Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 15cb716 commit a4e4f2e71c10f68f7c992d59f151f59d03003cdf AMOS bot committed May 2, 2013
Showing with 13 additions and 3 deletions.
  1. +12 −2 install/lang/gl/admin.php
  2. +1 −1 install/lang/gl/langconfig.php
View
@@ -30,5 +30,15 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['environmentrequireinstall'] = 'é solicitada para ser instalada/activada.';
-$string['environmentrequireversion'] = 'Solicítase a versión {$a->needed} e está a executar a {$a->current}';
+$string['clianswerno'] = 'n';
+$string['cliansweryes'] = 's';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Erro, o valor «{$a->value}» é incorrecto para «{$a->option}»';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecto. Ténteo outra vez.';
+$string['clitypevalue'] = 'valor do tipo';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'valor do tipo, prema Intro para empregar o valor predeterminado ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Opcións non recoñecidas:
+ {$a}
+Use a opción --help.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'escriba s (si) ou n (non)';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'debe ser instalado e activado';
+$string['environmentrequireversion'] = 'requírese a versión {$a->needed} e está a executar a {$a->current}';
@@ -30,6 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['parentlanguage'] = 'pt';
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Galego';

0 comments on commit a4e4f2e

Please sign in to comment.