Permalink
Browse files

new help files

  • Loading branch information...
1 parent 2b287ca commit a4ab6ad89c447f49ec072621c7e21943410b5bab rcantada committed Sep 30, 2005
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Pagdownload ng mga Tugon</b></p>
+
+<p>Maaaring nais ninyong idownload ang datos na nakadispley sa teybol na
+nasa screen. Puwede kayong mamimilî sa dalawang format ng file para sa pag
+dadownload ng datos.
+<br />
+Sa bawat kaso, ang datos ay ihahandog bilang teybol na may mga angkop na pamagat,
+ tulad ng nasa screen pero wala ang mga larawan ng user.
+<br />
+Kung nakapahina o maypagkakasunod-sunod ang teybol na nasa screen,
+ ang lahat ng datos para sa lahat ng pahina ay palaging idadownlowd sa
+iisang file. Ang mga user na hindi kumuha ng pagsusulit ay isasama sa
+file, kapag tsinekan mo ang kaugnay nitong opsiyon.
+</p>
+
+<p><b>Format na Excel Spreadsheet:</b></p> <p>Makakakuha ka ng dokumentong .xls
+spreadsheet.</p>
+
+<p><b>Format na Text</b></p> <p>Sa kasong ito, ang datos ay iimbakin bilang isang
+regular na text file. Ang bawat row sa teybol ay nasa isang linya, at ang mga datos
+nito ay paghihiwalayin ng mga tabstop.
+</p>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Mga Opsiyon ng mga Tugon</b></p>
+
+<p><b>Laki ng Pahina:</b></p> <p>Pipiliin mo kung ilang pagkuha ang
+ididispley sa bawat pahina sa screen.
+</p>
+
+<p><b>Ipakita ang mga mag-aaral na hindi kumuha::</b></p> Maaaring maging
+kapakipakinabang na ipakita rin ang mga mag-aaral na hindi pa kumukuha ng
+pagsusulit sa halip na mga kumuha lamang.
+</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p align="center"><b>Katapusan ng pagtatasa</b></p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p align="center"><b>Simula ng pagtatasa</b></p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Ipakita ang mga Marka na ibinigay ng Guro</b></p>
+
+<p>Ang petsa na ito ay maaaring gamitin upang ipagpaliban ang pagpapakita ng mga
+pagtatasa (at marka) na ginawa ng guro hangga't hindi sumasapit ang tinurang petsa.
+Ang default nito ay ang petsa at oras ng pagkalikha ng workshop. Kung hindi babaguhin
+ang petsang ito, ang pagtatasa ng guro ay ipapakita na sa mga mag-aaral ilang minuto
+matapos itong mayarî (ang ilang minuto ay karaniwang kalahating oras, ito yung &quot;maxeditingtime&quot;). Ang pagbuhay ng opsiyong ito ay magbibigay sa guro ng kakayanang
+ipagpaliban ang kanilang pagtatasa hanggang medyo malapit na sa dulo ng takdang-aralin. Halimbawa, kung nais ng guro na ipagpaliban ang kanilang pagtatasa hanggang katapusang araw, ang petsa ng Pagpapakita ng marka ay itatakda na kapareho ng katapusang araw.
+</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p align="center"><b>Katapusan ng pagpapasa</b></p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p align="center"><b>Simula ng pagpapasa</b></p>

0 comments on commit a4ab6ad

Please sign in to comment.