center><B>Kysymys kategoriat</B></P>
+<P align=center><B>Kysymyskategoriat</B></P>
<P>Voit järjestää kysymykset kategorioihin pitääksesi ne järjestyksessä.
<P>Jokaisella kategorialla on nimi ja lyhyt kuvaus.
-<P>Voi määritellä jokaisen kategorian erikseen&nbsp;\"julkiseksi\", joka tarkoitaa sitä että kategoriassa olevat kysymykset ovat saatavilla kaikkilla sivuston kursseilla.
-<P>Katogorioita voidaan myös poistaa .Jos aiot postaa kategorian jossa on kysymyksiä, sinulta kysytään mihin kategoriaan haluat siirtää olemassaolevat kysymykset.</P>
+<P>Voi määritellä jokaisen kategorian erikseen&nbsp;"julkiseksi",&nbsp;mikä tarkoitaa sitä että kategoriassa olevat kysymykset ovat saatavilla kaikilla sivuston kursseilla.
+<P>Kategorioita voidaan myös poistaa. Jos aiot poistaa kategorian, jossa on kysymyksiä, sinulta kysytään mihin kategoriaan haluat siirtää olemassaolevat kysymykset.</P>
View
2 lang/fi/help/quiz/correctanswers.html
@@ -1,2 +1,2 @@
<P align=center><B>Näytä oikeat vastaukset</B></P>
-<P>Tämä vaihtoehto näyttää oikeat vastaukset opiskelijalle tentin suorittamisen jälkeen.. </P>
+<P>Tämä vaihtoehto näyttää oikeat vastaukset opiskelijalle tentin suorittamisen jälkeen. </P>
View
2 lang/fi/help/quiz/feedback.html
@@ -1,2 +1,2 @@
<P align=center><B>Palaute</B></P>
-<P>Tämä vaihtoehto näyttää opiskelijalle palauteet tentin jälkeen, olipa vastus sitten oikein tai väärin)</P>
+<P>Tämä vaihtoehto näyttää opiskelijalle palauteet tentin jälkeen, olipa vastaus oikein tai väärin.</P>
View
16 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
@@ -1,18 +1,18 @@
-<P align=center><B>Arviointi tapa</B></P>
-<P>Kun opiskelija voi vastata tenttii usemman kerran, voidaan lopullinen arviointi laskea eri tavoin:&nbsp;
+<P align=center><B>Arviointitapa</B></P>
+<P>Kun opiskelija voi vastata tenttiin useamman kerran, voidaan lopullinen arviointi laskea eri tavoin:&nbsp;
<P><B>Ylin</B>
<P>
<UL>
-<P>Lopullinen arvionti on paras kaikista yrityksistä. </P></UL>
+<P>Lopullinen arviointi on paras kaikista yrityksistä. </P></UL>
<P><B>Keskiarvo</B>&nbsp;
<P>
<UL>
-<P>Lopullinen arvionti on&nbsp;keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
-<P><B>Ensimmäinen yritys</B>&nbsp;
+<P>Lopullinen arviointi on&nbsp;keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
+<P><B>Ensimmäinen yritys</B>&nbsp;
<P>
<UL>
-<P>Lopullinen arvionti on ensimmäinen &nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
+<P>Lopullinen arviointi on ensimmäinen &nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
<P></P></UL>
-<P><B>Viimeinen yritys</B>&nbsp;
+<P><B>Viimeinen yritys</B>&nbsp;
<UL>
-<P>Lopullinen arvionti on paras&nbsp;viimeinen&nbsp;&nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
+<P>Lopullinen arviointi on viimeinen&nbsp;&nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
View
72 lang/fi/help/quiz/import.html
@@ -1,49 +1,23 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Importing new questions</B></P>
-
-<P>This function allows you to import questions from
- external text files.
-
-<P>Several common file formats are supported:
-
-<P><B>Missing word format</B></P>
-<UL>
-<P>This format only supports multiple choice questions.
-Each answer is separated with a tilde (~), and the correct answer is
-prefixed with an equals sign (=). Here is an example:
-
-<BLOCKQUOTE>As soon as we begin to explore our body parts as infants
-we become students of {=anatomy and physiology ~reflexology
-~science ~experiment}, and in a sense we remain students for life.
-</BLOCKQUOTE>
-
-<P>More info: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P><B>IMS QTI format</B></P>
-<UL>
-<P>The standard format for Question and Test Interoperability, from IMS.
