Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 9de8774 commit a4ab3f984094dc43ee5b17361bd8259a6f8a7682 AMOS bot committed Oct 29, 2011
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/fi/admin.php
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Epäkelpo arvo, syötä uudelleen';
$string['clitypevalue'] = 'syötä arvo';
$string['clitypevaluedefault'] = 'syötä arvo, paina Enteriä käyttääksesi oletusarvoa ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Tunnistamaton valinta: {$a} Ole hyvä ja käytä --help -valintaa.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'syötä y (kyllä) tai n (ei)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'pitää olla asennettuna ja käytössä';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio {$a->needed} vaaditaan ja käytössä on versio {$a->current}';

0 comments on commit a4ab3f9

Please sign in to comment.