Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 55b3715 commit a43b1dae7cf1786acd370821e0c9304477e39a01 AMOS bot committed Oct 10, 2012
Showing with 9 additions and 2 deletions.
  1. +9 −2 install/lang/ro/install.php
@@ -30,15 +30,22 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['admindirname'] = 'Admin Directory';
+$string['admindirname'] = 'Director Admin';
$string['availablelangs'] = 'Pachete de limbă disponibile';
$string['chooselanguagehead'] = 'Selectare limbă';
$string['chooselanguagesub'] = 'Vă rugăm selectaţi limba pentru interfaţa de instalare, limba selectată va fi folosită EXCLUSIV în cadrul procedurii de instalare. Ulterior veţi putea selecta limba în care doriţi să fie afişată interfaţa.';
-$string['dataroot'] = 'Data Directory';
+$string['databasehost'] = 'Gazdă baza de date';
+$string['databasename'] = 'Nume baza de date';
+$string['databasetypehead'] = 'Alegere driver baza de date';
+$string['dataroot'] = 'Director date';
+$string['datarootpermission'] = 'Permisiuni directoare date';
$string['dbprefix'] = 'Prefix tabele';
$string['dirroot'] = 'Director Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Se verifică mediul...';
$string['installation'] = 'Instalare';
+$string['paths'] = 'Căi';
+$string['pathshead'] = 'Confirmare căi';
+$string['phpextension'] = 'extensie PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Versiune PHP';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['wwwroot'] = 'Adresă Web';

0 comments on commit a43b1da

Please sign in to comment.