-<P>Not yet implemented
-
-<P>More info: <? helpbutton("formatqti", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P><B>WebCT format</B></P>
-<UL>
-<P>The format of files exported from WebCT.
-<P>Not yet implemented
-
-<P>More info: <? helpbutton("formatwebct", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Custom format</B></P>
-<UL>
-<P>If you have your own format that you need to import, you can
- implement it yourself by editing mod/quiz/format/custom.php
-
-<P>The amount of new code needed is quite small - just enough
- to parse a single question from given text.
-
-<P>More info: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
+<P align=center><B>Uusien kysymysten tuominen</B></P>
+<P>Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista.
+<P>Järjestelmä tukee useita tavallisia tiedostomuotoja:
+<P><B>Missing word format</B></P>
+<UL>
+<P>Tämä muoto tukee vain monivalintakysymyksiä. Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=). Esimerkiksi:
+<BLOCKQUOTE>Heti kun alamme vauvana tutkia ruumiinosiamme meistä tulee&nbsp;{=anatomian ja&nbsp;fysiologian ~refleksologian ~luonnontieteen}opiskelijoita, ja tässä mielessä me pysymme opiskelijoina koko ikämme. </BLOCKQUOTE>
+<P>Lisätietoja: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P><B>IMS QTI format</B></P>
+<UL>
+<P>Kysymysten ja testien yhteensopivuuden&nbsp;standardimuoto,&nbsp;IMS:ltä.
+<P>Not yet implemented
+<P>More info: <? helpbutton("formatqti", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P><B>WebCT format</B></P>
+<UL>
+<P>The format of files exported from WebCT.
+<P>Not yet implemented
+<P>More info: <? helpbutton("formatwebct", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P><B>Custom format</B></P>
+<UL>
+<P>If you have your own format that you need to import, you can implement it yourself by editing mod/quiz/format/custom.php
+<P>The amount of new code needed is quite small - just enough to parse a single question from given text.
+<P>More info: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
View
15 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
@@ -1,11 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Maximum grade</B></P>
-
-<P>The maximum grade you set for a quiz is what all grades
- are scaled to.
-
-<P>For example, you might set the max grade to 20, because the
- quiz is worth 20% of the whole course.
-
-<P>Even though you might have 10 questions in your quiz
- worth a total of 50 marks, all grades out of 50 will be
- "scaled down" to the quiz max grade of 20.
+<P align=center><B>Maksimipisteet</B></P>
+<P>Tentille asetettu maksimipistemäärä on se, mihin kaikkia arvosanoja verrataan.
+<P>Esimerkiksi, maksimipistemäärä voidaan asettaa 20:ksi, koska tentin arvo on 20% koko kurssista.
+<P>Even though you might have 10 questions in your quiz worth a total of 50 marks, all grades out of 50 will be "scaled down" to the quiz max grade of 20. </P>
View
24 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
@@ -1,19 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Multiple Choice questions</B></P>
-
-<P>In response to a question (that may include a image) the respondent
- chooses from multiple answers. There are two types of multiple choice
- questions - single answer and multiple answer.
-
-<P>Single-answer questions allow one and only one answer to be chosen.
- Generally all the grades for such a question should be positive.
-
-<P>Multiple-answer questions allow one or more answers to be chosen - each answer
- may carry a positive or negative grade, so that choosing ALL the options
- will not necessarily result in good grade. If the total grade is negative
- then the total grade for this question will be zero. Careful, it is
- possible to create questions that have scores greater than 100%.
-
-<P>Finally, each answer (right or wrong) should include feedback - this feedback
- will be shown to the respondent next to each of their answers (if the quiz
- itself is configured to show feedback).
-</P>
+<P align=center><B>Monivalintakysymykset</B></P>
+<P>Vastaaja valitsee vastauksensa kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus tai useampi oikea vastaus.
+<P>Yhden oikean vastauksen kysymyksissä on mahdollista valita vain yksi vastaus. Yleisesti ottaen&nbsp;tämänkaltaisesta kysymyksestä pitäisi saada vain positiivisia pisteitä.
+<P>Monivastauskysymyksissä on mahdollisuus valita joko yksi tai useampia vastauksia - jokaisesta vastauksesta voi saada positiivisia tai negatiivisia pisteitä. Kaikkien vaihtoehtojen valitseminen ei siis välttämättä tuota hyvää arvosanaa. Jos kokonaispistemäärä on negatiivinen, silloin kyseisen kysymyksen pistemääräksi merkitään nolla. Ole huolellinen, sillä on mahdollista tehdä kysymyksiä, joiden pistemäärä on yli 100 %.
+<P>Lopuksi, jokaisesta vastauksesta (oikeasta tai väärästä)&nbsp;tulisi saada palautetta - tämä palaute näkyy vastaajalle jokaisen hänen vastauksensa vieressä (jos tentti itsessään on suunniteltu näyttämään palautetta). </P>
View
55 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
@@ -1,37 +1,18 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Creating a new question</B></P>
-
-<P>You can add a variety of different types of questions to a category:</P>
-
-<P><B>Multiple Choice</B></P>
-<UL>
-<P>In response to a question (that may include a image) the respondent
- chooses from multiple answers. There are two types of multiple choice
- questions - single answer and multiple answer.
-<P>More info: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Short Answer</B></P>
-<UL>
-<P>In response to a question (that may include a image), the respondent
- types a word or phrase. There may several possible correct answers,
- with different grades. Answers may or may not be sensitive to case.
-</P>
-<P>More info: <? helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>True/False</B></P>
-<UL>
-<P>In response to a question (that may include a image), the respondent
- selects from two options: True or False.
-</P>
-<P>More info: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Random</B></P>
-<UL>
-<P>(Not yet implemented) Allows you to select a number of other questions from
- which one gets randomly selected each time a student attempts the quiz.
-</P>
-<P>More info: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
+<P align=center><B>Uuden kysymyksen luominen</B></P>
+<P>Voit lisätä erilaisia seuraaviin&nbsp;kategorioihin kuuluvia kysymyksiä:</P>
+<P><B>Monivalinta</B></P>
+<UL>
+<P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan eri vastausvaihtoehdoista. Monivalintakysymyksiä on kahta tyyppiä: yhden oikean vastauksen kysymykset&nbsp;ja useamman oikean vastauksen kysymykset.
+<P>Lisätietoja: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P><B>Lyhyt vastaus</B></P>
+<UL>
+<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastaukset ovat tai eivät ole tapauskohtaisia. </P>
+<P>Lisätietoja: </P></UL>
+<P><B>Oikein/väärin</B></P>
+<UL>
+<P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan kahdesta vaihtoehdosta: oikein tai väärin. </P>
+<P>Lisätietoja: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P><B>Sattumanvarainen</B></P>
+<UL>
+<P>(Ei vielä asennettu) Kysymykset valitaan sattumanvaraisesti suuresta joukosta kysymyksiä joka kerta kun opiskelija yrittää läpäistä tenttiä. </P>
+<P>Lisätietoja: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P></UL>
View
19 lang/fi/help/quiz/randommatch.html
@@ -1,14 +1,5 @@
-<p align=center><b>Random Matching questions</b></p>
-
-<p>After an optional introduction, the respondent is presented with
- several sub-questions and several jumbled answers. There is one
- correct answer for each question.
-
-<p>The respondent must select an answer to match each sub-question.
-
-<p>Each sub-question is equally weighted to contibute towards the
- grade for the total question.
-
-<p>The questions and answers are randomly drawn from the pool of
- "Short Answer" questions in the current category. Each attempt
- on a quiz will have different questions and answers.
+<P align=center><B>Sattunnaistetut kysymys/vastaus -parit</B></P>
+<P>Vapaaehtoisen esittelyn jälkeen vastaajalle esitetään useita alakysymyksiä ja&nbsp;sattumanvaraisessa järjestyksessä olevia&nbsp;vastauksia. Jokaiseen kysymykseen on yksi oikea vastaus.
+<P>Vastaajan on valittava sopiva vastaus jokaiseen alakysymykseen.
+<P>Jokainen alakysymys vaikuttaa yhtä paljon koko kysymyksen pistemäärään.
+<P>Kysymykset ja vastaukset valitaan sattumanvaraisesti kyseiseen kategoriaan kuuluvien "Lyhyt vastaus" -kysymysten joukosta. Jokaisella tentin läpäisemisyrityskerralla vastaaja saa eri kysymykset ja vastaukset. </P>
View
9 lang/fi/help/quiz/review.html
@@ -1,6 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Allow review once quiz is closed</B></P>
-
-<P>If you enable this option, then students will be able to
- review their past attempts at this quiz.</P>
-
-<P>This is only enabled once the quiz is closed.</P>
+<P align=center><B>Salli uudelleenkatselu tentin jälkeen</B></P>
+<P>Jos tämä valinta on päällä, opiskelijat voivat tarkastella uudelleen aiempien yritystensä tuloksia kyseisestä tentistä</P>
+<P>Tämä onnistuu vain tentin päättymisen jälkeen.</P>
View
14 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
@@ -1,10 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Short Answer questions</B></P>
-
-<P>In response to a question (that may include a image) the respondent
- types a word or short phrase.
-
-<P>There may be several possible correct answers, each with a different
- grade. If the "Case sensitive" option is selected, then you can
- have different scores for "Word" or "word".
-
-<P>Answers are compared exactly, so be careful with your spelling!
+<P align=center><B>Lyhyt vastaus -kysymykset</B></P>
+<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi sana tai lyhyt fraasi.
+<P>Mahdollisia oikeita vastauksia voi olla useita ja niistä voi saada eri pistemäärän. Jos "Tapauskohtainen"&nbsp;vaihtoehto on valittuna, voit saada eri pistemäärän, jos olet kirjoittanut&nbsp;"Sana"&nbsp;tai "sana".
+<P>Vastauksia verrataan kirjaimellisesti, joten ole tarkkana oikeinkirjoituksen suhteen! </P>
View
8 lang/fi/help/quiz/timeopen.html
@@ -1,5 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opening and closing the quiz</B></P>
-
-<P>You can specify times when the quiz is accessible for people to make attempts.
-
-<P>Before the opening time, and after the closing time, the quiz will be unavailable.
+<P align=center><B>Tentin aloittaminen ja lopettaminen</B></P>
+<P>Voit määritellä aikavälin, jolloin opiskelijat pääsevät yrittämään tentin läpäisemistä.
+<P>Ennen aloitusaikaa ja lopetusajan jälkeen tentti ei ole saatavilla. </P>
View
14 lang/fi/help/quiz/truefalse.html
@@ -1,11 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>True/False questions</B></P>
-
-
-<P>In response to a question (that may include a image) the respondent
- chooses from True or False.
-
-<P>If feedback is enabled, then the appropriate feedback message is
- shown to the respondent after answering the quiz. For example,
- if the correct answer is "False", but they answer "True" (getting
- it wrong) then the "True" feedback is shown.
-</P>
+<P align=center><B>Oikein/väärin kysymykset</B></P>
+<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan valitsemalla joko "oikein" tai "väärin".
+<P>Jos palautevaihtoehto on valittuna, sopiva palauteviesti&nbsp;on vastaajan nähtävissä&nbsp;tenttiin vastaamisen jälkeen. Esimerkiksi jos oikea vastaus on "väärin" mutta opiskelija vastaa "oikein" (eli antaa väärän vastauksen), palauteviestinä näkyy "oikein".</P>
View
20 lang/fi/help/reading.html
@@ -1,13 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Reading</B></P>
-
-<P>When reading texts quickly it is often very easy to misunderstand what the
- author was trying to say.</P>
-
-<P>To avoid misunderstanding, read their words carefully and try to see things
- from the author's point of view.<P>
-
-<P>It can also help to think of what the author has NOT said or left in doubt
- - this may help you form questions in your own mind.</P>
-
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=center><B>Lukeminen</B></P>
+<P>Luettaessa&nbsp;tekstiä nopeasti, käy helposti niin, että kirjoittajan viesti ymmärretään väärin.</P>
+<P>Väärinymmärrysten välttämiseksi lue teksti huolellisesti ja yritä nähdä asia kirjoittajan näkökulmasta.
+<P>
+<P>Voi olla myös hyödyllistä pohtia, mitä kirjoittaja EI ole sanonut - tämä voi auttaa sinua muodostamaan kysymyksiä mielessäsi.</P>
+<P align=right><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
View
4 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
@@ -3,6 +3,6 @@
<P><B>Teksti</B> - helpoin tyyppi. Voit yksinkertaisesti kirjoittaa (muotoilla) sivun seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen. Jotkut kirjoittamasi asiat muotoillaan automaattisesti, samoin kuin foorumien viestit. Katso Apua tekstin kirjoittamiseen:</P><P<B><STRONG>HTM</B>L</STRONG> - edistyneemmille käyttäjille. Tekstiin ei tehdä minkäänlaisia automaattisia muotoiluja vaan kaikki on tehtävä manuaalisesti HTML-koodeja käyttäen.
<P></P>
<P><B>Viittaus</B> - tieteellinen viittaus julkaisuun tai kirjaan.</P>
-<P><B>Tiedosto</B> - esittää minkä tahansa tiedoston, jonka olet ladannut kurssillesi. Katso \'Tiedostot\' -lukua.</P><P<B><STRONG>Web-linkki</STRONG></B> - URL jollekin sivulle Internetissä. Kun henkilö klikkaa tätä \"aineistotoimintoa\", hän joutuu ulos kurssin sivuilta (sivu, jonka olet määritellyt linkin kohteeksi täyttää selainikkunan).
+<P><B>Tiedosto</B> - esittää minkä tahansa tiedoston, jonka olet ladannut kurssillesi. Katso 'Tiedostot' -lukua.</P><P<B><STRONG>Web-linkki</STRONG></B> - URL jollekin sivulle Internetissä. Kun henkilö klikkaa tätä "aineistotoimintoa", hän joutuu ulos kurssin sivuilta (sivu, jonka olet määritellyt linkin kohteeksi täyttää selainikkunan).
<P></P>
-<P><B>Web-sivu</B> - URL jollekin sivulle Internetissä. Internet-sivu tulee näkyviin samoin kuin edellisessä tyypissä. Edellisestä tyypistä poiketen sivu ilmestyy kehyksen sisään ikään kuin kurssin sivuun integroituna.</P>
+<P><B>Web-sivu</B> - URL jollekin sivulle Internetissä. Internet-sivu tulee näkyviin samoin kuin edellisessä tyypissä. Edellisestä tyypistä poiketen sivu ilmestyy kehyksen sisään ikään kuin kurssin sivuun integroituna.</P>
View
4 lang/fi/help/richtext.html
@@ -18,7 +18,7 @@
<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen "Lisää kuva" ("Insert Image") painiketta. </P></UL>
<P><B>Taulukoiden lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="<?=$CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_table.gif" border=0></B></P>
<UL>
-<P>Voit lisätä taulukon tekstin asettelemista varten käyttämällä työkalupalkin \"Lisää taulukko\"&nbsp; (\"Insert Tables\") -painiketta. </P></UL>
+<P>Voit lisätä taulukon tekstin asettelemista varten käyttämällä työkalupalkin "Lisää taulukko"&nbsp; ("Insert Tables") -painiketta. </P></UL>
<P><B>Linkkien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="<?=$CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_link.gif" border=0></B></P>
<UL>
<P>Kirjoita ensin teksti, jonka haluat toimivan linkkinä. Valitse kirjoittamasi teksti ja klikkaa linkkipainiketta työkalupalkissa. Kirjoita URL, jonne haluat linkin johtavan.&nbsp;Valmista tuli.&nbsp;</P></UL>
@@ -114,4 +114,4 @@
<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?=$CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/evil.gif" width=15 border=0></TD>
<TD>paha</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
-</UL>
+</UL>
View
16 lang/fi/help/surveys.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P align=center><B>Saatavilla olevat tutkimukset</B></P>
<P>Tällä hetkellä Moodle tarjoaa vain tietyntyyppisiä tutkimuksia (tulevat versiot mahdollistavat omien tutkimusten luomisen/käyttämisen)..</P>
-<P>Tarjolla olevat tutkimukset on valittu siitä syystä että ne ovat erityisen käyttökelpoisia konstruktivistiseen pedagogiaan pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen arvioimiseen. Niistä on hyötyä tiettyjen trendien tunnistamisessa, joita saattaa esiintyä kurssisi osanottajien keskuudessa. (Osoitteessa:<A href=\"http://dougiamas.com/writing/herdsa2002\" target=paper> http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A> voit tutustua tutkielmaan, joissa näitä tutkimuksia on käytetty yksityiskohtaisen analyysin pohjana.
+<P>Tarjolla olevat tutkimukset on valittu siitä syystä että ne ovat erityisen käyttökelpoisia konstruktivistiseen pedagogiaan pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen arvioimiseen. Niistä on hyötyä tiettyjen trendien tunnistamisessa, joita saattaa esiintyä kurssisi osanottajien keskuudessa. (Osoitteessa:<A href="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002" target=paper> http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A> voit tutustua tutkielmaan, joissa näitä tutkimuksia on käytetty yksityiskohtaisen analyysin pohjana.
<HR>
<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey </B>(Konstruktivistisen verkko-oppimisympäristön tutkimus)</P>
@@ -26,21 +26,21 @@
<TR>
<TD vAlign=top>Tulkinta</TD>
<TD>Ymmärtävätkö opiskelijat ja opettajat hyvin toistensa online -viestintää?</TD></TR></TBODY></TABLE>
-<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href=\"http://surveylearning.com/colles/\" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P></UL>
+<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href="http://surveylearning.com/colles/" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P></UL>
<P>Dynaamista oppimiskäsitystä tukee uusi osaamisteoria, sosiaalinen konstruktivismi, joka kuvaa oppijan aktiivisena käsitteenmuodostajana sosiaalisesti vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Sosiaalinen konstruktivismi on tietämis- tai osaamistapa, jossa oppijat tekevät reflektiivistä yhteistyötä kehitelläkseen uusia tulkintoja, varsinkin molempien henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuviin kyselyihin liittyen.</P>
<P>Keskeistä tässä yhteistyössä on opiskelijoiden kommunikaatiokykyjen kehittyminen, toisin sanoen taidon osallistua avoimeen ja kriittiseen keskusteluun niin opettajien kuin kanssaopiskelijoiden kanssa. Tällaiselle kanssakäymiselle on tyypillistä empaattinen suhtautuminen vastavuoroisen ymmärtämisen rakentamiseen sekä kriittisyys joidenkin piilevien taka-ajatusten tutkiskelua kohtaan.</P>
<P>COLLES on suunniteltu siten, että sinun on mahdollista tarkkailla missä määrin voit käyttää hyväksesi internetin interaktiivisia ominaisuuksia tukemaan opiskelijoiden dynaamista oppimistapaa.</P>
-<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href=\"http://surveylearning.com/colles/\" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
-<P><A href=\"http://surveylearning.com/colles/\">
+<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href="http://surveylearning.com/colles/" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
+<P><A href="http://surveylearning.com/colles/">
<P>
<HR>
<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B>(Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
<UL>
<P>ATTLS - Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
-<P>Alkujaan naistutkimuksesta peräisin oleva teoria \"tietämisen tavoista\" (Belenky et al., 1986) tarjoaa meille tutkimustyökalun, jolla voidaan tehdä havaintoja yhteistyöympäristössä tapahtuvan keskustelun laadusta.</P>
-<P>ATTLS -tutkimus on Galotti &amp; työryhmän kehittämä menetelmä, jolla voidaan mitata, missä määrin henkilö on \"sosiaalinen osaaja\" (\'connected knower\'= CK) tai \"eristyvä osaaja\" (\'separate knower\' = SK).</P><A>Henkilöt, joilla on korkeat CK pisteet, tuntuvat nauttivan enemmän oppimisesta ja olevan yhteistyöhaluisempia, yhteishenkisempiä ja halukkaampia kehittelemään ajatuksiaan muiden esittämien ideoiden pohjalta, kun taas henkilöillä, joilla on korkeat SK pisteet tuntuu olevan kriittisempi ja väittelynhaluisempi asenne oppimiseen.</A>
+<P>Alkujaan naistutkimuksesta peräisin oleva teoria "tietämisen tavoista" (Belenky et al., 1986) tarjoaa meille tutkimustyökalun, jolla voidaan tehdä havaintoja yhteistyöympäristössä tapahtuvan keskustelun laadusta.</P>
+<P>ATTLS -tutkimus on Galotti &amp; työryhmän kehittämä menetelmä, jolla voidaan mitata, missä määrin henkilö on "sosiaalinen osaaja" ('connected knower'= CK) tai "eristyvä osaaja" ('separate knower' = SK).</P><A>Henkilöt, joilla on korkeat CK pisteet, tuntuvat nauttivan enemmän oppimisesta ja olevan yhteistyöhaluisempia, yhteishenkisempiä ja halukkaampia kehittelemään ajatuksiaan muiden esittämien ideoiden pohjalta, kun taas henkilöillä, joilla on korkeat SK pisteet tuntuu olevan kriittisempi ja väittelynhaluisempi asenne oppimiseen.</A>
<P>Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä kaksi oppimistyyliä ovat toisistaan riippumattomia. (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Lisäksi on mainittava, että ne heijastavat vain suhtautumista oppimiseen, eivät oppimiskykyä tai älykkyyden määrää.</P>
-<P><I>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., &amp; Tarule, J. M. (1986). Women\'s Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.</I></P>
+<P><I>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., &amp; Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.</I></P>
<P><I>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</I></P>
-<P><I>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</I></P></UL>
+<P><I>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</I></P></UL>
View
9 lang/fi/help/textformat.html
@@ -5,15 +5,16 @@
<UL>
<P>Tämä formaatti on paras, kun käytät tavallisia verkkolomakkeita tekstin syöttämiseen (eikä Richtext HTML -editoria). Kirjoita teksti&nbsp;normaalisti aivan kuin olisit lähettämässä sähköpostia.&nbsp;
<P>Kun tallennat tekstiä, Moodle muotoilee sen automaattisesti.
-<P>Esimerkiksi sellaisista URLstä kuin <A href=\'http://www.skto.fi/\"http://yahoo.com//\"\'>http://yahoo.com</A>&nbsp;tai <A href=\'http://www.skto.fi/\"http://www.yahoo.com//\"\'>www.yahoo.com</A> tulee automaattisesti linkkejä.
+<P>Esimerkiksi sellaisista URLstä kuin 'http://www.skto.fi/' http://yahoo.com tulee automaattisesti linkkejä.
<P>Rivinvaihtosi säilyvät entisellään ja tyhjät rivit aloittavat uuden kappaleen.
<P>Hymiöt, kuten&nbsp;:-), muuttuvat automaattisesti graafiseen muotoon.
<P>Voit halutessasi upottaa jopa HTML-koodia ja se säilyy sellaisenaan.
-<P align=right><? helpbutton(\\\"text\\\", get_string(\\\"helptext\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Moodlen automaattisesta muotoilusta.</P></UL>
+<P align=right><? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Moodlen automaattisesta muotoilusta.</P></UL>
<P><B>2. HTML-formaatti</B></P>
<UL>
<P>Tämä formaatti olettaa, että teksti on puhdasta HTML-koodia.&nbsp;Mikäli käytät&nbsp;HTML-editoria tekstin muotoiluun, tämä &nbsp;on oletusformaatti - kaikki työkalupalkin komennot tuottavat HTML:ää.
<P>Vaikka käyttäisit Richtext HTML-editoria, voit käyttää tekstissäsi HTML-koodia.
<P>Mitään automaattisia muotoiluja ei tapahdu tässä formaatissa toisin kuin&nbsp;Moodlen automaattisessa muotoilussa.
-<P align=right><? helpbutton(\\\"html\\\", get_string(\\\"helphtml\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp; HTML:stä</P>
-<P align=right><? helpbutton(\\\"richtext\\\", get_string(\\\"helprichtext\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Richtext HTML-editorista</P></UL>
+<P align=right><? helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?>Lisää tietoa&nbsp; HTML:stä</P>
+<P align=right><? helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Richtext HTML-editorista</P></UL>
+
View
6 lang/fi/help/writing.html
@@ -4,6 +4,6 @@
<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että&nbsp;viestit ovat lyhyitä ja asiallisia.&nbsp;Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja&nbsp;hajanaisen&nbsp;viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voivat kuulua eri foorumeihin).
<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan.&nbsp;Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata&nbsp;foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja&nbsp;tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
<P>Kun vastaat toiselle, koeta keksiä hänelle myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä auttaa sinua ja toista&nbsp;osapuolta pohtimaan keskustelun aihetta ja oppimaan lisää.
-<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"questions\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"helpquestions\\\\\\\"), \\\\\\\"moodle\\\\\\\", true, true) ?></P>
-<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"reading\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"helpreading\\\\\\\"), \\\\\\\"moodle\\\\\\\", true, true) ?></P>
-<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"ratings\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"separateandconnected\\\\\\\"), \\\\\\\"forum\\\\\\\", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
View
11 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032601)
$string['action'] = "Tapahtuma";
@@ -59,6 +59,7 @@
$string['configcountry'] = "Jos asetat maan tässä niin valinnasta tulee oletus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse , jätä tämä kohta tyhjäksi.";
$string['configdebug'] = "Jos valitset virheenkorjaus tilan päälle PHP:n error_reporting arvo nousee ja enemmän virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.";
$string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
+$string['configframename'] = "Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle joka käyttää kehyksiä , määritä tässä sen kehyksen nimi jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen '_top'";
$string['configgdversion'] = "GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mit teet.";
$string['confightmleditor'] = "Valitse haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.";
$string['configintro'] = "Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia , jotka auttavat Moodle toimimaan palvelimellasi niin kuin haluat. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ja ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.";
@@ -118,7 +119,7 @@
$string['department'] = "Osasto";
$string['description'] = "Kuvaus";
$string['displayingrecords'] = "Näytetään \$a tietuetta";
-$string['displayingusers'] = "Näytetään käyttäjät \$a->start - \$a->end";
+$string['displayingusers'] = "Näytetään käyttäjät \$a->start / \$a->end";
$string['documentation'] = "Moodle Dokumentointi";
$string['downloadexcel'] = "Lataa excel muodossa";
$string['downloadtext'] = "Lataa teksti muodossa";
@@ -223,6 +224,7 @@
$string['helpquestions'] = "Kuinka kysyä apua";
$string['helpreading'] = "Lue huolellisesti";
$string['helprichtext'] = "Tietoja HTML editorista";
+$string['helpsummaries'] = "Yhteenvedoista";
$string['helptext'] = "Kuinka kirjoittaa tekstiä";
$string['helpwriting'] = "Kirjoita huolellisesti";
$string['hide'] = "Piiloita";
@@ -372,6 +374,7 @@
$string['noteachersyet'] = "Kurssilla ei ole vielä opettajaa";
$string['notenrolled'] = "\$a ei ole tällä kursilla.";
$string['nothingnew'] = "Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen";
+$string['nousersmatching'] = "Haku '\$a' ei löytänyt käyttäjiä";
$string['nousersyet'] = "Ei vielä käyttäjiä";
$string['now'] = "nyt";
$string['numberweeks'] = "Viikkojen/Aiheiden määrä";
@@ -431,10 +434,12 @@
$string['serverlocaltime'] = "Palvelimen aika";
$string['settings'] = "Asetukset";
$string['shortname'] = "Lyhyt nimi";
+$string['shortnametaken'] = "Annnettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.";
$string['shortsitename'] = "Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)";
$string['show'] = "Näytä";
$string['showallcourses'] = "Näytä kaikki kurssit";
$string['showalltopics'] = "Näytä kaikki aiheet";
+$string['showallusers'] = "Näytä kaikki käyttäjät";
$string['showallweeks'] = "Näytä kaikki viikot";
$string['showlistofcourses'] = "Näytä kurssilista";
$string['showonlytopic'] = "Näytä vain aihe \$a";
@@ -494,7 +499,7 @@
$string['unzip'] = "Unzip";
$string['update'] = "Päivitä";
$string['updated'] = "Päivitetty \$a";
-$string['updatemyprofile'] = "Päivitä henkilötiedot";
+$string['updatemyprofile'] = "Päivitä profiilini";
$string['updatesevery'] = "Päivitä joka \$a sekunti";
$string['updatethis'] = "Päivitä tämä \$a";
$string['updatethiscourse'] = "Päivitä tämä kurssi";
View
3 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032500)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032601)
$string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
@@ -87,6 +87,7 @@
$string['quizopen'] = "Avaa tentti";
$string['random'] = "Satunnaisesti";
$string['randommatch'] = "Satunnaistettu kysymys";
+$string['randommatchcreate'] = "Luo satunnaistetut kysymykset";
$string['randommatchintro'] = "Valitse jokaiselle kysymykselle vastaus valikosta.";
$string['randommatchnumber'] = "Valittavien kysymysten määrä";
$string['readytosend'] = "olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?";
View
4 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032601)
$string['actual'] = "Toteutunut";
@@ -67,7 +67,7 @@
$string['ciqname'] = "Kriittiset tapahtumat";
$string['clicktocontinue'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
$string['clicktocontinuecheck'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
-$string['colles1'] = "oppiseni keskittyy asihoin jotka kiinnostavat minua";
+$string['colles1'] = "oppiseni keskittyy asioihin jotka kiinnostavat minua";
$string['colles10'] = "kyselen muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita";
$string['colles10short'] = "kysyn lisätietoja";
$string['colles11'] = "muut opiskelijat kysyvät ajauksiani ja ideoitani";

0 comments on commit a3b0dbf

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.